Vårt djurskyddsarbete

Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Uppdraget

Vi utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

I Skåne genomförs årligen mellan 1000 till 1500 djurskyddskontroller samt 150 foder- respektive livsmedelskontroller. Det övergripande syftet med Länsstyrelsen Skånes djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer Länsstyrelsen Skånes beslut.

Länsstyrelsen Skåne fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur. Upptäcks det att du inte har följt bestämmelserna kan vi förelägga att bristerna ska rättas till. Kravet kan kombineras med ett vite som måste betalas om inte bristerna rättas till. För brott mot djurskyddslagen och dess föreskrifter kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Är du jordbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsbestämmelserna.

Läs mer om tvärvillkor på Jordbruksverkets hemsida.

Kontroller

Normalkontroller är så kallade rutinkontroller som vi gör med jämna intervall på slumpmässigt utvalda lantbruk och företag eller enligt en riskklassificering. När vi gör normalkontroller utgår vi från en checklista för djurslaget som gäller för hela landet. All djurhållning hos djurägaren kontrolleras.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurägaren på plats. Inom 2 veckor får djurhållaren en skriftlig kontrollrapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen samt eventuella krav på åtgärder. Om vi har uppmärksammat brister vid kontrollen kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg. Om bristerna inte är åtgärdade vid en uppföljning kan Länsstyrelsen Skåne besluta om ett föreläggande (ett tvingande beslut). Detta kan förenas med ett vite.  

Anmälningskontroll gör vi när en anmälan har kommit in till oss. Anmälningarna prioriteras utifrån hur akuta de är. Kontrollen följer en checklista utifrån anmälningen. Om vi hittar större brister kan det bli aktuellt med en fullständig kontroll. Ärendehanteringen efter kontrollen är den samma som vid normalkontroller. Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om djuren utsätts för lidande och det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt, om ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar eller om vi i övrigt bedömer det nödvändigt ur djurskyddssynpunkt (32 § djurskyddslagen (1988:534). 

Film från Jordbruksverket - så här går en djurskydds kontroll till. 

Vad kostar ett kontrollbesök?

I normalfallet kostar ett kontrollbesök ingenting. Men om vi konstaterar brister vid ett anmälningsbesök (där vi fått in anmälan) får djurhållaren betala för den arbetstid och bilkörning som vi lagt ned. Förfarandet är liknande om Länsstyrelsen upptäcker brister vid en förebyggande kontroll då faktureras djurhållaren eventuella uppföljande besök.

Kontroll av djurhälsopersonal

Vi utövar tillsyn över kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal i länet. Syftet med tillsynen är att alla yrkeskategorier som tillhör djurhälsopersonalen ska följa gällande lagstiftning och tillhandahålla en god och säker vård.

Djurskyddslagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Till Jordbruksverkets information om djurskydd.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

Bestämmelser för hållande och skötsel av djur, blanketter finns hos jordbruksverket som har det centrala ansvaret för djurskyddet i landet.