Verkaån

Verkaån

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Naturreservat (Verkaån), Natura 2000-område (Verkaåns dalgång), riksintresse finns i området.
Ett sammanhängande och i sen tid orört vattensystem med klart och rent vatten, meanderlopp och naturliga forsar. Raviner i huvudån (bl.a. norr om Hallamölla, vid Alunbruksområdet) och längs biflöden (Lönnbäck). Intressant geologi med rullstensås, issjöterrasser, kames, isälvsdal och erosionsbrink. Rinner genom ett ålderdomligt kulturlandskap med kvillområden genom betesmark samt genom sumpskogar. Vattendraget har en värdefull flora och fauna med sällsynta växtsamhällen och en rik, välstuderad bottenfauna. Verkaån är reproduktionsområde för havsöring och, ovanför fallen i Hallamölla, stationär havsöringsstam.
Rödlistade/hotade arter: Öring, stensimpa, bäcknejonöga, elritsa, ål, lövgroda, långbensgroda, sandödla, större vattensalamander, bäcksländorna Brachyptera baueri och Capnia nigra, nattsländorna Odontocerum albicorne och Ecclisopteryx dalecarlica, bäckvattenbaggen Riolus cupreus, forsärla, kungsfiskare och strömstare.

Naturreservat (Verkaån), Natura 2000-område (Verkaåns dalgång), riksintresse finns i området. Ett sammanhängande och i sen tid orört vattensystem med klart och rent vatten, meanderlopp och naturliga forsar. Raviner i huvudån (bl.a. norr om Hallamölla, vid Alunbruksområdet) och längs biflöden (Lönnbäck). Intressant geologi med rullstensås, issjöterrasser, kames, isälvsdal och erosionsbrink. Rinner genom ett ålderdomligt kulturlandskap med kvillområden genom betesmark samt genom sumpskogar. Vattendraget har en värdefull flora och fauna med sällsynta växtsamhällen och en rik, välstuderad bottenfauna. Verkaån är reproduktionsområde för havsöring och, ovanför fallen i Hallamölla, stationär havsöringsstam. Öring, stensimpa, bäcknejonöga, elritsa, ål, lövgroda, långbensgroda, sandödla, större vattensalamander, bäcksländorna och , nattsländorna och , bäckvattenbaggen , forsärla, kungsfiskare och strömstare.

Avgränsning Hallamölla: Skånes högsta vattenfall (23 m), forsdimma, unik bottenfauna, välundersökt lokal (referenslokal), friluftsliv. Förutom vattenfallet finns det andra nyckelbiotoper såsom alsumpskog. Geologisk skärning.
Lönnebäck: Ravin i bokskog, död ved, slingrande lopp. Naturliga forsar. Kvillområden genom betesmark. Raviner i huvudån (bl.a. norr om Hallamölla, vid Alunbruksområdet) och längs biflöden (Lönnbäck).