Kommunalt områdesskydd

Denna sida vänder sig till er på kommunen som arbetar med att bilda kommunalt områdesskydd, framför allt naturreservat eller biotopsskydd.

Kontakta Länsstyrelsen i tidigt skede

Det är viktigt att Länsstyrelsen redan i ett tidigt skede har kännedom om kommunens pågående skyddsarbete, tex om vi får in dispens- och tillståndsansökningar. Så fort ni har bestämt er för att arbeta med områdesskydd så kontakta vår samordnare Christer Persson (se kontaktuppgifter i högerlisten). Han kommer då ge er en kontaktperson för den fortsatta dialogen med Länsstyrelsen.

Det är också  Länsstyrelsen som förmedlar kontakter till Naturvårdsverkets upphandlade värderings- och förhandlingstjänster, behandlar eventuella ansökningar om statsbidrag för markåtkomst och registrerar besluten i Naturvårdsregistret. Läs vår samrådsrutin för att veta mer om när Länsstyrelsen måste kontaktas och vad vi kan hjälpa till med.

Samrådsrutin vid kommunalt områdesskydd

Blankett för införande i VicNatur

Handledning

Naturvårdsverket har tagit fram en digital handledning för reservatsbildning som även vänder sig till kommuner. Handledningen ligger på deras hemsida och uppdateras löpande.

Länk till naturvårdsverkets webbaserade handledning

Naturvårdsverkets samlade info om kommunal reservatsbildning

Forum för reservatsbildning

Länsstyrelsen Skåne har ett antal gånger anordnat "Forum för reservatsbildning" vilket vänder sig till dig som arbetar med områdesskydd i kommunal regi i Skåne län. I högerlisten hittar du dokumentation från tidigare träffar.

Forum för naturvårdsförvaltning

I april 2016 höll vi i "Forum för naturvårdsförvaltning" som vände sig till dig på kommunen som arbetar med skötsel av skyddade områden.

I högerlisten hittar du dokumentation från träffen.

Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddsområde kan bara bildas på ett antal utpekade typer av biotoper, men det är oftast en enklare process än naturreservatsbildning.

Naturvårdsverkets handledning om biotopskydd

Ekonomiskt stöd

Statligt bidrag till markåtkomst

Kommunen kan få bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala intrångsersättning till markägare. Även om det är kommunen själv som är markägare kan bidrag fås för marknadsvärdeminskningen på fastigheten. Observera att reglerna för statsbidrag ändrades senvåren 2016.

Hur man söker statligt bidrag till markåtkomst

LONA

Kommunen kan söka så kallat LONA-bidrag för själva arbetet med att bilda områdesskydd  inklusive arbetstid, (föregående/inledande) inventeringar mm. Flera kommuner har även fått LONA-bidrag för initiala skötselinsatser som restaurering och stängsling eller friluftsfrämjande åtgärder som skyltning, stigar, rastplatser mm.

Läs mer om LONA

Alla reservat ligger på vår webb

Länsstyrelsen lägger upp alla Skånes naturreservat och biotopskydd (statliga och kommunala) på länsstyrelsens externa hemsida.

Se alla Skånes naturreservat

Lagstiftning

Kommunalt områdesskydd regleras i följande lagstiftning:

Miljöbalkens 7 kap. Skydd av områden

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

3 kap. 30§ kommunallagen (1991:900) ang kunggörelse. 

 

 Content Editor

​I september 2016 höll Naturvårdsverket och Örebro kommun en utbildning i kommunal reservatsbildning. Se inspelningar av utbildningen här:

Del 1

Del 2

I naturvårdsverkets karttjänst kan du hitta alla områdesskydd. Du kan också söka fram enbart de kommunala områdesskydd som finns i respektive kommun.