Tillstånd, dispenser & samråd

Naturskyddsenheten har långa handläggningstider. Det är därför viktigt att din ansökan kommer in i god tid och är så komplett som möjligt.

Se vilka skydd som finns på platsen

Du kan börja med att gå in i vår nationella karttjänst (se länken till höger) för att se vilka skydd som finns på platsen. Zooma in området och välj vilka skydd du vill se genom att bocka i kartskikten i kartans vänstermeny. Genom att klicka på området i kartan får du upp information om skyddet. 

Tyvärr finns inte alla skydd med i den nationella karttjänsten. För att se Skånes strandskydd och landskapsbildsskydd måste du välja den undre karttjänsten. Vi hoppas snart kunna presentera alla skydden tillsammans.  

Vissa skydd gäller generellt för vissa biotoper (alléer, stenmurar mfl) eller arter. Dessa finns av förklarliga skäl inte med i kartorna utan gäller överallt. Mer information om dessa skydd finns under rubrikerna nedan.

Ansök

Dispens från biotopskydd

Dispens från artskyddsförordningen

Ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion

Tillstånd inom område med landskapsbildsskydd

Dispens inom naturreservat

Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Samråd vid åtgärd i landskapet

Arbeten i vatten

Om ärendet rör åtgärder i vatten kan även en anmälan om vattenverksamhet krävas.

Telefon

Om du har frågor om tillstånd, dispenser och samråd, ring naturskyddsenhetens telefon: 010-224 16 30

måndag: 13.00-15.00

tisdag: 9.30-11.30

onsdag: 9.30-11.30

torsdag: 9.30-11.30

fredag: 13.00-15.00

Efter att beslutet är fattat

• När beslutet är fattat skickas det till dig och till övriga berörda tillsammans med ett delgivningskvitto för den som beslutet har gått emot. Delgivningskvittot skall skrivas under och snarast möjligt skickas tillbaka till Länsstyrelsen Skåne.

• Det finns möjlighet att överklaga Länsstyrelsen Skåne beslut inom tre veckor från det att delgivningskvittot skrivits under.

• Överklagar du eller annan berörd beslutet prövar Länsstyrelsen Skåne om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till prövningsinstansen.

Ändrat arbetssätt (från och med april 2015)

Länsstyrelsen Skånes naturvårdshandläggare (bl.a. prövning enligt 7 kap. och 12 kap 6 § miljöbalken) ändrar arbetssätt.  

Nu omorganiseras sig naturvårdshandläggarna (Landskapsgruppen) på Naturskyddsenheten och arbetet sker nu på lite annorlunda sätt. I stort innebär detta följande:  

  1. Vi går ifrån kommunfördelning av ärenden.  
  2. Gruppen har numera en samordnare som prioriterar och fördelar ärenden till handläggarna. Prioriteringen baseras på naturvårdsnytta, samhällsnytta och ålder på ärendet.  

Vi vet att många av er har uppskattat att ha en kommunansvarig handläggare att vända er till. Det har varit positivt för oss också eftersom man lär känna ”sin” kommun. Vi ser dock fler fördelar med att släppa kommunuppdelningen som läget ser ut just nu. Som ni säkert märkt och vet så har vi en mycket hög arbetsbelastning och därför mycket långa handläggningstider. Syftet med omorganisationen är att handläggningen ska bli  mer rättsäker, mer effektiv och samtidigt minska stressen på den enskilde handläggaren. Vi hoppas också att förändringen leder till att vi lättar bördan i ryggsäcken med gamla ärenden på myndigheten. Vi ber om överseende med eventuella uppstartsproblem och hoppas vårt nya arbetssätt på sikt även gynnar er verksamhet.  

Varje dag finns möjlighet att få prata med någon naturvårdshandläggare eftersom vi har telefonjour på telefon 010-22 41 630. Måndag och fredag nås vi kl. 13-15 och ti- to kl. 9.30-11.30.