Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram innehåller konkreta och specifika skydds- och bevarandeåtgärder för arter som är så hotade att de kräver speciella insatser för att överleva. Åtgärdsprogrammen är underlag för myndigheters arbete men också för organisationer och personer som är engagerade i naturvårdsarbetet.

I Skåne fokuserar vi på program som rör:

Vad är ett Åtgärdsprogram

Ett Åtgärdsprogram är ett vägledande dokument som föreslår vilka åtgärder som behövs för att gynna hotade arter och eller biotoper. Ett program kan beröra en eller flera arter eller en hel biotop. De föreslagna åtgärderna utgår ifrån kunskapen om arten och dess livsmiljö samt vilka hot som finns mot artens fortsatta förekomst i Sverige. De föreslagna åtgärderna riktar sig främst till myndigheter och organisationer, men kan även användas av privatpersoner som vill göra insatser. Länsstyrelsen samordnar åtgärderna med andra verksamheter i länet, såsom skötsel av skyddade områden, jordbrukets miljöersättningar, bildande av naturreservat och fiskevårdsåtgärder. Ett Åtgärdsprogram sträcker sig över en femårsperiod och utvärderas.

Åtgärdsprogram som rör Skåne

Skåne omfattas av cirka 80 åtgärdsprogram för arter och biotoper på land, i sötvatten och i marina miljöer. För cirka 20 av dessa program har vi ett nationellt ansvar för att de upprättas. Åtgärdsprogrammen rör upp emot 150 arter som förekommer i Skåne, men ännu fler arter påverkas positivt av de åtgärder som genomförs ute i landskapet.

Alla åtgärdsprogram som rör Skåne uppdelat i kategorier:

Hotade arter och biotoper i vattenmiljöer

Hotade biotoper

Hotade fåglar och fladdermöss

Hotade grod- och kräldjur

Hotade insekter och spindlar

Hotade kärlväxter

Hotade mossor och lavar

Hotade svampar

 

Har du frågor angående åtgärdsprogrammen är du välkommen att kontakta någon av Skånes koordinatörer för arbetet med hotade arter och biotoper.