Axelstorps skogar

Vinterbild vid bäck i Axelstorp
Naturreservatet Axeltorps skogar ligger på Hallandsåsens nordvästra sluttning. Området karaktäriseras av bäckraviner klädda av bok och på sina håll går urberget i dagen.

I ravinerna hålls luftfuktigheten hög och här finns många äldre träd som på grund av sitt svårtillgängliga läge inte avverkats. Tillsammans har detta inneburit en rik lav- och mossflora med bl a de rödlistade arterna röd bokvårtlav och orangepudrad klotterlav.  

Ravinbottnarna är steniga men på ett par ställen finns mindre flodplan som är bevuxna med ask. Även sumpalskog förekommer kring områdets två bäckar, Bjäredsbäcken och Axelstorpsbäcken. I alsumpskogen utmed Axelstorpsbäcken växer den rödlistade alsidenmossan som är knuten till murken alved, gärna gamla alsocklar, och alltid i skuggig och fuktig miljö. Axeltorpsbäcken har en artrik bottenfauna med flera arter av bäcksländor, nattsländor och skalbaggar. Arter som är typiska för rent och syrerik vatten. En hotad art som påträffats är nattsländan Odontocerum albicorne, som endast förekommer i orörda raviner.  

Fåglar som påträffats i området är bl a forsärla, strömstare, skogsduva, större och mindre hackspett. Den mindre hackspetten häckade i området i början på 1980-talet.  

Från slutet av 1600-talet fram till 1900-talet växte ingen riktig skog i det nuvarande reservatet, men här fanns träd. Större delen av reservatet är före detta inäga och på skifteskartan från 1850-talet framgår att nästan alla nuvarande bokskogar då var trädbevuxna ängar. Även de idag skogsklädda bäckravinerna beskrivs som ”skogsbeväxta branter”, och har förmodligen varit trädklädda väldigt länge på grund av sitt svårtillgängliga läge. Under tidigt 1900-tal ersattes en stor del av ängarna med lövskog. Det var framförallt runt bäckarna och fuktiga partier som växte igen. Även ängar på torrare mark övergick till skog och markerades som lämpliga för bete på häradskartan från tidigt 1920-tal. De betades troligen också och därför var skogen gles. Innan reservatsbildningen sköttes bok- och albestånden som produktionsskog. En stor del av åkermarken från 1920 finns fortfarande kvar än idag, resten har försumpats och håller på att växa igen.  

Tydliga spår av förhistoriskt jordbruk finns i bokskogen strax norr om vägen mellan Axelstorp och Bjäred. Här finns fem terassformade åkerytor och 10-tal röjodlingsrösen. Dessutom går flera hålvägar i anslutning till åkrarna. Ytterligare ett område med röjningsrösen och mellanliggande åkerytor samt en åkerterass finns i anslutning till ravinerna.

 

Tillgänglighet
Axelstorps skogar ligger ett par km söder om Båstad, se vägvisningskarta. Genom reservatet går Axelstorpsslingan som utgår från Båstad, se beskrivning på Båstad kommuns hemsida här.  Axelstorpsslingan sammanfaller delvis med skåneleden, som fortsätter söderut mot Grevie.

 

Syfte och skötsel
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla områdetsbiologiska mångfald, bevara områdets hydrologi och bäckarnas goda vattenkvalitet, visa ett geologiskt värdefullt område i form av en typisk sprickdal på Hallandsås samt tillgodose allmänhetens möjlighet till rörligtfriluftsliv.


Storlek:
55 ha
Bildat: 2004
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län

 Beslut och skötselplan

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur