Skyddsjakt

Länsstyrelsen vill informera om vad som gäller för skyddsjakt. Skyddsjakt innebär jakt som bedrivs i syfte att förebygga skador av vilt. Skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn kan tillåtas under vissa förutsättningar, detta prövas av Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen vill förtydliga att rovdjuret får bara dödas när det inte låter sig skrämmas, exempelvis via varningsskott, eller att man på något annat lämpligt sätt inte kan avbryta eller avvärja angreppet.

Enligt 28 § jaktförordningen kan skyddsjakt även bedrivas utan föregående myndighetsbeslut. Om en björn, varg, järv eller lo angripet och skadat eller dödat tamdjur och det finns skälig anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare, utan hinder av fredning, döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet.  

28§ jaktförordningen lyder:
Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

 Kontakta oss

banner - rovdjurslinjen 

För frågor om om rovdjur kontakta våra rovdjursexperter på Naturskyddsenheten:
Nils Carlsson
Bertil Nilsson
010-224 17 00
rovdjur.skane@lansstyrelsen.se