NaturreservatNatura 2000

Christinelunds ädellövskogsreservat 

Christinelunds ädellövskogsreservat
Foto:Per Blomberg

Christinelunds ädellövskog ligger nära kusten mot Öresund, mitt emellan Höganäs och Helsingborg. Reservatet ligger på den norra utlöparen av Landborgen, ett strandhak som till stora delar bildades under Litorinahavets tid (4000 - 3000 år sedan). Omgivningarna domineras av öppen slättbygd med åkermark. I den östra delen av reservatet finns en bäckravin på vars botten en meandrande bäck flyter.

Christinelunds ädellövskogsreservat
Foto: Per Blomberg

Vegetationen är varierande och präglad av frambrytande och översilande vatten. Ek, bok, lind, ask och al är vanliga, ofta tillsammans med ett buskskikt av hagtorn, hassel, benved m fl. På marken dominerar ofta skogsbingel. På torrare marker finns mest kruståtel. Älgört eller ramslök dominerar i fuktiga partier. Skogen ger ett gott skydd för en liten stam av rådjur. De täta buskagen hyser mängder av småfåglar. Gamla ihåliga träd är ypperliga boplatser för hålhäckande fåglar som skogsduva och kattuggla.

I reservatet har en del av en gammal slåtteräng restaurerats. Intill ängen hävdas ett lindskogsparti som skottskog, det vill säga med återkommande nedskärning av rot- och stubbskott. Skottskogsskärning syftade förr till att trygga traktens behov av vidjor och slanor för bl a stängsel och redskap. I övrigt sköts ädellövskogen genom försiktiga gallringar och självföryngring. Bete tillåts inom skogsområdets östra del.

Omgivningarna är rika på fornlämningar, och i den närmaste omgivningen finns spår efter tre stenåldersboplatser. I bäcken finns förhistoriska sliprännor, dvs rännor i sandsten som uppstått där man slipat stenyxor. Vid en gård i sydöstra delen av reservatet har det legat en kvarnanläggning och längre upp i ravinen kan man se lämningarna efter en kvarndamm.

Tillgänglighet

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här.

Syfte och skötsel

Syftet med reservatet är att bevara ett område med omväxlande och intressant flora och med landskapsestetiska och sociala värden. 

 

Storlek: 35 ha
Bildat: 1970, utökat 1981 och 1995.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Största delen av reservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontakta oss

Karl-Johan Pålsson
Karl-Johan punkt Palsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karl-Johan punkt Palsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241592
070-2198405


 

Med Naturvårdsverkets kartverktyg  Skyddad Natur kan du se området på karta samt läsa beslutet för objektet.