Kungsörn

Kungsörnen är vår näst största rovfågel och kan förväxlas med vår största rovfågel, havsörnen.  Riksdagen har beslutat om en miniminivå för kungsörn med 600 lyckade häckningar i hela Sverige. 2012 registrerades det totalt 158 lyckade häckningar vilket är en minskning från 2011 då det förekom 235 föryngringar.

Utbredning och antal
Den största andelen kungsörnsrevir finns i norra Sverige, hela 313 kända revir registrerades i Norrbotten och 50 lyckade häckningar. Men även på Gotland finns en stark stam med 55 revir och 22 lyckade häckningar. I Skåne har vi totalt 9 revir och 7 registrerade lyckade häckningar. I norra Sverige så häckar kungsörnen främst i skogarna och fjällen, men både i Skåne och på Gotland häckar de i det öppna jordbrukslandskapet.

Föryngring
Kungsörnsbona är lätta att identifiera då de bygger stora tunga bon av kvistar och grenar och kan väga hundratals kilo. Bona som kan ha en diameter på 1,5 meter byggs därför antingen på klippavsatser eller i stora, gamla träd. Behovet av dessa häckningsplatser är en av anledningarna till att kungsörnens framtid är hotad då de försvinner mer och mer i landskapet. I regel får kungsörnen 1-2 ungar och dödligheten hos ungarna är hög, oftast överlever bara en unge även om kullen bestod av flera från början. Om de däremot överlever de första åren så kan kungsörnen bli riktigt gammal, den äldsta frilevande kungsörnen man funnit var över 32 år gammal.

Föda
Kungsörnen är ett väldigt opportunistiskt rovdjur som tar det den lättast kommer åt, här i södra Sverige utgör födan av vildkanin, änder, gäss, fälthare och fasan de viktigaste byten. Men även trana, grågås och mårdar har visat sig stå på menyn. Kungsörnen dödar sina byten med dess kraftiga klor och märken efter dessa klor, framförallt bakklorna syns ofta i huvud, hals eller rygg hos bytet. Kungsörnen äter inte bara byten som den dödat själv utan äter även kadaver som den finner, framförallt under vintern.

Tamdjur
Av våra tamdjur så är det främst fåren som kan utsättas för angrepp av kungsörn, under 2012 skedde 10 angrepp i Sverige på får. Och det är främst lamm som utsätts för angrepp av kungsörn. Nötboskap och getter kan de även angripas och då främst kalvar och kid men det är ovanligare i Sverige.

Förebyggande åtgärder
Då kungsörnen jagar från luften så är det väldigt svårt att kunna förebygga angrepp men då de flesta angrepp sker vid lamning så kan man ta in fåren inom hus under denna tid för att skydda lammen mot kungsörn.

Farlig för människan?
Kungsörnen är inte känd för att attackera människor men i sällsynta fall har människor blivit rivna och då i anslutning till att de stört kungsörnar vid ett byte eller deras bo.

Kungsörn och hund
Vid sällsynta tillfällen så angrips och skadas jakthundar av kungsörn, oftast rör det sig om mindre jakthundar som deltar i drev och unga oerfarna kungsörnar som misstar hunden för bytesdjur. Under 2012 så skadades totalt två hundar i Sverige av kungsörn och under de senaste tio åren har antalet varierat mellan noll och tio skadade hundar per år.

Beteende
Kungsörnen har väldigt stora revir, oftast upp till en kvadratmil stora där de jagar och har sina bon. Jakten går till så att kungsörnen spannar efter byten i vegetationen antingen från ett träd eller genom att flyga lågt över landskapet. Till sin hjälp har den en mycket skarp syn som hjälper den upptäcka minsta rörelser i vegetationen. Sannolikt kan en kungsörn tack vare sin otroliga syn upptäcka ett byte från  5-10 kilometers avstånd. Kungsörnen är precis som många andra djur skygg och man bör vara väldigt försiktig när man rör sig nära deras boplats då de mycket väl kan avbryta en häckning om det är för mycket människor i rörelse.

 Kontakta oss

banner - rovdjurslinjen 

För frågor om om rovdjur kontakta våra rovdjursexperter på Naturskyddsenheten:
Nils Carlsson
Bertil Nilsson
010-224 17 00 rovdjur.skane@lansstyrelsen.se

 Mer information hittar du här