Vilthägn

För att hålla vilda djur i hägn krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger tillstånd till att hålla följande djurslag hägnade: hjortdjur, vildsvin, hare, fasan, rapphöna, gräsand, mufflonfår och korsningar mellan tam- och vildsvin. För att hålla andra arter i hägn krävs även ett godkännande från Naturvårdsverket.

 

Tillståndprövningen sker med stöd av:
12:11 miljöbalken (1998:808)
41 a § jaktförordningen (1987:905)
5 § djurskyddsförordningen (1988:539)
Regler kring hägn finns även i föreskrifter från Naturvårdsverkets och Jordbruksverket.

Om hägnet är litet och beläget där allmänheten inte har fritt tillträde behöver någon prövning enligt miljöbalken inte göras. Kontakta Länsstyrelsen för bedömning. I övriga fall skall först ett tidigt samråd med grannarna hållas. Samrådet ska avse hägnets lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Länsstyrelsen kan vid sin prövning komma fram till att sökanden behöver komplettera ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning och ett eventuellt utökat samråd

Är tillståndsprövningen avgiftsbelagd?

Prövningen enligt miljöbalken är avgiftsbelagd, i dagsläget 5000 kr. Inbetalas samtidigt som ansökan inlämnas till Länsstyrelsens till pg. 3 51 81-7  
Förprövning enligt djurskyddsförordningen är avgiftsfri. 

Vilka bilagor ska insändas tillsammans med ansökan om tillstånd till vilthägn?

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:
• Karta i skala 1:10 000/1:20 000 där följande skall markeras: 
- Hägnet
- Stättor och genomgångar för allmänheten
- Fållindelning och numrering
- Plats/-er för utfodring och vattning
- Eventuellt lerhål, damm eller liknande
- Eventuella byggnader/byggda skydd
- Hanteringsanläggning och liknande
• Skalenliga ritningar och materialbeskrivningar om byggda skydd eller - byggnader finns
• Dokumentation av det tidiga samrådet
• Översiktskarta i skala 1:50 000/1:100 000