NaturreservatNatura 2000

Hunneröds mosse och Frisbjär 

I det mjukt böljande backlandskapet i sydvästra Skåne ligger Hunneröds mosse, ett våtmarksområde med kärr och lövsumpskog.

Naturreservatet är resultat av en lång tradition av slåtter och bete. Det kuperade området skapar en variation med många unika miljöer med en rad sällsynta och hotade växter och djur.

Torrbackar och fuktängar

På de torra, betade backarna blommar backsippa och praktnejlika, och i de fuktiga ängarna växer orkidéer som majnycklar och myggblomster.  

Klockgentiana och alkonblåvinge

Det mest unika med Hunneröds  mosse är förekomsten av alkonblåvinge, en fjäril som bara finns på två platser i Skåne. Alkonblåvingen har mycket speciella krav på sin miljö, här måste finnas både värdväxten klockgentiana och myrsamhällen som kan föda upp fjärilslarverna.  Inom naturreservatet ligger även Frisbjär, ett område med ädellövskog och lövsumpskog.

Storlek: 44 ha
Bildat: 2010
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Delar av naturreservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontakta oss

Jörgen Nilsson
Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241519

Beslut och skötselplan

Zoombar karta över naturreservatet

Get Microsoft Silverlight