Publikationer 

Din sökning gav 941 träffar
 • Diversity management i kommersiell service - En möjlig tillväxtmotor för Skåne

  Mångfald och tillväxt är två begrepp som är starkt sammankopplade. Ett samhälle
  som är öppet och välkomnande för alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung,
  sexuell läggning, religiös tillhörighet och fysiska och psykiska förutsättningar är ett samhälle som skapar goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.
  Denna mångfald av människor utgör en potential för affärsutveckling i olika forme ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

  diversity_management (2 MB)

 • Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne - Beräknade utsläpp och haltbidrag för tunga fordon

  I Skåne trafikeras europavägarna i genomsnitt av mellan 1000 och 5000 lastbilar per dygn. Transporter leder till utsläpp av luftföroreningar.
  I Skåne körs cirka 10 procent av alla fordonskilometer med tunga fordon. Men de tunga fordonen svarar för mer än hälften av all kväveoxid som släpps ut från trafiken.
  Inne i städerna är andelen tunga fordon lägre men står ändå för en betydande del av föro ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan

  Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne (2 MB)

 • Övervakning av kärlväxter i Skåne

  Genom den regionala Floraväktarverksamheten har 122 kärlväxtarter övervaktats i Skåne under åren 2009 – 2014. Resultaten från all övervakning finns inrapporterade på Artportalen. I denna rapport sammanfattas resultaten för alla arter som bedömts som Akut hotade (CR) enligt den nationella rödlistan 2010, samt för ett urval av arter i de övriga rödlistekategorierna. Av de hotade arter som förekomme ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Övervakning av kärlvaxter i Skåne 2009-2014 (3 MB)

 • Miljömålsnytt hösten 2015

  För att informera om vad som händer inom miljömålsarbetet i Skåne skickar Länsstyrelsen fyra gånger om året ut nyhetsbrevet "Miljömålsnytt". Det är ett webbaserat nyhetsbrev som distribueras via e-post till kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor som alla är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  default.aspx?cid=4476&mid=311235

 • Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne

  Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark och markhushållningsfrågor i Skåne handlar ofta om jordbruksmark.

  Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett planeringsunderlag som ska ge vägledning och underlag vid kommunens markanvändningsbeslut. Detta är en del av Länsstyrelsens uppdrag kring uppföljning, stöd och underlag till kommunerna i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen har tidigare uppmärksamm ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken i Skåne (2 MB)

  Till Jordbruksverkets vägledningar

 • Planberedskap i Skåne uppdaterad version 2015

  Det finns en sammanlagd planberedskap på minst 26 000 bostäder i Skåne visar en ögonblicksbild från försommaren 2014. Cirka 14 500 av dessa finns i byggrätter för flerbostadshus. Länsstyrelsen Skåne har tagit fram kartor som visar icke anspråkstagen mark som detaljplanelagts för bostäder. Materialet kan innehålla fel och därför har Länsstyrelsen Skåne vänt sig till kommunerna för att kvalitetssäk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Planberedskap i Skåne - uppdaterad version 2015 (47 MB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2014

  Länsstyrelsen Skånes regionala uppföljning
  Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att följa upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-skane-2014 (547 kB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2014

  Länsstyrelsens uppföljning
  Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå1. På detta sätt kan Länsstyrelsen förse regeringen med information från samtliga delar av landet. I fokus för uppdraget ligger reformen för etablering av nyanlända.

  En länsstyrelsegemensam enkät till landets kommuner
  Under 2 ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2014 (1 MB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2012

  Länsstyrelsens uppföljning
  Länsstyrelsen har i uppdrag att följa den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå, för att kunna förse regeringen med information om tillståndet runt om i landet. I fokus för uppdraget ligger reformen för etablering av nyanlända.

  En länsstyrelsegemensam enkät till landets kommuner
  Under 2012 samlade sig länsst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2012 (1 MB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2013

  Länsstyrelsens uppföljning Länsstyrelsen har i uppdrag att följa
  upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå1. På detta sätt
  kan Länsstyrelsen förse regeringen med information från samtliga delar av landet. I fokus för uppdraget ligger
  reformen för etablering av nyanlända.

  En länsstyrelsegemensamenkät till landets kommuner
  Under ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2013 (1 MB)

 • Mottagning och etablering av nyanlända i Skåne 2013

  Landets 21 länsstyrelser har gemensamt genomfört en enkätundersökning av hur arbetet med mottagande och etablering av nyanlända samt mottagandet av ensamkommande barn ser ut i Sveriges kommuner. Enkäten berör många olika områden i mottagandet av nyanlända och av ensamkommande barn. En motsvarande enkät genomfördes 2012 och tanken är att med en årlig enkätundersökning kunna följa utvecklingen inom ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-skane-2013 (3 MB)

 • Sol och idrott i Skåne

  Projektredovisning
  Projektet tog sin utgångspunkt i två faktum som kan tyckas sakna samband med varandra.
  Dels det faktum att solen lyser mycket i Skåne och dels att Skåne är en region fylld av sport och idrott.
  Med projektet ville Länsstyrelsen Skåne, i samverkan med ett stort antal andra aktörer, undersöka möjligheten för att idrotten skulle kunna fungera som en katalysator för utvecklingen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Klimat och energi, Spel och sport

  Sol och idrott i Skåne (833 kB)

 • Vi skapar samhällsnytta i Skåne

  En folder om Länsstyrelsen Skåne Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  omlansstyrelsenskane (713 kB)

 • Miljömålsnytt sommaren 2015

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Prenumerera? Skicka ett mejl till miljomal.skane@lansstyrelsen.se.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan

  default.aspx?cid=4476&mid=296989

 • Bostadsmarknadsanalys Skåne 2015

  Länsstyrelserna har ett årligt uppdrag att ta fram en skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. Rapporten
  Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. Innehåll, fakta och analyser baseras huvudsakligen på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2015 me ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 (13 MB)

 • Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för Skåne

  Vägen till ett biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne visar hur vi gemensamt behöver arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i det skånska landskapet, ett mål som riksdagen har satt upp. Naturvårdsstrategin genomsyras av Länsstyrelsen Skånes övergripande vision: ”Det bästa för Skånes människor, djur och natur. I dag och imorgon.” Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Naturvårdsstrategi för Skåne (1 MB)

 • Tjugofjorton. Länsstyrelsen Skånes årsredovisning 2014

  VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA
  genom att ta ansvar för samhällsbygget,
  skydda miljön och investera i landsbygden.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Länsstyrelsen Skånes årsredovisning 2014 i urval (1 MB)

 • Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag

  Denna rapport har framställts av Sveriges geologiska undersökning på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Den här versionen har justerats efter synpunkter från berörda län och ersätter den version som levererades 2014-12-19. Rubrikerna från uppdragsbeskrivningen finns i dokumentet inom citationstecken och har markerats med fetstil. Slutsatserna och förslagen kommer från SGU efter att ha inhämtat syn ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag - Utvärdering (519 kB)

 • Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer

  Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans ge stöd till utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet. Uppdraget löper ut 2014.
  Länsstyrelserna har tillsammans fördelat sammanlagt drygt 41 miljoner kr till olika aktörer till stöd för utveckling av skyddat boende. Utöver det har länsstyrel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  rapport-2014-18.pdf

 • Barn, miljö och hälsa 2013

  Denna rapport bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät
  2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i
  södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som
  gjorts om den fysiska miljön i förskolan. Ett viktigt
  komplement är erfarenheterna från arbetet i Kommissionen
  för ett socialt hållbart Malmö. Rapporten har sammanställts
  vid Arbets- och miljömedicin i Lund som ett ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hälsoskydd, Folkhälsa

  Barn, miljö och hälsa 2013 (11 MB)