Verkeåns naturreservat

Lindgrens länga
Verkeåns naturreservat, som är ett av Skånes största sträcker sig genom två kommuner, (Tomelilla och Simrishamn) från Ilstorp i väster nästan ända ut till kusten. Här kan du vandra längs skåneleden och uppleva blandade skogstyper, sandstäpp, betesmarker, fruktodlingar och mäktiga Brösarps backar.    

Vandra i reservatet

Från Verkeåns mynning vid Haväng löper Skåneledens Österlendel västerut längs åns norra sida över Hallamölla och Andrarum till Hörröd. Vid Vantalängan har en gammal stuga från 1800-talet iordningställts till övernattningsplats vid vandringsleden. Övernattningsplatser finns också vid Verkasjön samt vid Agusa intill vilthägnet. Vid Haväng ligger Svenska Turistföreningens vandrarhem Skepparpsgården.

Vandringsleden fortsätter sedan i en båge utanför Verkeåns naturreservat över Hörröd, Eskebjär, Drakamöllans naturreservat, bokskogsområdet Maglehems Ora till Brösarps norra backar där man kan följa någon av stigarna tillbaka till Haväng.  

I området finns förutom Skåneleden fler markerade stigar, ofta i anslutning till p-platserna. Man kan också följa Verkeåns södra sida från Haväng till Andrarum.  

Inom reservaten gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten hittar du här nedan.

Föreskrifter för Verkeån I

Föreskrifter för Verkeån Agusa – Hallamölla.  

Vandringsleder vid Verkeån

Ladda ner foldern ”Vandringsleder vid Verkeån”, med karta och beskrivningar av natur och kultur längs stigarna. 

Foldern om Skåneledens Österlendel beställs från Stiftelsen för fritidsområden i Skåne (Region Skåne) eller på www.skaneleden.se.

Parkeringar

Verkeåns naturreservat och Christinehov har flera parkeringar. Med bil tar man av från väg 19 strax söder om Brösarp mot Andrarum, eller viker av österut mot Kivik för att sedan vika av igen mot Haväng.

Det finns också parkeringar längs väg 19 mellan Eljaröd och Brösarp. När man närmar sig Andrarum finns en avtagsväg mot Hallamölla i Ludaröd. Följer man den lilla grusvägen kommer man till en parkering strax bortom möllan och vattenfallen.

Vid Verkasjön finns också en större parkering liksom vid Alunbruket och vid Christinehov.  

 

Ta bussen

 

Närmaste bussförbindelse går på väg 19 och ansluter till Brösarp där man kan följa Skåneleden upp i Verkeådalgången eller österut mot Haväng.

Fakta om Verkeåns naturreservat

Den norra delen, som följer Jären, är till största delen skogsklädd. Rullstensåsen är 10 till 15 meter hög och en av länets mäktigaste. Naturen är omväxlande med såväl bokskog som blandlövskogar och barrskog. Markvegetationen är ofta ängsartad med en rik vårflora. Vid Agusa ligger ett vilthägn med kronhjort, dovhjort och vildsvin.

I de västra delarna av reservatet ligger Andrarums alunbruk, en gång Skånes största industri. Strax intill ligger Christinehovs slott, anlagt på 1730-talet av Christina Piper. I dessa delar rinner Verkeån genom ett småskaligt skogsdominerat landskap med omväxlande lövskog, barrskog och öppna marker.

Vid Brösarp öppnar sig landskapet och betesmarker, åker och fruktodlingar tar vid. De mäktigt kuperade Brösarps norra backar har en rik och varierad flora. Här finns bl a sandstäpp, en sällsynt vegetationstyp med arter som sandnejlika och stor sandlilja. Sandstäppen gynnas av omrörning i marken som dels för upp kalkrik sand till ytan och dels skapar öppna blottor där växter lätt kan slå rot. Förr bedrevs ett ambulerande åkerbruk på backarna men sedan 1920-talet har området legat som betesmark. Idag förekommer sandstäppen främst på sydvända sidor där erosion sker och kaniner sprätter fram kalkrik sand.

Mellan Brösarp och Ravlunda ligger de kulliga Brösarps södra backar, mest kända för den rika vårblomningen med mängder av gullvivor. I dalgången finns flera fornlämningar och bebyggelse med lång historia, bland annat Hallamölla kvarn med anor från 1400-talet, Glimmebodagården norr om Brösarps norra backar och Andrarums alunbruk från 1637.

Verkeåns vatten är rent och klart och ån har en rik sötvattensfauna. Framförallt bottendjursamhället är artrikt med många ovanliga och hotade arter. Den är ett viktigt reproduktionsområde för havsvandrande öring, som kan ta sig ända upp till Skånes största vattenfall, Hallamölla, med en total fallhöjd på 23 meter. Ovanför fallet finns en stationär bäcköringstam.

Djurlivet i reservatet är rikt. Längs ån kan man få se strömstare, forsärla och kungsfiskare. I skogsområdena rör sig kronhjort, älg och rådjur. På de öppna sandiga markerna i öster förekommer vildkaninen och den ovanliga sandödlan. Här häckar också den sällsynta fältpiplärkan.

Verkeåns naturreservat består egentligen av två reservat. Den östra delen, Verkeån I, sträcker sig ungefär från Hallamölla och ut till Haväng. Den västra delen ombildades 2009 och heter idag Verkeån Agusa – Hallamölla. Denna del innefattar även två mindre delområden vid Ilstorp i väster och Hörröd i norr.  

Syfte och skötsel

Syftet med reservaten är att skydda, bevara och utveckla de stora biologiska och geovetenskapliga naturvärdena, samt att bevara den unika landskapsbilden och tillvarata områdets möjligheter till friluftsliv.    

Verkeåreservatet

Verkeåns naturreservat i korthet

Storlek: 2566 ha, varav Verkeån I 1430 ha och Verkeån Agusa – Hallamölla 1136 ha.
Bildat: Verkeån I bildades 1975, Verkeån Agusa – Hallamölla 2009. (Denna del hette tidigare Verkeån II:1 och Verkeån II:2, vilka bildades 1977 resp 1989).
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Största delen av området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.


 Folder Vandringsleder vid Verkeån

 

 

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur