Gropahålet

Reservatet ligger inom det stora kustdynlandskap som sträcker sig från Åhus i norr och 20 km söderut. I reservatet finns ett mycket komplicerat system av sanddyner, där de högsta topparna når en höjd av ca 16 m. Dynbildningar pågår ännu längs Hanöbuktens flacka strandlinje och till viss del också inne i tallskogen.
tallskog i Gropahålet

​Den ursprungliga skogen längs kusten tros ha innehållit främst ek. På grund av en intensiv markanvändning avskogades kustområdet och sanden blottlades och började blåsa runt och bilda drivor. Under ett par hundra år hade man stora problem med sand som blåste ut över åkrarna innanför kusten. Ett komplicerat sanddynsystem byggdes upp med upp till 20 meter höga sanddyner. I början av 1800-talet utfördes tallplanteringar för att binda sanden och idag är i stort sett hela kustremsan åter bevuxen med skog, främst tall.

Tallskogen i reservatet är öppen med tjocka mattor av lavar och mossor på marken. Fältskiktet är artfattigt, förekommande arter är bl a sandstarr, kruståtel, flockfibbla, blåklocka, ängskovall, grönpyrola, björkpyrola och ryl. I de västra delarna samt närmast havet finns öppna, örtrikare partier med bl a fältsippa, sandnejlika och hedblomster.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.

Tillgänglighet

Från väg 118 söder om Åhus tar man av i Yngsjö samhälle och följer skyltar mot Gropahålets naturreservat. Efter ca en och en halv kilometer kommer man till en p-plats på vänster sida. En avtagsväg leder även ner till en parkering mitt i reservatet. Härifrån är det bara ett par hundra meter ner till sandstranden. Bussförbindelser finns till Yngsjö vid väg 118.

 

Syfte och skötsel

Syftet med reservatet är att bevara och skydda den känsliga naturmiljön med flygsanddyner och tillhörande vegetation samtidigt som reservatet görs attraktivt för friluftsliv.

Storlek: 31 ha
Bildat: 1976
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Gropahålet ligger inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike (utsett av Unesco:s Man and Biosphere Programme, MAB). Reservatet ingår också i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


 Beslut och skötselplan