Näsby fält

Lingenäset i norra delen av Näsby fält

Näsby fält naturreservat är beläget i nordvästra utkanten av Kristianstad. Det ligger mellan den norra stadsdelen Näsby och Helgeån, som här utvidgar sig till Araslövssjön. Området är starkt präglat av Helgeåns vattensystem. I samband med höga vattenflöden under vinterhalvåret översvämmas låglänta delar av reservatet längs ån och Araslövssjöns stränder.

Naturen är omväxlande med alstrandskogar, ädellövskogar och planterade dungar med främmande trädslag. Här finns betes- och slåttermarker men också buskrika områden, högörtsängar, bladvassbälten och öppna sjöytor. Markernas fuktighet spänner mellan sumpskogar, vass och starrmader närmast sjön till områden med torrängskaraktär.

Araslövssjön är under sommaren till stora delar täckt av sävruggar och flytbladsväxter, där den vita näckrosen är mest framträdande. I strandzonen växer på några platser den sällsynta gullståndsen. Sjön är viktig häckningslokal för många våtmarksfågelarter, bl a brun kärrhök, rördrom och den sällsynta svarttärnan. Pungmes, gråsiska, gräshoppsångare och rosenfink förekommer i vass- och buskmarkerna längs stränderna. Under hösten, vintern och våren gästas sjön av stora mängder änder, gäss och svanar. Havsörn och flera andra rovfågelarter finner goda jaktmarker i hela reservatet.

Skogsområdena vid Norra och Södra Lingenäset har en mycket rik vårflora med såväl vit-, gul- som blåsippa, hålnunneört, vätteros, den starkt doftande ramslöken och flera andra örter. Med lite tur kan man få se eller höra mindre hackspett eller gröngöling.

På öppnare marker kan man finna gullviva och ängsskära och på Västra fäladen blommar prästkragarna i mängd under försommaren. Här finns också t ex brudbröd, rödklint, vildlin och den sällsynta luddfingerörten. Storspov och tofsvipa häckar med flera par.

Markerna runt Araslövssjön har varit bebodda ända sen stenåldern och har länge varit hävdade. I början av 1800-talet berättar skifteskartorna att större delen brukades som betes- eller slåttermark, med åkermark främst i nordost. 1923 flyttade Norra Skånska infanteriregementet in, och området blev militärt övningsfält fram till 1994 när regementet lades ner.

Näsby fält gränsar i söder till naturreservatet Isternäset. Reservatet ingår också i Kristianstad Vattenrike, det långsträckta våtmarksområdet längs Helgeån som sträcker sig mellan Torsebro och havet.

Tillgänglighet
I reservatet finns en markerad vandringsled, samt gång- och cykelväg genom den östra delen. Det finns två fågeltorn, ett på Norra Lingenäset vid Fredriksdalsviken, samt ett i söder vid Araslövssjöns strand. För att komma till reservatet kan man ta buss till Högskolan (söder) eller Gamlegården (norr) och utgå därifrån. Parkering finns vid Norra Lingenäset, vid Näsby gård, samt om man fortsätter söderut från  Näsby gård ytterligare en parkering ca 350 m från det södra fågeltornet.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. Fullständiga reservatsföreskrifter för allmänheten finner du på informationsskyltar i området samt i beslutet (se högerbox).

Syfte och skötsel
Syftet med reservatet är att;

  • bevara ett natur- och kulturlandskap präglat av nedre Helgeåns vattenståndsfluktuationer,
  • bevara och utveckla områdets skiftande naturtyper med deras karaktäristiska vegetation och djurliv,
  • vårda kulturhistoriska spår som berättar om hur människan brukat markerna,
  • informera besökarna om områdets skiftande natur, långa hävdhistoria och speciella kulturhistoria,
  • tillgodose behovet av ett lättillgängligt och varierat naturområde för undervisning i biologi och ekologi  samt teoretiskt och praktiskt inriktad naturvård inom samtliga utbildningsnivåer (förskola – högskola). 
Storlek: 451 ha, varav 320 land
Bildat: 2002
Förvaltare: Kristianstad kommun
Övrigt: Näsby fält ligger inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike (utsett av Unesco:s Man and Biosphere Programme, MAB). Reservatet ingår till stora delar i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Vidare ingår reservatet som del av ett internationellt värdefullt våtmarksområde enligt Ramsarkonventionen (Convention on Wetlands).

 Content Editor

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur