Gällabjer

Norr om Röstånga samhälle, mellan Söderåsen och Hallandsåsen finns ett mindre slättområde. På slätten ligger Gällabjer, en mjukt rundad kulle, som höjer sig ca 50 meter över omgivningen. Naturen här är omväxlande, med bokskog, alkärr, betesmarker med vackra björkhagar och enefälader. På våren är hagmarkerna som vackrast, då en nästan heltäckande vitsippsmatta breder ut sig. På de övre delarna av berget finns en mer artrik flora, med gulsippa, liten nunneört, desmeknopp och vårlök.

Under den skogklädda toppen döljer sig en av de mer framträdande av de ca 150 vulkanrester som finns koncentrerade till ett område i centrala Skåne. Årmiljoner har förflutit sen de var aktiva och det mesta av vulkankäglorna har idag vittrat ner. Kvar finns dock delar av den hårda och motståndskraftiga bergarten basalt som stelnade i kraterröret i samband med att vulkanen slocknade. Runt denna har sedan inlandsisen skulpterat fram de mjuka sluttningarna.

Tillgänglighet
Gällabjer ligger ca 2 km nordost om Röstånga samhälle. Reservatet nås via vägen Röstånga – Anderstorp eller via vägen Röstånga – Färingtofta. Parkeringsplatser finns i anslutning till skyltade avtagsvägar från dessa vägar. Genom reservatet går Skåneleden och det finns även andra markerade stigar. Ca 200 m öster om den södra parkeringsplatsen ligger en lägerplats. med skärmskydd och eldstad.
 
Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.

Syfte och skötsel
Reservatet skall vårdas så att områdets växlande karaktär med öppna betesmarker och lövskogsdungar bibehålles. Gällabjers bokskogsklädda sluttningar och öppna betesmarker med anslutande områden av hagmarkskaraktär skall bevaras. Gångstigar skall under hänsynstagande till områdets naturvärden anläggas för att underlätta för allmänhetens tillträde till området.

Storlek: 131 ha
Bildat: 1977
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000


 Beslut och skötselplan

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur