Flommen

bro vid Flommen

Falsterbohalvöns unika kustmiljö delas av människor, växter och djur under alla tider på  året. För att skydda och bevara de naturvärden som finns i havet och på land har ett flertal naturreservat bildats på halvön.  Flommen, strax väster om Falsterbo rymmer både rastande fåglar, spelande paddor, havsbad och golfspel.

Ett föränderligt landskap
Vågor och vind omformar ständigt landskapet på Falsterbohalvön och skapar nya revlar, havsvikar och laguner. Flommen har fått sitt namn efter de grunda, avsnörpta laguner (flommar) som ligger innanför sanddynerna.  Strandängarna vid Flommen var tidigare utmark till Falsterbo och Skanör. Här tog man upp grästorv och lät boskapen beta.
Ett nätverk av stigar tar dig runt de speci-ella miljöer som lagunerna och strandängarna utgör. Den sällsynta blå svärdsliljan blommar på fuktig mark och bland klitterna kan man hitta martorn. Inom reservatet finns också ett av landets största bestånd av grönfläckig padda, samt strandpadda och sandödla.

Sveriges bästa flyttfågellokal
Falsterhalvön är en av landets viktigaste rastplatser för flyttande fåglar. Redan under sensommaren kommer de första flyttfåglarna. En bra dag i månadsskiftet september/oktober kan tusentals fåglar passera yttersta spetsen på Nabben på sin färd söderut.  Falsterbo Fågel-station har övervakat flyttfågel¬sträcket sedan 1950-talet.
Skärfläckan är en karaktärsart för Flommen. Under våren kan man se den eleganta, svart-vita vadaren valla sina ungar på reservatets strandängar. Ett projekt som arbetar med att skydda häckande vadarfåglar från predation av däggdjur har varit framgångsrikt och gynnat vadarfåglar som skärfläcka, strandskata och rödbena.

Gamla borgruiner och fyrplatser
Under medeltiden låg Europas största sillmarknad i Skanör-Falsterbo. I Skanörs borg i reservatets norra del satt den danske fogden och tog upp skatt för fisket. Idag finns bara borgkullen med rester av vallgraven kvar.  På revlarna mellan centrala Skanör och havet låg de medeltida fiskebodarna.  I söder ligger Kolabacken, en rest från Sveriges äldsta fyrplats. Här reste dominikanermunkarna fyrbåkar på 1200-talet. Idag syns bara en kulle av sand uppblandad med kolrester. Fyren längst ute på Nabben byggdes 1796 och släcktes 1990. Inom reservatet ligger Flommens golfbana.

Tillgänglighet
Området är lättillgängligt med flera olika parkeringsplatser; vid Skanörs hamn, vid golfbanorna i söder samt vid Skanörs borg i norr och nås också lätt med buss.  Flera stigar leder runt i reservatet. Var vänlig observera att det råder beträdnadsförbud på norra reveln den 1 april – 15 juli.

Det är också förbjudet att ta med hund på badstränderna mellan 06.00 – 20.00 under tiden 1 maj – 31 augusti samt att i övrigt ta med ej kopplad hund i hela reservatet under tiden 1 mars – 31 oktober.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.

Busshållplats: Falsterbo pastoratsvägen

Syfte och skötsel
Syftet är främst att bevara det öppna strandområdet med revelbildningar och laguner och dess särpräglade sandstrands- och strandängsvegetation. Genom detta bevaras förutsättningarna för en artrik och delvis säregen fauna och flora. Området är också viktigt som bad- och strövområde eller för andra former av rekreation med hänsynstagande till områdets natur- och kulturvärden.

 

Storlek: ca 300 ha land, totalt drygt 850 ha
Bildat: 1981
Förvaltas av: Länsstyrelsen
Övrigt: Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Reservatet ingår också i ett mer omfattande Ramsarområde, dvs ett av de internationellt värdefulla våtmarksområden som Sverige förbundit sig att skydda.


 Beslut och skötselplan

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur