NaturreservatNatura 2000

Hunneröds mosse och Frisbjär 

I det mjukt böljande backlandskapet i sydvästra Skåne ligger Hunneröds mosse, ett våtmarksområde med kärr och lövsumpskog.

Naturreservatet är resultat av en lång tradition av slåtter och bete. Det kuperade området skapar en variation med många unika miljöer med en rad sällsynta och hotade växter och djur.

Torrbackar och fuktängar

På de torra, betade backarna blommar backsippa och praktnejlika, och i de fuktiga ängarna växer orkidéer som majnycklar och myggblomster.  

Klockgentiana och alkonblåvinge

Det mest unika med Hunneröds  mosse är förekomsten av alkonblåvinge, en fjäril som bara finns på två platser i Skåne. Alkonblåvingen har mycket speciella krav på sin miljö, här måste finnas både värdväxten klockgentiana och myrsamhällen som kan föda upp fjärilslarverna.  Inom naturreservatet ligger även Frisbjär, ett med ädellövskog och sumpskog

Storlek: 44 ha
Bildat: 2010
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Delar av naturreservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontakta oss

Maria Sandell
Naturvårdsenheten/Naturskyddsenheten
Maria punkt Sandell snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Sandell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241623
076-8401656
Get Microsoft Silverlight