Natura 2000 skyddar växter, djur och deras livsmiljöer i EU 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer.

Sandnejlika
Sandnejlika, Söndreklack. Sandnejlikan, som skyddas inom Natura 2000-nätverket, finns bara i Skåne. Foto: Gabrielle Rosquist.

Utgår från fågel- och habitatdirektivet
Varje medlemsland har, med utgångspunkt från EU:s fågel- och habitatdirektiv, valt ut vilka arter och områden som man vill bevara och bestämmer också över hur de ska skötas. Alla arter eller områden som skyddas behöver inte vara unika i sitt land, men anses som hotade i ett europeiskt perspektiv. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och brukare.

I Skåne finns mer än 200 Natura 2000-områden
I Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden med en yta på drygt 6,5 miljoner hektar. Omkring 90 naturtyper och drygt 160 växt- och djurarter har pekats ut som särskilt skyddsvärda i vårt land. Mer än 200 av de skyddade områdena ligger i Skåne. 

 

Sandstäpp
Sandstäpp, Söndreklack i Skåne. Foto: Gabrielle Rosquist.

Viktiga arter och naturtyper i Skåne

Några arter som vi är ensamma i Sverige om att skydda är till exempel Bechsteins fladdermus, klockgroda, större grynsnäcka och sandnejlika.

I Skåne har vi särskilt stort ansvar för att bevara våra högmossar, eftersom de som finns i resten av Europa är mer eller mindre utbrutna.

Vi har också områden med sandstäpp som är en av de mest hotade naturtyperna i Sverige och Europa.

Läs mer om hur Natura 2000-områdena skyddas och vad man får lov att göra där.

Kontakta oss

Marie Löfberg
Naturskyddsenheten
Marie punkt Lofberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie punkt Lofberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241481