Övriga skyddsformer

Biotopskydd

Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Få mer information och se biotopskyddsområden här.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden innebär vanligtvis tillträdesförbud under en viss period. Oftast är det för att skydda föryngring av fåglar.

Det är framförallt häckningsplatser för störningskänsliga fågelarter som man velat skydda med ett djurskyddsområde. I länet finns dock också djurskyddsområden för till exempel kronhjort (Vombs fure) och Immelnöring (Edre ström). Ännu har inget växtskyddsområde bildats i Skåne.

Här presenteras de 20 djurskyddsområden som finns i länet.

Landskapsbildsskydd 

Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning kunna skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda.

I Skåne län finns cirka 50 områden som omfattas av landskapsbildsskydd. Några områden är små, andra täcker stora ytor. För varje område finns ett beslut med föreskrifter. Föreskrifterna innebär att det krävs tillstånd för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Det är Länsstyrelsen som meddelar tillstånd.

Här kan du se landskapsbildsskyddsområden i Skåne.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. I Skåne län finns ett femtiotal naturminnen. De flesta är stora gamla träd. Två naturminnen består av alleér.

Hösten 2015 upphävdes ett naturminne (se beslut). Det var en stor ek i Torsebro, Kristianstad kommun, som vid besiktning 2014 visade sig ha allvarliga skador av bland annat svampangrepp. Av säkerhetsskäl fick därför eken fällas. Stammen och grova grenar lades vid Torsebro krutbruk där den rödlistade läderbaggen finns.

Här kan du läsa rapporten Naturminnen i Skåne.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Riksintesse för naturvård

Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Här kan du söka upp riksintresse för Skåne och läsa en beskrivning om varje objekt.

Strandskyddsområde

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag. Inom strandskyddsområde, som är minst 100 meter, är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Läs mer om strandskydd.

Här kan du se strandskyddsområden i Skåne.

Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenområde kan bli vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Hitta vattenskyddsområden här.