Nationellt särskilt värdefulla och nationellt värdefulla vatten i Skåne

I Skåne finns omkring 100 vattenmiljöer som bedöms vara nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla. De utpekade sjöarna och vattendragen har höga värden för naturvård, fisk/fiske eller kulturmiljöer i och i anslutning till vatten. Dessa vattenmiljöer skall på sikt få ett långsiktigt skydd och även restaureras där behov finns.

Hallamölla, Verkaån
Hallamölla, Verkaån. Foto: Vibeke Lirås

För att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”, har ett antal sjöar och vattendrag som bedöms ha höga natur-, fisk/fiske- eller kulturvärden utpekats som nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla.

Se nationellt värdefulla vatten

Uppdelat per område

I respektive kommun

Alla vattenbeskrivningar

 

 

Har stor betydelse i planeringen

 

De vattendrag som valts ut med hänsyn till naturmiljö- eller fiskevärden präglas oftast av en låg grad av ingrepp, intakt strandmiljö, naturliga flödesförhållanden samt omväxlande och naturliga vattenmiljöer. Sådana vattendrag och sjöar har stor betydelse som livsmiljö för många rödlistade arter.

De utpekade kulturmiljöerna vittnar om vattnets betydelse för människan, och kan vara allt ifrån översilningsängar, flottningsleder och broar till anläggningar som brukat vattenkraften till exempel vattenmöllor, sågverk och stånghammare.

Prioriteringen ska vara till hjälp för planerare; de visar på vilka värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. Det är viktigt att hänsyn tas till de utpekade vattendragen med omgivande strandskyddsområde, så att värdena inte går förlorade i väntan på ett långsiktigt skydd.

 

Kan skyddas på olika sätt

 

Det långsiktiga skyddet som planeras kan handla om att formellt skydda områden eller avgränsade miljöer som natur- eller kulturreservat. Värdena kan också bevaras genom en kombination av åtgärder med fiskevårdsområden, kommunal planering och insatser från privatpersoner. Många av de utpekade miljöerna i sjöar och vattendrag är kända och ingår i riksintressen eller redan skyddade områden.

Vattenmiljöerna är utvalda av Länsstyrelsen med hjälp av befintlig kunskap om natur- fiske- och kulturvärdena (2006). En nationell prioritering har sedan gjorts av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet för respektive område.

Efterhand som kunskapen ökar om våra vattendrag kan fler vattenanknutna miljöer komma ifråga som nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla.

 

Biotopkartering beskriver vattendraget

 

Biotopkartering, vilket innebär att både vattenmiljön och närmiljön för en hel vattendragssträcka beskrivs i fält, är ett av de verktyg som används för att dokumentera vattendrag i Skåne. I samband med biotopkarteringen pekas skyddsvärda vattenmiljöer ut och behovet av restaureringsåtgärder identifieras. Länsstyrelsen prioriterar att biotopkartera de nationellt särskilt värdefulla och nationellt värdefulla vattnen.

 

Här kan du få veta mer om de utpekade områdena