Flyinge ängar

Vy över Flyinge ängar
Naturreservatet Flyinge ängar ligger strax söder om Flyinge by. Från de högt liggande, sandiga markerna har man en fin utsikt över det öppna landskapet och fuktängarna längs Kävlingeån. På våren kan man njuta av backsippornas blomning på de torra sandiga backarna och av fågellivet på de fuktiga strandängarna.
Blomsteräng

Från vått till torrt

De fuktiga ängsmarkerna längs Kävlingeån har ett rikt fågelliv. Här häckar vadarfåglar som storspov och tofsvipa. Har man tur kan man få se storken spatsera runt i gräset på jakt efter en groda eller sork. För att göra fuktängen ännu bättre som häckningslokal har ett dike dämts upp för att få vattnet att stanna kvar på ängen fram till midsommar.

På höjderna är ängsmarken torrare. Här blommar många av de arter som är typiska för torra, sandiga marker som borsttåtel, monke, backnejlika, backtimjan, backsippa och hedblomster. Insektslivet är också rikt. Här hittar man sandmarkslevande insekter som frölöpare, fjärilar och vilda bin.

Backsippor

Picknick i det gröna

Gå gärna ut i markerna på upptäcksfärd bland blommor och bin. För att gräsmarkerna ska behålla sin blomsterprakt måste området betas. Men det finns områden utan betesdjur och här kan man slå sig ned i gräset med kaffekorgen utan att störas av djuren. De fuktiga delarna är blöta och mer otillgängliga. Med tanke på fågellivet bör man inte vandra runt i de fuktiga markerna under vår och försommaren.

Tätortsnära

Naturreservatet ligger i utkanten av Flyinge, nära hållplats Flyinge Plantskolevägen. Intill busshållplatsen, i nordöstra delen kommer en parkeringsplats att anläggas. Fram tills parkeringsplatsen är färdig kan man parkera vid fotbollsplanen.


 Beslut och skötselplan

Get Microsoft Silverlight