Länsstyrelsens uppdrag 

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

I Skåne genomförs årligen mellan 1000 till 1500 djurskyddskontroller samt 150 foder- respektive livsmedelskontroller. 

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Upptäcks det att du inte har följt bestämmelserna kan Länsstyrelsen förelägga att bristerna ska rättas till. Kravet kan kombineras med ett vite som måste betalas om inte bristerna rättas till.

För brott mot djurskyddslagen och dess föreskrifter kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Är du jordbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsbestämmelserna. Läs mer om tvärvillkor på Jordbruksverkets hemsida.