Hållbar energiproduktion och distribution

SKÅNES KOMMUNER – SVERIGES 33 KLIMATSMARTASTE ÅR 2020 Välkommen till seminarium på temat ”Hållbar energiproduktion och distribution” på Hotell Lundia i Lund den 26 oktober 2017

Seminariet arrangeras Seminariet arrangeras inom ramen för Länsstyrelsens projekt "Uthålliga kommuner i Skåne 2020" och Interregprojektet BEA-APP och hålls på Hotell Lundia i Lund den 26 oktober. Mer information om seminariet, dagens program, hur du anmäler dig m.m. finner du nedan.

Under de tre kommande åren ska Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med våra samarbetspartners, sätta extra fokus på klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen. Vi vill genom dialog och kunskapsdelning öka engagemanget och inspirera ytterligare kring berörda frågor och på så sätt bidra till att uppnå de globala och nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050.

Ett av målen med projektet är att Skånes kommuner ska vara klimatsmartast i Sverige år 2020!

Detta åstadkommer vi bland annat genom att öka kunskapen om att och hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen. Under 2017 genomför vi därför bl.a. en seminarieserie om tre seminarier:

Aktiviteterna vänder sig till såväl offentlig verksamhet som näringsliv och enskilda individer.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne inom ramen för samverkansorganet Klimatsamverkan Skåne.

Om dagen

PLATS: Hotell Lundia, Knut Den Stores Torg 2 i Lund. Hitta hit.

MÅLGRUPP: Kommunala planerare, miljöstrateger, energirådgivare, politiker m.fl., regionala aktörer, intresseorganisationer, konsulter och näringsliv, akademi samt andra berörda aktörer som är intresserade av och arbetar med klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen.

KOSTNAD: Seminariet är gratis.

ANMÄLAN: Anmälan görs senast tisdagen den 10 oktober via länken längre ner på sidan.

 

Program

REGISTRERING OCH FIKA FRÅN KL 8.30 – 9.00

INLEDNING

09.00 Välkomna!

Jeanette Schlaucher, chef miljöstrategiska enheten, Länsstyrelsen Skåne

Dagens program och projektet "Uthålliga kommuner i Skåne 2020"

Kristina Westlin & Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne

HÅLLBAR ENERGIPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

09.15 Hållbar energiproduktion och distribution i Sverige – "Fyra framtider"

Christine Riber Marklund, Energimyndigheten

09.45 Energibranschens roll i den hållbara staden – Var står vi idag? Vart är vi på väg? Förut sättningar, möjligheter och utmaningar

Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige

10.15 Från energislag till energisystem – varför planerarkåren är viktig för Skånes hållbara energiutveckling

Annika Widmark Sjöstedt, Kraftringen

10.45 – 11.00 FRUKTPAUS

HÅLLBAR ENERGIPLANERING PÅ LOKAL NIVÅ

11.00 Kommunexempel Lund – Översiktsplanering för hållbart energisystem

Linda Birkedal, Lunds kommun

11.30 Kommunexempel "Simris" i Simrishamn – Sveriges första koldioxidneutrala samhälle

Johan Aspegren, E.ON

12.00 Frågestund och åtgärdsdiskussion (förmiddagens föredragshållare i panelen)

12.10 – 13.00 LUNCH

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR

13.00 Sol - Solenergi i stadsplanering

Jouri Kanters, LTH

13.25 Vind – Framgångsfaktorer för kommunala vindkraftsplaner

Ola Trulson, WSP

13.50 Biogas – en viktig del i den hållbara staden

Desirée Grahn, Biogas Syd

14.15 – 14.30 PAUS

14.30 Smarta nät – exempel från den klimatsmarta stadsdelen Hyllie

Maja Johansson, Malmö Stad

14.55 Rumsliga och sociala planeringsverktyg

Karin Hammarlund Kramer, Kreera/SLU Alnarp

15.20 – 15.40 EFTERMIDDAGSFIKA

15.40 Juridiken kopplad till energiproduktion och energidistribution i den fysiska planeringen

Margareta Svenning, Länsstyrelsen Skåne

16.10 Frågestund och åtgärdsdiskussion (eftermid dagens föredragshållare i panelen)

AVRUNDNING

16.30 Summering av dagen

Jeanette Schlaucher, chef miljöstrategiska enheten, Länsstyrelsen Skåne