Deponering av arrende - Ansökan om deponering av arrende enligt jordabalken

Du har som arrendator möjlighet att göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos länsstyrelsen enligt 8 kapitlet 12 a § jordabalken (SFS 1970:994). Genom att deponera arrendeavgiften undviker du att arrenderätten förklaras förverkad (och att du skiljs från arrendestället) på grund av att du inte betalt arrendeavgiften i tid.