Benestads backar

Naturreservatet Benestads backar
Benestads backar ligger sydväst om Tomelilla tätort i Benestads socken. Backarna sluttar ner mot Fyledalen och nere i dalen rinner Fyleån. Det skiljer ca 50 m mellan dalbottnen och slätten ovanför. Områdets lutning och exponering mot sydväst gör att backen värms upp kraftigt under sommaren.
Benestads backar

Benestads backar är unikt för Skåne genom att kalkhaltigt grundvatten bryter fram i små rännilar i den branta dalsidan och ger upphov till mycket artrika kalkkärr. På torra partier har stäppartade torrängar bildats med ängshavre-samhällen.

Området är varierat, mosaikartat och mycket örtrikt. Totalt finns här drygt 400 kärlväxt-arter! Jungfrulin, majviva, tätört, backsippa, spåtistel, ängsvädd, jordtistel, svinrot, småvänderot, solvända, ängsnycklar och kärrspira är ett litet axplock. Även den lägre faunan är artrik. Den höga kalkhalten i marken gynnar flera snäckor och fjärilsfaunan är artrik och innehåller flera utrotningshotade arter. 

Kalktuffen användes förr som byggnadssten och finns i minst tolv skånska kyrkor. Den användes även för kalkbränning. Ruiner av en kalkugn i reservatets sydvästra hörn minner ännu om verksamheten som upphörde omkring 1870. Längre åt nordväst vid sluttningens fot ligger ruinerna efter Skvattemölla, en gammal mölla som övergavs på 1930-talet.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.

Tillgänglighet

Vid Benestads backar finns en större parkering med rastplats. Infarten ligger ca 100 meter norr om Benestads kyrka på väg 19 mellan Tomelilla och Ystad, se skylt "Naturreservat".

Syfte och skötsel

Syftet med reservatet är att skydda och bevara ett område med mycket stort geologiskt och botaniskt värde.

Storlek: ca 6 ha
Bildat: 1961
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Reservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


 Beslut och skötselplan

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur