Publikationer 

Din sökning gav 930 träffar
 • Sol och idrott i Skåne

  Projektredovisning
  Projektet tog sin utgångspunkt i två faktum som kan tyckas sakna samband med varandra.
  Dels det faktum att solen lyser mycket i Skåne och dels att Skåne är en region fylld av sport och idrott.
  Med projektet ville Länsstyrelsen Skåne, i samverkan med ett stort antal andra aktörer, undersöka möjligheten för att idrotten skulle kunna fungera som en katalysator för utvecklingen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Klimat och energi, Spel och sport

  Sol och idrott i Skåne (833 kB)

 • Vi skapar samhällsnytta i Skåne

  En folder om Länsstyrelsen Skåne Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  omlansstyrelsenskane (713 kB)

 • Miljömålsnytt sommaren 2015

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Prenumerera? Skicka ett mejl till miljomal.skane@lansstyrelsen.se.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan

  default.aspx?cid=4476&mid=296989

 • Bostadsmarknadsanalys Skåne 2015

  Länsstyrelserna har ett årligt uppdrag att ta fram en skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. Rapporten
  Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. Innehåll, fakta och analyser baseras huvudsakligen på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2015 me ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 (13 MB)

 • Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för Skåne

  Vägen till ett biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne visar hur vi gemensamt behöver arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i det skånska landskapet, ett mål som riksdagen har satt upp. Naturvårdsstrategin genomsyras av Länsstyrelsen Skånes övergripande vision: ”Det bästa för Skånes människor, djur och natur. I dag och imorgon.” Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Naturvårdsstrategi för Skåne (1 MB)

 • Tjugofjorton. Länsstyrelsen Skånes årsredovisning 2014

  VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA
  genom att ta ansvar för samhällsbygget,
  skydda miljön och investera i landsbygden.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Länsstyrelsen Skånes årsredovisning 2014 i urval (1 MB)

 • Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag

  Denna rapport har framställts av Sveriges geologiska undersökning på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Den här versionen har justerats efter synpunkter från berörda län och ersätter den version som levererades 2014-12-19. Rubrikerna från uppdragsbeskrivningen finns i dokumentet inom citationstecken och har markerats med fetstil. Slutsatserna och förslagen kommer från SGU efter att ha inhämtat syn ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag - Utvärdering (519 kB)

 • Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer

  Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans ge stöd till utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet. Uppdraget löper ut 2014.
  Länsstyrelserna har tillsammans fördelat sammanlagt drygt 41 miljoner kr till olika aktörer till stöd för utveckling av skyddat boende. Utöver det har länsstyrel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  rapport-2014-18.pdf

 • Barn, miljö och hälsa 2013

  Denna rapport bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät
  2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i
  södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som
  gjorts om den fysiska miljön i förskolan. Ett viktigt
  komplement är erfarenheterna från arbetet i Kommissionen
  för ett socialt hållbart Malmö. Rapporten har sammanställts
  vid Arbets- och miljömedicin i Lund som ett ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hälsoskydd, Folkhälsa

  Barn, miljö och hälsa 2013 (11 MB)

 • Skånes energiläge 2015 - Energistatistik och energipotentialer i siffror och diagram

  I Skånes energiläge 2015 redovisas färskast möjlig officiell statistik över Skånes energiflöden. Rapporten visar vilka energislag som är inblandade, hur energin används, samt hur Skånes energiläge ser ut i förhållande till sina klimat- och energimål. Därefter demonstrerar rapporten hur Skånes energiflöden ser ut i en framtid där klimat- och energimålen är uppfyllda och där de potentialer som iden ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Skanes_energilage_2015 (1 MB)

 • Miljömålsnytt våren 2015

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Prenumerera? Skicka ett mejl till miljomal.skane@lansstyrelsen.se.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  default.aspx?cid=4476&mid=287909

  Beställ publikation

 • Biotopkartering av Almaån 2009

  Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett
  biflöde till Helge å
  Almaån, belägen i Hässleholms och Östra Göinge kommuner, biotopkarterades sommaren 2009. Biotopkartering används för att beskriva biotoperna i och kring ett vattendrag. Almaån är en del av Helge å:s vattensystem och karterades från sammanflödet med Helge å vid Hanaskog upp till Finjasjöns utlopp, en sträcka på totalt 44,2 ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Biotopkartering av Almaån 2009 (3 MB)

  Almmaån bilagor 2014 (35 MB)

 • Var redo för social kris

  I projektet ”Sociala risker i Skåne län” har Länsstyrelsen
  Skåne undersökt hur kommuner och andra aktörer uppfattar
  sociala risker och hur man arbetar förebyggande med dessa.
  I slutrapporten ”Beredskap för social kris” sprider vi lärdomar
  och kunskaper som projektet har resulterat i.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Krisberedskap

  Var redo för social kris (14 kB)

 • Miljöhjältar i Skåne. Miljötillståndet i Skåne 2015.

  Vem har inte någon gång velat vara en superhjälte? Men dagens miljöutmaningar är mer komplexa än de situationer som superhjältarna klarar av. Naturens långsamma återhämtning är en av anledningarna till att vi inte når de flesta miljökvalitetsmålen till målåret 2020, en annan är att åtgärderna som vi satt in inte är tillräckliga och en tredje att samhällsutvecklingen i vissa fall motverkar målen. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Miljotillstandet_i_Skane_2015_ISBN9789187423994_webb (6 MB)

 • Återanvändning av produkter i Skåne

  I denna rapport lyfts återanvändningen av produkter i Skåne fram.
  Återanvändning är bättre för miljön ur ett livscykelperspektiv och Länsstyrelsen Skåne vill uppmuntra aktörer i länet att köpa mer begagnade produkter så att återbruksmarknadens andel och omsättning i Skåne gynnas.
  Rapportens målgrupp är framförallt de skånska kommunerna men rapporten kan vara en hjälp i alla aktörers avfallsföre ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Återanvänding av produkter i Skåne (9 MB)

 • Energieffektivisering av lantbruk inom prövning och tillsyn

  EU har fastställt ett antal mål för medlemsländerna att uppnå till år 2020 bland annat 20% lägre energianvändning. Energieffektivisering är en viktig åtgärd för att nå målet och samtidigt bidra till ett framgångsrikt klimatarbete.

  Energihushållning är ett krav enligt Miljöbalken och innefattar att effektivisera användningen, spara på energi, avveckla användningen av fossila bränslen och övergå ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Klimat och energi, Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk

  Energieffektivisering av lantbruk inom prövning och tillsyn (3 MB)

 • Risk och sårbarhetsanalys Skåne län 2014

  Länsstyrelsen ska årligen inom sitt ansvarsområde identifiera tänkbara hot och risker, samt analysera konsekvenserna av dessa. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar. För Länsstyrelsen tillkommer även rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet för Skåne län. De ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 (7 MB)

 • 2001:35 Skånes kustområde - ett nationallandskap

  Skånes kustområden innehåller betydande natur- kultur- och rekreationsvärden sett i ett sävl regionalt som nationellt perspektiv. Kustzonen är också av största betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Rapporten har utarbetats av Länsstyrelsen och Region Skåne. Dialogen med Skånes kustkommuner har varit en viktig del i processen. Vår förhoppning är att detta dokument kan vara ett stöd ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Landskapsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  sammanfattningkustzonen (2 MB)

  Beställ publikation

 • Biotopkartering av Björkerödsbäcken 2009

  Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Vramsån i Helge å
  Björkerödsbäcken, belägen i Kristianstad kommun och Hörby kommun, biotopkarterades sommaren 2009. Biotopkartering används för att beskriva biotoperna i och kring ett vattendrag. Björkerödsbäcken är en del av Helge å:s vattensystem och karterades från strax uppströms sammanflödet med Vramsån, vid Sätesholm upp til ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Biotopkartering av Björkerödsbäcken 2009 (2 MB)

  bjorkerodsbacken-kartor-2009 (8 MB)

 • Finsk förvaltningsområde kartläggning av konsekvenserna för verksamheten vid Länsstyrelsen Skåne

  Denna rapport sammanställer resultaten från den kartläggning
  som genomförts på Länsstyrelsen Skåne hösten 2014. Bakgrunden är att två skånska kommuner, Trelleborg och Malmö, till regeringen ansökt om att få ansluta till finskt förvaltningsområde.
  Syftet med kartläggningen är, för det första, att utreda vad det
  innebär för Länsstyrelsen Skåne att dessa två kommuner blir
  förvaltningsområde för ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Nationella minoriteter, Vårt uppdrag

  Finskt förvaltningsområde - Kartläggning av konsekvenserna för verksamheten vid Länsstyrelsen Skåne (5 MB)