Nytebodaskogen

Sjö och skog i Nytebodareservatet. Foto: Skånska Bilder
Nytebodaskogen, belägen norr om sjön Immeln, är länets enda naturreservat med naturskogsliknande barrskog. Skogen är uppkommen på svedjeland under början av 1700-talet. Huvuddelen av träden är runt 200 år men här finns tallar som är över 250 år. Den steniga marken är ofta täckt av tjocka mattor av mossa.

Delar av Nytebodaskogen drabbades hårt av stormen Gudrun i januari 2005. Stormfällda partier har lämnats kvar orörda med undantag för uppröjning av vägar i området. Senare stormar har spätt på med nya vindfällen, men i mindre omfattning. Våren 2006 konstaterades angrepp av granbarkborre i anslutning till vindfällena. Syftet med reservatet är att låta den gamla skogen utvecklas fritt. Tolkningen av reservatsföresskrifterna är att skogen inklusive vindfällena skall lämnas orörd. Barkborreangreppen har ökat och under 2008 skedde omfattande angrepp på växande granar i reservatet. I stora delar av reservatet finns det nu stående, döda granar som efterhand kommer att falla omkull. Till följd av detta är det mycket riskabelt att vistas i reservatet.

I nordost  går reservatet ut mot två små insjöar, Norra och Södra Kroksjön. Intill en liten myrgöl, Lommagylet, växer  tranbär och den doftande myrliljan. I skogen blommar både knärot och linnéa, nordliga arter som är ovanliga längre söderut. Många olika insekter gynnas av den gamla skogen och rikedomen på död ved.

Nytebodaskogen är också känd för sina många ugglor, här brukar bland annat både sparvuggla och pärluggla kunna höras. Annars är det framförallt den gamla barrskogens fåglar som bofink, kungsfågel, rödhake och olika mesar samt olika hackspettar som är vanliga.

Tillgänglighet
Det finns flera sätt att nå Nytebodaskogen. Söderifrån, följ huvudvägen mellan Sibbhult och Lönsboda längs Immelns västsida. I Grimsboda, tag av österut mot Vilshult. Kör ca 4 km på denna väg och tag av till vänster vid skylt "Nytebodaskogen", strax innan Blekingegränsen. Norrifrån, utgå från kyrkan i Lönsboda och följ skyltar mot Olofström. Strax efter kyrkan, tag av höger vid skylt "Nyteboda 10". Följ vägen till Nyteboda och tag till höger i T-korset vid Blekingegränsen. Fortsätt några hundra meter och tag åter höger vid skylt "Nytebodaskogen".
Skåneleden passerar förbi.

Det finns stor risk för att delar av träd eller hela träd faller mycket snabbt och plötsligt, inte minst under blåsiga dagar och perioden därefter. Var alltid uppmärksam på riskerna med fallande träd och grenar om du går i reservatet!

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.

Syfte och skötsel
Syftet är att bibehålla den gamla skogen och låta den utvecklas fritt, samt att med enkla medel underlätta vistelse i och studier av skogen.


Övrigt: Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

 Fakta

Kommun: Osby

Storlek: 52 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

 Viktig information!

Det är i dagsläget mycket riskabelt att vistas i Nytebodaskogen på grund av mängden döda träd efter omfattande angrepp av granbarkborre!

Länsstyrelsen avråder därför besökare från att vandra inne i reservatet.

Se mer utförlig information i texten.

Get Microsoft Silverlight

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur