Tillstånd, dispenser och samråd 

Naturvårdsenheten har för tillfället en handläggningstid på i genomsnitt 5 månader för tillstånd och dispenser och 6 veckor för samråd. Tiden räknas från det att underlaget i ärendet är komplett. Det är därför viktigt att Din ansökan kommer in i god tid och är så komplett som möjligt. Observera att ditt ärende kan ta både kortare och längre tid än genomsnittstiden.

Ärendegång för ansökan om dispens/tillstånd/samråd enligt 7, 8 och 12 kap miljöbalken, dvs strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000, landskapsbildsskydd, artskydd  och samråd.

Ärendet kommer in till Länsstyrelsen
• Ditt ärende får ett diarienummer och diarieförs vid expeditionen. Diariet är Länsstyrelsens register över pågående ärenden. Där kan du se om ditt ärende har kommit in och hur långt det har kommit.

Handläggare utses
• Ditt ärende handläggs normalt av den för tillfället ansvarige naturvårdshandläggaren i aktuell kommun.

Ärendet utreds och beslut fattas
• Din handläggare utreder ditt ärende och kontrollerar att ansökan är komplett. Ärendet skickas oftast på intern remiss till t ex kulturmiljöenheten, enheten för samhällsplanering och/eller fiske- och vattenvårdsenheten för yttrande.

• När ärendet är färdigutrett lämnar din handläggare över ett förslag till beslut till beslutsfattande handläggare.

Efter att beslutet är fattat
• När beslutet är fattat skickas det till dig och till övriga berörda tillsammans med ett delgivningskvitto för den som beslutet har gått emot. Delgivningskvittot skall skrivas under och snarast möjligt skickas tillbaka till Länsstyrelsen.

• Kontakta gärna Länsstyrelsen om du har frågor om beslutet.

• Det finns möjlighet att överklaga Länsstyrelsen beslut inom tre veckor från det att delgivningskvittot skrivits under.

• Överklagar du eller annan berörd beslutet prövar Länsstyrelsen om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till prövningsinstansen.