Avfall som inte tagits emot för deponering

Enligt 38 § NFS 2004:10 får avfall tas emot vid en deponi om avfallet överensstämmer med det som beskrivs i den medföljande dokumentationen och om avfallet får deponeras i aktuell deponiklass. I annat fall ska avfallet avvisas och tillsynsmyndigheten ska underrättas om detta så snart som möjligt.