Naturreservat

Hallands Väderö 

sälar på klippor vid Hallands Väderö
Sälar vid Hallands Väderö. Foto: Christer Persson

Hallands Väderö är ett av länets större naturreservat som förutom huvudön också omfattar de grunda vattnen, öarna och skären runt denna.

Naturen på Väderön är mycket skiftande och i förhållande till sin storlek är ön en av landets artrikaste platser.

Det första man tänker på kanske är sol och bad men ön har så mycket mer att erbjuda. Här finns ädellövskogar med gamla grovstammiga träd, dunkla alkärr och småvatten. Här finns torrängar där triften blommar i täta mattor, täta enbuskmarker, sand- och klippstränder. Den stora mångfalden i kombination med en lång kontinuitet av bl a ädellövskog och naturliga betesmarker har skapat förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv.

Öns största naturvärden finns i de trädbevuxna delarna på ön. Här lever en lång rad hotade eller sällsynta arter, främst skalbaggar och lavar. Gemensamt för dessa är att de är beroende av mycket gamla, grova ädellövträd och död ved. Naturbetesmarkerna på ön är värdefulla genom att de har hävdats genom bete sedan urminnes tider och starkt präglats av detta.

Ön har flera kulturlämningar som visar att människan vistats på Väderön sen tidig stenålder.

Tillgänglighet

Till Väderön kommer man med Väderötrafiken som utgår från hamnen i Torekov. Båtarna har flera turer per dag sommartid, medan man vår och höst har helgtrafik.

För mer information, kontakta Väderötrafiken,  på telefon eller e-post.

Telefon:
0431-36 30 45 (biljettkiosken, högsäsong)
0736-40 94 08 (mobiltelefon, högsäsong)

0431-36 34 94 (lågsäsong)

E-post: info@vaderotrafiken.se

Det finns inga vägar på ön men flera markerade vandringsstigar.

I Lotsstugan, på södra delen av ön, finns ett spännande muséum där man kan få veta mer om Väderöns historia, djur och natur. Museét som drivs gemensamt av Länsmuseét och Torekovs kyrkoråd håller öppet så länge ordinarie båttrafik till ön är igång.

Öns café, som drivs av Väderöbåtarna, håller också öppet så länge båtarna kör i ordinarie trafik.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.

båtresenärer som skådar säl
Sälskådning. Foto: Christer Persson
Syfte: Ändamålet med reservatet är främst att restaurera och vidmakthålla ett för Torekov karakteristiskt utmarkslandskap som bl a bär tydliga spår av människans sätt att utnyttja skogen i äldre tider. Det är också viktigt att bevara livsmiljöer för nationellt och internationellt hotade eller sällsynta växt- och djurarter så att de kan överleva på ön i framtiden. Området är av stor betydelse för sälar och sjöfåglar och vattnen runt Hallands Väderö har stora marinbiologiska värden. Reservatet är också av stor betydelse ur landskapsbildssynpunkt och för allmänhetens friluftsliv.


Storlek: 1 742 ha varav huvudön är 3,2 km lång och på det smalaste partiet 650 m bred.
Bildat: Avsattes som naturreservat 1958. 1998 införlivades en större del av vattenområdet runt ön, ett nytt beslut och en ny skötselplan antogs.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontakta oss

Karl-Johan Pålsson
Karl-Johan punkt Palsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karl-Johan punkt Palsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241592
070-2198405

Beslut och skötselplan


 

Med Naturvårdsverkets kartverktyg  Skyddad Natur kan du se området på karta samt läsa beslutet för objektet.