NaturreservatNatura 2000

Dalby Norreskog 

Dalby Norreskog

Dalby Norreskog ansluter till nationalparken Dalby Söderskog. De båda skogspartierna med mellanliggande betesmarker bildar tillsamman Dalby Hage, som markhistoriskt är en enhet.

Dalby Norreskog

Dalby Norreskog hade fram till 1932 en 1000-årig historia av lång, obruten beteskontinuitet. I äldre tider betades hela Dalby Hage av hästar. Först var området underställt Dalby kloster och från 1500-talet Dalby kungsgård.

På torrare mark i Dalby Norreskog växer bok och ek, medan de fuktigare markerna domineras av ask och hassel. Marken i Norreskogen är magrare och mindre näringsrik än den i Söderskogen, vilket avspeglar sig i floran. Tidigt på våren kan du hitta den i Skåne fridlysta blåsippan, lite senare blommar vitsippa, gullpudra, harsyra och svalört. Under sommaren dominerar gulplister, skogsbingel och storrams.
De öppna betesmarkerna är tämligen kulturpåverkade, men här finns också mindre områden med exempelvis kalkfuktäng.

Tillgänglighet 

Dalby Norreskog ligger alldeles nordväst Dalby samhälle, och nås antingen via Dalby Söderskog, där det finns en stor parkeringsplats med plats även för bussar, eller från p-plats öster om reservatet. I norr ansluter reservatet till Skrylles strövområde.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.

Syfte och skötsel

Syftet med reservatet är att dels att bevara områdets kulturella och vetenskapliga värden, dels att göra det attraktivt för det rörliga friluftslivet.

Storlek: 74 ha
Bildat: 1979
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Delar av reservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontakta oss

Jörgen Nilsson
Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jorgen punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241519
073-3120402

Beslut och skötselplan


 

Med Naturvårdsverkets kartverktyg  Skyddad Natur kan du se området på karta samt läsa beslutet för objektet.