Ålfiskeförbud

2007 tog Fiskeriverket beslut om att allt ålfiske ska vara förbjudet.
Ålfångst

Ålfiske

Invandringen av småål har minskat drastiskt inom hela EU. Därför har i syfte att bevara ålen som art har Fiskeriverket beslutat om ett totalt ålfiskestopp. Detta innebär att ålfiske är förbjudet.

I vissa vatten som ligger uppströms tre vattenkraftverk har Havs- och Vattenmyndigheten beslutat om undantag. För Skånes del finns sådana vatten finns i Vramsån, Helge å, Rössjöholmsån och Rönne å. Se karta till höger.

För den som är ekonomiskt beroende av ålfiske finns möjlighet att få dispens. I Skåne har ett 50-tal ålfiskare dispens.

Med anledning av förbudet skall ryssjor med mindre maskstorlek än 60 mm (stående maska, 30 mm stolpe) ska vara försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade på vardera sidan av varje fiskhus (i struten). Om en ål fångas på mete eller långrev så skall den ovillkorligen släppas tillbaka.

Fråga alltid var ålen kommer ifrån

Vår europeiska ål är starkt hotad. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Samtidigt är ålen en art vi fiskar för konsumtion. 

Det finns lagligt och olagligt fiskad ål. Fråga alltid om ålens ursprung när du handlar. Om du misstänker olagligt fiske, avstå från köp och kontakta Länsstyrelsen.

Miljösamverkan Sverige, där Länsstyrelsen medverkar, har drivit ett tillsyns- och informationsprojekt med anledning av ålens situation. Mer information om projektet och vad som gäller vid handel med ål hittar du på Miljösamverkan Sveriges hemsida här.

 

Ål - handel med ål - CITES tillstånd

Ålen har tagits upp på B-listan på EU:s CITES-förordning detta innebär att det från och med den 13 mars 2009 krävs att alla som köper eller säljer levande ål har ett verksamhetstillstånd enligt Artskyddsförordningen. Läs mer om detta här.