Frågor och svar om Natura 2000 

Här följer allmän information om Natura 2000. Du kan också ladda ned en broschyr som berättar om Länsstyrelsen Skånes arbete med Natura 2000 i länet.

Vad är Natura 2000?
Natura 2000 skapades inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Den vanligaste orsaken till utarmningen av vår natur är att arternas livsmiljöer försvinner. Därför har värdefulla naturområden runt om i Europa utpekats som Natura 2000-områden. Varje land väljer själva ut sina områden och gör det med utgångspunkt från de listor på livsmiljöer och arter som finns i fågeldirektivet och habitatdirektivet. Dessa två direktiv utgör grunden för EU:s naturvårdspolitik och omfattar över 170 olika naturtyper och mer än 900 växt- och djurarter. I Sverige finns 90 av livsmiljöerna och drygt 100 växt och djurarter i habitatdirektivtet. Dessutom häckar i Sverige cirka 60 av de fågelarter som beskrivs i fågeldirektivet.  

Vad är gynnsam bevarandestatus?
Natura 2000 innebär att alla EU-länder ska vidta åtgärder för att naturtyper och arter som utpekats ska ha gynnsambevarandestatus. Det innebär att man ska försäkra sig om att de utpekade naturtyperna och arterna finnskvar långsiktigt i Europa. För en naturtyp kan gynnsam bevarandestatus innebära att området är tillräckligt stort,att man bevarar de strukturer och funktioner som finns i naturtypen och att de arter som är typiska för naturtypenfinns kvar i livskraftiga populationer. För en art innebär gynnsam bevarandestatus att arten finns i livskraftigapopulationer och att förekomsten av dess livsmiljö är tillräcklig.

Vad innebär Natura 2000 för markägare och brukare?
Natura 2000 ska bevara värdefull natur men innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändningeller utveckling av samhället. I varje enskilt fall avgörs vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kantillåtas. Ingrepp eller åtgärder, innanför eller utanför området, som på ett betydande sätt kan påverka miljön iett Natura 2000-område kräver tillstånd från länsstyrelsen. Ingrepp kan tillåtas om det utformas så att områdetsnaturvärden även i fortsättningen har en gynnsam bevarandestatus. Det är den som ska utföra åtgärden ellerverksamhetens om ska söka tillstånd. En ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Oftainleder man processen med att ha ett tidigt samråd med länsstyrelsen för att komma överens om ansökan ochMKB behöver innehålla.

Får man idka skogsbruk i Natura 2000-områden?
Alla skogsbruksåtgärder är inte förbjudna i eller nära ett Natura 2000-område men en god regel är att alltid kontaktalänsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen för råd innan man gör åtgärder i skogsmark. Åtgärder som kan varasvårt att få tillstånd till är exempelvis utdikning av myrmark eller avverkning av sumpskog. Andra exempel på åtgärder som tidigare inte krävde tillstånd men där det kan behövas tillstånd i Natura 2000-ormåden är grävningeller schaktning i naturmark eller vatten samt röjning och gallring på skogsmark när arbetet inte ingår i naturvårdsskötsel.

Vem ansvarar för Natura 2000?
Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000. Länsstyrelserna svarar för skötsel, skydd och tillsyn för desvenska Natura 2000-områdena. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar skogsvårdsstyrelserna för medan kommunernaansvarar för sina reservat och Generalläkaren för åtgärder som berör försvaret.

Vill du veta mer?
Det finns mer information om arbetet med Natura 2000 på Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se. Man kan också kontakta Länsstyrelsen Skåne för mer information om arbetet med Natura 2000 i Skåne, se kontaktuppgifter i högerboxen.

Kontakta oss

Naturskyddssektionen
Tel: 040/044-25 20 00

Direktnummer till oss som jobbar med Natura 2000 hittar du här:

Natura 2000-gruppen