Naturvårdsstrategi för Skåne

Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och att öka hänsynen i vardagslandskapet. Ett av de viktigaste underlagen för strategins urval av värdefulla områden är en analys som visar var i Skåne de flesta hotade arterna finns. Strategin ger en samlad bild av vad som krävs för att vi ska få ha kvar alla djur, växter och svampar i Skåne. På de här sidorna kan du läsa strategin i sin helhet.

Låt oss ta vägen till ett biologiskt rikare Skåne

LövSkåne är det artrikaste landskapet i Sverige. Mångfalden beror på det unika läget, mellan två klimatzoner där både sydliga och nordliga arter kan trivas. Vi gynnas också av en varierad geologi och livsmiljöer som har brukats under lång tid.

Skåne är dessvärre också det län med flest hotade arter. Hoten mot den skånska artrikedomen och livsmiljöerna kommer från flera håll: exploatering av mark, föroreningar av vatten och luft, jord- och skogsbruk, övergödning av vatten och mark; för varje år förlorar vi allt fler gamla träd liksom ängs- och hagmarker. Den biologiska mångfalden påverkas även av internationella hot som överfiske i haven och klimatförändringar.

Förändringarna är så snabba och kraftfulla att de inte ger oss möjlighet att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald i Skåne, inte med naturvårdens nuvarande arbetssätt och arbetstakt. Alltså måste vi agera.

Vägen till ett biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne visar hur vi gemensamt behöver arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i det skånska landskapet, ett mål som riksdagen har satt upp. Naturvårdsstrategin genomsyras av Länsstyrelsen Skånes övergripande vision: "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. I dag och imorgon."

För att naturvårdsstrategins vision ska bli verklighet behöver alla bidra. Många kommuner, organisationer och markägare har varit delaktiga i samråd och remissarbete. Vi behöver fortsätta arbeta tillsammans för att vi ska lyckas med att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer och bana vägen för ett biologiskt rikare Skåne. Men det krävs också förändringar i lagstiftning och ekonomiska styrmedel som gör det möjligt att bruka landskapet på ett sätt som är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Vi måste gemensamt ta ansvar för att marken ska räcka till för såväl människor som djur och natur, nu och i framtiden.

Länsstyrelsen Skåne, juni 2015

Margareta Pålsson, Landshövding

En naturvårdsstrategi för Skåne

När man talar om biologisk mångfald syftar man på tre saker: En mångfald av arter, en mångfald av livsmiljöer (eller snarare ekosystem, där arterna i ett område påverkar varandra) och genetisk variation bland djur och växter. Omkring fem procent av Sveriges djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. Många av de hotade arterna hör hemma i jord- och skogsbruksmarker.

5 procent av våra djur, väsxter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut.Läget är dystert men inte alls hopplöst. Naturvårdsinsatser är nämligen effektiva och ger bestående och positiva resultat. Ett lyckat exempel är lövgrodan som var utrotningshotad för 25 år sedan, men som har kunnat sprida sig tack vare de hundratals dammar som har skapats. I dag räknas den inte längre som en hotad art. Dessutom börjar insatser från markägare och kommuner ge resultat – frivilligt skyddade områden ökar, liksom mängden död ved i våra skogar.

Men det behövs gemensamma krafttag för att vända utvecklingen. Därför har vi på Länsstyrelsen Skåne tagit fram en skånsk naturvårdsstrategi i samråd med andra viktiga aktörer i skånsk naturvård.

Strategin vänder sig till natur­vårdare och planerare på lokal och regional nivå, till organisationer inom lantbruket och skogs­näringen, intresseföreningar, politiker och intresserade brukare och markägare.

Naturvårdsstrategin berättar VAD vi behöver göra. HUR vi sedan ska gå till väga med konkreta insatser kommer att framgå av en regional handlingsplan för grön infrastruktur som Länsstyrelsen tar fram till oktober 2017. Handlingsplanen ska revideras och kompletteras regelbundet för att se till att vi i Skåne genomför strategin och arbetar med grön infrastruktur på ett effektivt sätt.

Konkreta åtgärdsförslag för Naturvårdsstrategin kommer samlas i den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur som ska vara klar 2018, läs mer här.