Natura 2000

Natura 2000, skyddar växter, djur och deras livsmiljöer. Det är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer. Skåne har fler än 230 Natura 2000-områden.

I mappen "Bevarandeplaner" nedan finns bevarandeplaner för alla Natura 2000-områden uppdelat på kommun. Alla uppdateringarna under mappen "Bevarandeplaner" är beslutade av Regeringen (2012-08-09). I flera fall finns även uppdaterade bevarandeplaner som fastställts efter detta datum. Eftersom bästa tillgängliga kunskap ska tillämpas i bevarandeplanerna är vissa arter/naturtyper ej beslutade fram till dess att nästa revideringstillfälle ges. Dessa arter/naturtyper redovisas med en svart diamant i dokumenten.

I övriga mappar kan du se förslag till förändringar och nya Natura 2000-områden och aktuella remisser.

Viktiga arter och naturtyper i Skåne

Några arter som vi i Skåne är ensamma i Sverige om att skydda är till exempel klockgroda, större grynsnäcka och sandnejlika. Vi har särskilt stort ansvar för att bevara våra högmossar, eftersom de som finns i resten av Europa är mer eller mindre utbrutna. Skåne har också områden med sandstäpp som är en av de mest hotade naturtyperna i Sverige och Europa.

I Skåne finns 240 Natura 2000 -områden

I Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden med en yta på drygt 6,5 miljoner hektar. Omkring 90 naturtyper och drygt 160 växt- och djurarter har pekats ut som särskilt skyddsvärda i vårt land. 240 av de skyddade Natura 2000-områdena ligger i Skåne.

Så fungerar Natura 2000 -arbetet

Varje medlemsland har, med utgångspunkt från EU:s fågel- och habitatdirektiv, valt ut vilka arter och områden som man vill bevara och bestämmer också över hur de ska skötas. Alla arter eller områden som skyddas behöver inte vara unika i sitt land, men anses som hotade i ett europeiskt perspektiv. Nya Natura 2000-områden pekas i regel ut när EU-kommissionen konstaterar att det finns brister i det befintliga skyddet för någon Natura 2000-art eller naturtyp. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.  

Läs mer om vårt arbete med Natura 2000

Frågor och svar om Natura 2000

Ordlista med Natura 2000-termer

Sandnejlika

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.