Fridlysta och skyddade arter

Fridlysta växter får inte plockas, grävas upp eller på annat sätt tas bort eller skadas. Detta gäller även växternas frön. Det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av fridlysta djur. Det är också förbjudet att ta bort eller skada dessa arters ägg, rom, larver eller bo.

Ofta beror fridlysningen på att arterna är ovanliga och hotas att utrotas. Ibland kan dock även vanligt förekommande arter vara fridlysta, t.ex. blåsippa och gullviva, eftersom de kan utsättas för intensiv plockning och då bli lokalt utrotade.  

Se alla fridlysta arter i Bilaga 1-2 i artskyddsförordningen.

Arter fridlysta bara i Skåne

Utöver de arter som är fridlysta nationellt har Länsstyrelsen Skåne beslutat om fridlysning av ytterligare 7 växter i Skåne. De är gullviva (Primula veris), blåsippa (Anemone hepatica), fältsippa (Anemone pratensis), idegran (Taxus baccata), liten sandlilja (Anthericum ramosum), lundviva (Primula elatior) och smörboll (Trollius europaeus). 

Andra lagar som skyddar

Förutom fridlysningsbestämmelserna finns det även lagar inom fiskelagstiftningen och jaktlagstiftningen som rör fridlysning och fredning av olika arter. Alla vilda fåglar och däggdjur (inklusive fladdermöss) är fredade enligt jaktlagen (SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905), med undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och för att det under vissa tider på året råder jakttid för en del arter.  

Mal, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och sirlig skivsnäcka är fredade i hela landet enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Här kan du söka dispens från artskyddsförordningen eller annan lagstiftning 

Här kan du anmäla ett brott mot fridlysningsbestämmelserna eller andra brott i naturen