Publikationer 

Din sökning gav 908 träffar
 • Hemlöshet - en fråga om bostäder

  Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; för vila, sömn, matlagning och personlig hygien men också för att sköta studier och arbete och för att ha ett socialt umgänge. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet.
  Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen med målet att skapa fö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Hemlöshet - en fråga om bostäder (2 MB)

  Motverka hemlöshet (1 MB)

 • Musselinventering Pinkabäcken 2014 - Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

  Rapporten redovisar resultaten från en översiktlig musselinventering som utfördes under en dag i maj 2014 i Lursjöbäcken/Pinkabäcken.
  Pinkabäcken är ett biflöde till Almaån tillhörande Helge å:s vattensystem. Inventeringen fokuserade främst på flodpärmusslan (Margaritifera margaritifera) som är en av de sju inhemska stormusselarterna samt en Natura 2000-art. Även musselbeståndet längre nedströms ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Musselinventering Pinkabäcken 2014 - Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) (1 MB)

 • Inventering av insekter i Benestads backar och Hagestad naturreservat

  Denna rapport redovisar resultaten av inventering av två naturreservat i sydöstra Skåne, Benestads backar och Hagestad. Att det är två mycket artrika områden får man klart för sig på ett tydligt sätt i den här rapporten. Här finns hundratals olika insektsarter varav många är så pass sällsynta att de är hotade i Sverige och finns med på Artdatabankens rödlista.
  Så ta med er en fikakorg, åk ut til ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport Benestad hagestad WEBB (10 MB)

 • Biologisk mångfald i de skånska kommunernas planeringsunderlag och verksamheter

  Kommunerna är centrala i arbetet med att bevara Skånes biologiska mångfald men det finns skillnader i vad de har för underlag och verktyg inom kommunalt planerings- och naturvårdsarbete. Den här rapportens syfte är att ge en överblick av vilka huvudsakliga underlag och viktiga begrepp som förekommer i de kommunala verksamheterna och som
  specifikt berör biologisk mångfald. Bra exempel på arbetssä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

 • Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2014

  Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2014 i Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd. Fyleån återmeandrades 2013 och i Klingavälsån påbörjades restaureringen i maj 2014. Grävningsarbetet för att återmeandra Klingavälsån pågick
  fortfa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Kiselalger UC4Life 2014 (7 MB)

 • Uppföljning av bok- och ekskog i Stenshuvuds nationalpark och Gyllebo naturreservat

  Rapporten redovisar resultaten från uppföljning av skog inom statligt skyddade områden 2014. Tre skogsnaturtyper i en nationalpark och ett naturreservat i Simrishamns kommun har inventerats under säsongen. Resultatet kommer att kunna användas i förvaltning av områdena samt som ett underlag för bevarandemål i områdenas skötselplaner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  rapport_uppföljning_Jonna Nilsdotter 2014 (5 MB)

 • Miljömålsnytt vintern 2014

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Nyhetsbrevet finns här: http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=4476&mid=265995
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

 • Spillvärmepotential i Skåne

  Kartläggning och fallstudier av industriell restvärme
  En ökad spillvärmeanvändning bidrar till en minskad energianvändning och uppfyllandet av de regionala miljömålen. En ökad användning ger även möjligheter att stärka konkurrenskraften för Skånes företag samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya företag, produkter och tjänster. Rapportens målsättningar är att synliggöra den stora potentia ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Spillvärmepotential i Skåne (1 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2013

  Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2013 i Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd. Fyleån har återmeandrats sommaren 2013 och i Klingavälsån pågår grävningsarbetet för att meandra ån just nu, 2014. I respektive vattendrag har prov ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2013 (9 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Ybbarpsån och Klingstorpabäcken 2014

  Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i augusti 2014 i Ybbarpsån och Klingstorpabäcken, tillhörande Rönneåns vattensystem. Syftet var att få en bättre kunskap om tillståndet i Ybbarpsån, utifrån kiselalgssamhället. Totalt undersöktes fyra lokaler i Ybbarpsån och en lokal i Klingstorpabäcken, som utgör ett referensvatten till Ybbarpsån. Rapporten är en del av ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Kiselalgsundersökning i Klingstorpabäcken och Ybbarpsån 2014 (7 MB)

 • Planberedskap i Skåne

  Det finns en sammanlagd planberedskap på minst 24 500 bostäder i Skåne visar en ögonblicksbild från försommaren 2014 med svar från 29 av 33 skånska kommuner. Cirka 14 000 av dessa finns i byggrätter för flerbostadshus.
  Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar icke ianspråkstagen mark som detaljplanelagts för bostäder.
  Materialet kan innehålla fel och därför har Länsstyrelsen vänt sig till ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Planberedskap i Skåne (47 MB)

 • Miljöövervakning i Skåne

  Detta är länsprogrammet för regional miljöövervakning 2015-2020. Länsprogrammet tar upp generellt den miljöövervakning som sker i länet och visar vilken regional miljöövervakning som finansieras av statliga medel. Regional miljöövervakning har som målsättning att följa miljötillståndet i länet över tiden och användas till att följa upp om vi når våra miljökvalitetsmål. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Länsprogram för regional miljöövervakning 2015-2020 (2 MB)

 • Fritidens landskap vid kusten

  Med reglerad arbetstid och rätt till semester frigjordes under 1900-talet tid för aktiviteter utanför hem och arbete. Den nya fritiden skulle fyllas med meningsfullt innehåll och gärna ute i den friska luften. Med detta utvecklades utflyktsmål som pensionat, hotell, friluftsbad och badhus etc. Hit kunde man åka för sol och bad eller promenader i naturen. I anslutning till detta anlades golf- och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård

  Fritidens landskap vid kusten (32 MB)

 • Miljömålsnytt hösten 2014

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  I det här numret lägger vi extra fokus på olika aspekter av kemikalier och miljögifter.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk

  default.aspx?cid=4476&mid=250151

 • Hur mår Hanöbukten?

  I inre Hanöbukten, ungefär från Listerlandet i norr till Simrishamn i söder, har fiskare under flera år rapporterat om minskade fångster och fisk som inte mår bra.
  Jämfört med tidigare tycks flera fiskar vara magra och en del sårskadad fisk har fångats. Ålar har dött i sumpar, vattnet har ibland varit brunare än vanligt, kräftdjuren verkar minska och de ettåriga algerna verkar ökar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Hur mår Hanöbukten (1 MB)

 • Varför byggs det inte på detaljplanelad mark i Skåne?

  Regeringen gav i oktober 2013 länsstyrelserna i fem län, däribland Länsstyrelsen Skåne, uppdraget att undersöka varför detaljplanelagd mark för bostäder inte blivit bebyggd. Gemensamt för länen är ett starkt tryck på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen har undersökt 32 detaljplaner i åtta skånska kommuner och intervjuat 80 kommunala tjänstemän och representanter för byggherrar.
  Den ekonomiska konjun ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Varför byggs det inte på detaljplanerad mark i Skåne? (5 MB)

 • Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter

  Enligt Sveriges miljömål och internationella konventioner ska förlusten av biologisk mångfald hejdas. Skåne är ett artrikt län med en mängd olika habitat. Samtidigt är trycket från olika verksamheter i regionen stort och påverkan på länets naturvärden är oftast negativ. Ska Skåne leva upp till miljömålen behöver restaurerings- och skötselåtgärder riktas till områden i landskapet där de gör störst ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Här finns höga naturvärden i Skåne (40 MB)

  Shp-filer till figurerna i rapporten för nedladdning

 • Jämställdhetsstrategi för Skåne

  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Den här strategin regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att säkerställa framgångar i ett jämställdhetsarbete. Strategin utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsint ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (2 MB)

 • Kemikalier i vardagen - problem och lösningar

  Mobiltelefoner, möbler, leksaker, barnkläder och barnvagnar. Många saker i vår närhet innehåller ämnen som kan vara mer eller mindre skadliga för våra barn, oss själva, samt djur och natur i vår omgivande miljö. Men du har också rätt att få veta. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Miljömål, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Kemikalier i vardagen - problem och lösningar (399 kB)

 • Dagfjärilar i Skåne - en fälthandbok

  Visste du att det finns cirka 70 dagfjärilar i Skåne? Med hjälp av denna bok, som du lätt kan ta med dig ut på promenaden, på resan eller ute i markerna, kan du sätta namn på de fjärilar du ser. Här finner du Skånes alla dagfjärilsarter. Boken kan också inspirera till att slå vakt om de miljöer som är förutsättningen för att vi ska ha ett rikt fjärilsliv även i fortsättningen. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Beställ publikation