Vramsån

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Vramsån med biflöden
Natura 2000-område. Vattendrag med slingrande lopp. På ett flertal ställen översvämmar ån regelbundet omgivande marker. Här finns sumpskogar, fuktiga strandängar och korvsjöar. Ån har blockrika sträckor och forsar. Biflödena är naturliga skogsbäckar med potentiella öringbottnar. Synnerligen artrik bottenfauna med stort antal sällsynta arter. Europas finaste lokal med stormusslor (7 arter). Ett parti i ån med ett mycket fint bestånd med tjockskalig målarmussla.
Rödlistade/Hotade arter: Grönling, sandkrypare, lax, tjockskalig målarmussla, flodpärlmussla, flat dammussla, vattenmyrlejonsländan Osmylus fulvicephalus (i Linnekullabäcken), vattenbaggen Brychius elevatus, nattsländan Odontocerum albicorne, vattenbrynsbaggen Hydraena pulchella, jättemöja, fransfladdermus, mustaschfladdermus, kungsfiskare, forsärla, strömstare, mindre hackspett.

Avgränsning: Svarta sjö/Vramsåns mynning
Natura 2000-område (Vramsåns mynning). En mosaik av välutvecklad regelbundet översvämmad alsumpskog, ruggar med bladvass och videsnår, mindre öppna vattenytor, bla i form av torvgravar på östra sidan om ån. På västra sidan finns utbredda betes- och slåtterhävdade strandängar med rikt fågelliv och en mångfald trollsländearter. Reproduktionslokal för den återintroducerade malen.
Rödlistade/hotade arter: Rödspov, mindre hackspett, pungmes och brun kärrhök häckar. Regelbunden förekomst av småfläckig sumphöna. Mal.