Handel med växter och djur

För att skydda hotade arter av vilda djur och växter finns det lagstiftning som reglerar import, export, förvaring och försäljning av dessa. Handeln med arter regleras både i EU-lagstiftning och i svensk lagstiftning.

Tillstånd och intyg

Vid all hantering av skyddade djur- och växtarter krävs flera typer av tillstånd och intyg. Alla som på något sätt vill hantera hotade arter, europeiska fåglar eller svenska däggdjur är skyldiga att själv känna till vilka regler som gäller och att inneha de tillstånd och intyg som krävs. Länsstyrelsens miljöavdelning ger gärna vägledning. Det går bra att ringa länsstyrelsens CITES-kontaktperson (se kontaktuppgifter i högerkolumnen) 

Tillstånd artskyddsförordningen - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen

Tillsyn

 Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för att utrotningshotade växter och djur inte säljs, köps eller visas upp utan tillstånd. Tillsynen bedrivs både förebyggande genom att sprida information och kontrollerande genom tillsynsbesök och uppföljning av tips och anmälningar. Länsstyrelsen samarbetar med tull och polis.  

Internationella lagar reglerar handel

Den internationella handeln med arter regleras i den så kallade CITES-konventionen (Konvention om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter) EU:s bestämmelser om CITES finns bland annat i Rådets förordning (EG) nr 338/1997 om skyddet av arter av vilda djur och växter samt i kommissionens förordning nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av Rådets förordning. Dessa bestämmelser gäller i alla EU:s medlemsstater och är överordnad svensk lagstiftning.

Svenska lag kompletterar

Sveriges regler om skydd för utrotningshotade djur- och växtarter finns främst i 8 kap miljöbalken och i artskyddsförordningen (2007:845). De svenska reglerna kompletterar de internationella reglerna. I artskydds-förordningen finns det bland annat regleringar om fridlysning, preparering, handelstillstånd, förevisning av levande djur, varghybrider, grönlandssäl och minkfarmar.