Fiskebestämmelser

Du som är intresserad av fritidsfiske måste känna till de fiskeregler som gäller för fisket. Dessa är dock snåriga och för att underlätta har vi har sammanställt dem i huvudfoldern "Fiskebestämmelser Skåne" och dess bilaga som båda finns till höger.

Fiskebestämmelser i Skåne

Huvudfoldern "Fiskebestämmelser Skåne" innehåller grundläggande information och bland annat bestämmelser om tillåtna redskap och kartor över fredningsområden för fisk i åmynningar. Bilagan innehåller information om specifika regler för kust- och sötvattensfiske så som fredade arter, fredningstider och minimimått.

Här finns även en informationsfolder om märkning och utmärkning av fiskeredskap från Havs- och vattenmyndigheten.

Svenska fiskeregler

De bestämmelser som reglerar fisket i Sverige är internationella konventioner, EU:s rättsakter och svensk lagstiftning. För att göra det enklare att navigera bland dessa har webbsidan "Svenska fiskeregler" tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Här kan du fördjupa dig ytterligare.

På deras webbsida söker du via en karta enkelt fram vad som gäller i det område där du tänker fiska. Exempelvis för fritidsfiske i havet längs Skånes och övriga kuster samt i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Svenska fiskeregler går även att ladda ner som app till din surfplatta och smartphone.  

Här hittar du länken till Svenska fiskeregler

Internationella och nationella bestämmelser

Nedan hittar du utförligare information om den lagstiftning om den svenska lagstiftningen är underordnad samt svenska fiskebestämmelser.   

Internationella konventioner

Av grundläggande betydelse för havsfisket är Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982 som ger kuststaterna rätt att intill 200 sjömil utöva suveräna rättigheter avseende bl.a. fisket. Konventionen stadgar skyldighet för staterna att verka för bevarande av fisktillgångarna i dessa områden. För vattnen utom 200 sjömil finns en FN-överenskommelse om förvaltning av långtvandrande och gränsöverskridande fiskebestånd. Genom konventionen från 1995 om gränsöverskridande fiskbestånd skall kuststaterna och andra stater som fiskar på de fria haven samarbeta i regionala organisationer för att bevara fiskeresursen. För Östersjöns del finns Gdansk-konventionen som avser fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten. Genom konventionen upprättades Baltiska Fiskerikommissionen som reglerar fisket i Östersjön. I kommissionen ingår samtliga berörda östersjöstater.

EU:s rättsakter

Den svenska fiskerilagstiftningen är underordnad Europeiska unionens fiskeripolitik (CFP) som främst kommer till uttryck i förordningar utfärdade av Europeiska gemenskapen. Grunderna för fiskeripolitiken följer av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk. Av denna s.k. grundförordning framgår att fiskeripolitiken indelas i de tre områden resurser, marknad och struktur samt i huvudsak omfattar sådan näringsverksamhet inom fiske och vattenbruk som bedrivs i havet. Det övergripande målet för fiskeripolitiken är att bidra till att skapa en balans mellan bevarande och förvaltning av fiskeresursen och ett varaktigt och rationellt nyttjande av resursen. Ansvaret för politikens tillämpning delas mellan alla av fiskerinäringen berörda parter såsom EU:s institutioner, nationella regeringar, regionala och lokala myndigheter, fiskare och fiskeriorganisationer. Det överlåts åt medlemsstaterna att utfärda de föreskrifter som behövs i sötvattensområdena och avseende fritidsverksamheter. CFP innebär att alla EU:s länder omfattas av samma bestämmelser. Fiskeriverket har av regeringen tilldelats huvudansvaret för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken i Sverige.

CFP:s grundprincip är att fisket inom EU:s vatten är gemensamt för medlemsstaterna. Från denna princip finns dock vissa undantag. I EU-ländernas vatten är fisket inom kustvattenzonen (inom 12 nautiska mil från baslinjen) förbehållet det egna landets fiskare eller dem som av tradition fiskat där.

EU:s rättsakter, som kungörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT), kan i viss utsträckning nås från webbplatsen Eur-lex.

Svenska fiskebestämmelser

Förutom de av EU införda regleringarna får medlemsstaterna själva utfärda bestämmelser angående fiskets bedrivande. I den svenska fiskerilagstiftningen finns föreskrifter dels för komplettering och verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken, dels föreskrifter av helt nationell karaktär. De helt nationella bestämmelserna får dock bara innebära en skärpning av EU:s bestämmelser och får endast avse lokala fiskbestånd eller enbart tillämpas för det egna landets fiskare.

De nationella bestämmelserna i Sverige bestäms av riksdag (lagar) och regering (förordningar) samt av Fiskeriverket (Fiskeriverkets författningar) som tillsammans med länsstyrelserna på myndighetsnivå ansvarar för fiskeresursen genom insatser för fiske- och beståndsvård samt kontroll m.m. Kontrollen till havs och i landningshamnarna sköts av Kustbevakningen.

Särskilt om sötvattensområdet

Fisket inom sötvattensområdet d.v.s. i sjöar och vattendrag regleras inte i den gemensamma fiskeripolitiken och med vissa undantag, inte heller i den svenska fiskerilagstiftningen. Där är det istället fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande. Vissa fiskerättsägare t.ex. fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar säljer fiskekort till allmänheten och deras regler för hur fisket skall bedrivas måste då följas. Fiskerättsägarnas regler får dock bara innebära en skärpning, aldrig en lindring, av gällande författningar.

Fartbegränsningar i sjöar och i havet, ankrings- och dykningsförbud

I Skåne läns författningssamling hittar du utfärdade författningar om bl a smittförklaring av kräftpestsmittat vatten, hamnordningar, fartbegränsningar i insjöar och i havet, förbud mot sjötrafik i insjöar och i havet, ankrings- dykförbud i sjöar och i havet m m. En regelförteckning över gällande bestämmelser upprättas varje år och finns tillgänglig på hemsidan. De i registret upptagna föreskrifterna och allmänna råden hålls tillgängliga på respektive enhet på länsstyrelsen.

Författningar

Fiskelagen (1993:787) Lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
Lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Lagen (1957:390) om fiskearrenden

Förordningar

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Myndighetsföreskrifter

Föreskrifter i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS) Skåne läns författningssamling (2007:22) regelförteckning över gällande författningar 2006-12-31

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 Svenska fiskeregler

Länk till svenska fiskeregler

 Fiskebestämmelser i Skåne broschyr

 Nya regler för nätfisket på grundområden gäller fr o m 2013