Rapportering av stora rovdjur

Länsstyrelsen Skåne ansvarar för inventeringen av stora rovdjur inom länet. Främst gäller det lodjur som kan påträffas, framför allt i nordöstra Skåne. I mera sällsynta fall kan varg stundom förekomma. Om du rapporterar spår- och synobservationer, så underlättas verksamheten.

För att uppskatta storleken på rovdjursstammarna inventeras de årligen. Inventeringar bygger främst på spårning i snö, där man bedömer art och antal individer som lämnat spår efter sig.

 

Alla observationer är viktiga

Vintertid under spårsnöförhållanden röjer sig rovdjuren mer för oss människor. Men alla slags observationer under hela året är av intresse: synobservationer, spår och spårtecken eller rivna bytesdjur såsom rådjur.

 

Om du hittar ett ”misstänkt” spår: Undvik att spåra själv! Snitsla platsen så att du hittar tillbaka. Täck gärna över kadaver så att det skyddas från räv och korp. Ring därefter snarast upp en av länsstyrelsens fältpersonal med uppgift att kvalitetssäkra observationer av rovdjur i länet!

Spår av lo och katt

Din spårobservation kommer att följas upp och kontrolleras i fält av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare, som har särskild utbildning i att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att observationen ska kunna ”kvalitetssäkras”.

Långa sträckor spåras
Bedömningen försvåras av att ett djur kan nyttja en spårlöpa vid olika tillfällen eller andra individers eller arters spår. Rovdjur kan röra sig långa sträckor på kort tid, vilket vilseleder att tro att det finns fler individer i området än det egentligen gör. För att avgöra antal djur i sällskap är spårning långa sträckor nödvändigt. Minst 3 km krävs för att fastställa föryngring (hona med ungar) av lodjur.

Under en spårstäcka kan spårlöpor särskiljas, steglängder mätas och spårstämplar studeras noggrant under olika snöförhållanden. Andra viktiga observationer spåraren gör är hur djuret eller djuren uppträtt i olika situationer, hur terrängen har nyttjats, hur markeringar och jaktförsök ser ut.

Varje år sammanställer landets länsstyrelser resultaten av inventeringarna. Utbredning och antal föryngringar för respektive art fastställs.

Alla observationer av de stora rovdjuren är viktiga i det arbetet. Rapportera dina observationer så snart som möjligt.

Sekretesslagen skyddar känsliga uppgifter
Alla djur är känsliga under reproduktionen och uppgifter om hotade djurs lyor och boplatser omfattas av tystnadsplikt (10 kap. 1§ sekretesslagen, SFS 1980:100).

 Rapportera observationer

Berätta för oss om du har sett ett rovdjur eller hittat rovdjursspår!

Bilder och iakttagelser kan lämnas till följande kvalitetssäkrare: 

Rovdjurslinjen

010-224 17 00  rovdjur.skane@lansstyrelsen.se   

Lasse Carlsson

076-11 63 599
lecarlsson@telia.com

Krister Henriksson 

070- 626 90 44
krister.k.henriksson@telia.com

Tom Espgård

073 0454590
tom.espgard@lansstyrelsen.se  

Hans Wieslander

070-8177575
hanswieslander@gmail.com

Marcus Gustafsson

073-8002081
marcusovilda@live.se   

Bertil Nilsson

010-2241513
bertil.nilsson@lansstyrelsen.se   

Nils Carlsson

010-2241271
nils.carlsson@lansstyrelsen.se

 Tips inför rapportering