Inventering

De stora rovdjuren inventeras årligen i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för att inventeringar genomförs och att observationer kvalitetssäkras.

Inventeringen ingår i Länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar för rovdjuren. Inventeringsresultaten ska vara direkt jämförbara mellan länen och utgöra underlag:

• för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling
• för uppföljning av effekterna av vidtagna skadeförebyggande åtgärder
• vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder
• vid Naturvårdverkets beslut om skyddsjakt på rovdjur

Inventeringens mål är att uppskatta stammarnas storlek, genom att fastställa antalet föryngringar per år samt arternas utbredning inom länet. I inventeringsarbetet medverkar jägare, ideella organisationer och andra naturintresserade. Länsstyrelsens fältpersonal kvalitetssäkrar observationerna.

Läs mer om spårning och se fler bilder.

Spår från ensamt lodjur
Spår från ett ensamt lodjur.
Foto: Marcus Elfström.

Lodjursrivet rådjur överkrafsat med snö för senare dinering

Lodjursrivet rådjur överkrafsat med snö för senare dinering.
Foto: Marcus Elfström

Rapportera observationer

Berätta för oss om du har sett ett rovdjur eller hittat rovdjursspår!

Kontaktuppgifter