Fiskevård

I Skåne finns flertalet av de allra sällsyntaste fiskslagen i Sverige, dessutom finns övriga svenska fiskarter med några få undantag i Skåne.
Braxen
Genom de fiskevårdsinsatser har havsöringsbestånden i Skåne de senaste 20 åren utvecklats till världsklass och detta arbete fortgår genom statligt stöd till fiskvägar och biotopvård. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via länsstyrelsen arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd, liksom initiativ till ändringar i föreskrifterna för fiskets bedrivande och en god fisketillsyn.

Utplantering av fisk och kräftor
Vad gäller vid utplantering?

Flodkräftan
I områden med flodkräfta måste jag vara försiktig, här finns råd och regler samt kartor.

Rapportera in till nationella kräftdatabasen
Här kan du lämna rapport om årets kräftfångst.

Bidrag till fiskevård
Så här söker du olika bidrag till fiskevård.

Dammar och våtmarker
Vad ska jag tänkta på om jag vill anlägga en damm?

Fiskevårdsplaner och inventeringar i vattendrag
Här hittar du fiskevårdsplaner och inventeringar i vattendrag som vi har tillgängliga digitalt.

Elfiskeregistret & Provfiskeregistret
Här kan du hos SLU hitta resultatet från alla provfisken i Skåne.

Främmande arter
Har du fångar någon ovanlig fiskart får du gärna anmäla detta här.

Fiskvattendirektivet
I Skåne finns fem vatten som kontrolleras enligt fiskvattendirektivet: Ivösjön, Vombsjön, Ringsjön, Rönne å och Stensån.