Forsakar med Lillaforsskogen

Bäcken i Forskarsravinen
I en smal och djup ravin rinner Forsakarsbäcken med två vackra fall ned för Linderödsåsens nordostsluttning. Forsakar  är en sedan länge välkänd och besökt plats och blev naturreservat redan 1929. 2006 utvidgades reservatet norrut till Lillaforsskogen.

Istidsälv har skapat ravinen
Den djupa ravinen vid Forsakar har troligen uppkommit genom att en strid älv med smältvatten från någon av våra senaste inlandsisar skurit sig ner genom berget. På vissa ställen har berget bjudit hårdare motstånd och här finns idag vattenfall. Övre fallet med en fallhöjd på 7.4 meter och det nedre, som är delat i två av en avsats, ”karet”, med en fallhöjd på 10,6 m.

Plats för sägner och sagoväsen
Många sägner och sagoväsen är knutna till Forsakarsravinen. Här fanns pysslingar och jättar, i skogen bodde skogssnuan och vid fallet spelade näcken.  I slutet av 1800-talet blev utrymmet för dessa väsen mindre, när den första dammen av tre byggdes för att utnyttja vattenkraften. Under en period fanns både kvarn, sågverk och mejeri. I slutet av 1880-talet byggdes också ett tivoli med dansbana, en tid fanns t.o.m. en konkurrerande dansbana.

Ovanliga småkryp och ett rikt fågelliv
I ravinen blommar på våren vitsippor, gulsippor, ramslök och gullpudra som senare avlöses av skogsbingel och gulplister. Där berget ligger bart härskar mossorna, främst skuggstjärnmossa.
Här finns ett rikt insektsliv med flera ovanliga arter och man kan finna de flesta av våra landlevande snäckor. Forsärla, strömstare och gärdssmyg är karaktärsarter utmed bäcken. I skogen finns bland annat grönsångare, stenknäck och kattuggla, samt de fyra hackspettsarterna gröngöling, spillkråka, större och mindre hackspett.

Lillaforsskogen
Lillaforsskogen i norra delen av reservatet är en fuktig och näringsrik ask- och almdominerad ädellövskog med flera bäckar. Skogen är idag relativt likåldrig men de grova träd som finns kvar är vidkroniga, vilket tyder på att de vuxit mer öppet.  Området kallades förr ”Killehagen” och var ängsmark. Även här trivs snäckorna och man har funnit totalt 46 mossarter varav åtta sk signalarter, dvs arter som indikerar skyddsvärd skog.

Tillgänglighet
Forskarsfallen ligger i Degeberga (väg 19 från E22 mot Simrishamn). I anslutning till ravinen finns en stor p-plats, som även är till för besökare till Forsakarsgården och friluftsbadet (det senare öppet sommartid). Vid P-platsen finns sommaröppen kiosk, i Forsakarsgården även restaurang. Närmaste busshållplats finns vid Degeberga skola (Skåneexpressen 3 och 4), en dryg kilometer från entren. Ytterligare en p-plats finns i norra delen av reservatet, med avfart från vägen mellan Degeberga och Huaröd.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer.

Vänligen observera!
Gå inte på stigen som leder in i ravinens botten till nedre vattenfallet! Många träd i ravinen har dåligt rotfäste eller har svampangrepp som gör att de lätt knäcks, vilket kan ske helt utan förvarning. Naturvårdsförvaltningen för reservatet kan därför inte garantera säkerheten när det gäller fallande träd och grenar över stigen i ravinens botten.

Ravinsidorna är branta och besökare måste vara försiktiga vid vandring på de övre stigarna utmed ravinens kanter. Utöver risken att falla ner finns det risk att lösa stenar kommer i rullning och skadar någon. Det är inte tillåtet att klättra i ravinbranterna.


Syfte och skötsel

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla området med dess ädellövsdominerade naturskogar, vattendrag och öppna betesmarker och de  växt- och djurarter som är knutna till dessa naturtyper. Det är också av vikt att bevara områdets kulturhistoriska lämningar och att tillgodose allmänhetens intresse för att uppleva områdets natur.

Storlek: 38 ha
Bildat: Forsakarsravinen avsattes redan 1929 som naturminne. 2006 utökades reservatet med skogsområden norrut till Lillaforsskogen.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Forsakar med Lillaforsskogen ligger inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike (utsett av Unesco:s Man and Biosphere Programme, MAB). Reservatet ingår också i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


 Viktig information

Gå inte på stigen som leder in i ravinens botten till nedre vattenfallet!

Naturvårdsförvaltningen för reservatet kan inte längre garantera säkerheten i Forsakarravinens botten. Många av träden i ravinen har dåligt rotfäste eller är svampangripna vilket innebär att de plötsligt kan falla eller knäckas.

Vi anvisar därför inte längre stigen på ravinens botten.

 Beslut och skötselplan

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur