Samrådsgrupp för Naturvård i Skåne

Samrådsgruppen för naturvård i Skåne sammanträder två gånger per år. Nästa möte onsdagen den 15 november 2017, på länsstyrelsen i Kristianstad, kl. 13.00-16.30.
foto: Björn Olsson

Bakgrund

Regeringen gav Länsstyrelserna i uppdrag att inrätta samrådsgrupper för naturvård under 2010. Syftet med grupperna är att förbättra det regionala naturvårdsarbetet genom att öka samverkan mellan olika aktörer inom naturvård.

Grupperna ska fungera som en referensgrupper och samverkansorgan för naturvårdsarbetet på regional nivå. Det gäller allt från bevarande och skydd av natur genom olika skyddsformer till skötsel av skyddade områden, arbetet med hotade arter och regionala naturvårdsstrategier.

Sändlista - vem ingår i gruppen?

Länsstyrelsen är sammankallande och det är naturskyddsenheten, naturvårdsenheten och naturprövningsenheten som ansvarar för detta. Även kulturmiljöenheten, vattenenheten, samt enheten för landsbygd ingår i gruppen, som prepresentanter för Länsstyrelsen. Ordförande är Länsstyrelsen Skånes länsöverdirektör Ola Melin.

Övriga deltagare är:

Entomologiska Sällskapet i Lund
Fortifikationsverket
Friluftsfrämjandet
Högskolan i Kristianstad
Jordägareförbundet
Kommunförbundet
Kristianstad Vattenrike
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Lunds Botaniska Förening
Lunds Universitet
Naturskyddsföreningen i Skåne
Region Skåne
Skogsstyrelsen (obligatorisk)
Skånes Geologiska Sällskap
Skånes Hembygdsförbund
Skånes Herpetologiska Förening
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening
Skånes Ornitologiska Förening
Jägareförbundet
Stiftelsen Skånska Landskap
Sportfiskarna
Svenska kyrkan
Sveriges Lantbruksuniversitet – Alnarp
Södra
Trafikverket

även naturvårdsrepresentanter från Eslövs kommun, Höörs kommun och Trelleborgs kommun ingår