Publikationer 

Din sökning gav 956 träffar
 • Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020

  Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till.

  Skånska åtgärder för miljömålen syftar till att ange prioritera ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 (3 MB)

 • Kvinnor och män i Skåne 2015

  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik
  är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
  samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen Skåne arbetar
  med de jämställdhetspolitiska målen utifrån regionala
  förutsättningar och sprider kunskap om dem i länet. För att kunna göra det måste vi veta hur situationen ser ut här i Skåne. Könsuppdelad statistik synliggör strukturer och vil ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kvinnor och Män i Skåne 2015 (990 kB)

 • Naturguidningar i Skåne

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  80721_Naturbroschyr_2016_webbfil (3 MB)

 • Bekämpningsmedel i skånska vattendrag

  Under sommaren 2015 genomfördes provtagningar i tio skånska vattendrag som en del av den nationella och regionala miljöövervakningen. Resultatet från miljöövervakningen visar på att vattendragen har en stor belastning av bekämpningsmedel. I snitt hittades mer än 10 bekämpningsmedel i varje prov. De substanser som hittades i flest prov var AMPA, isoproturon, glyfosat, bentazon, kvinmerak och diflu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bekämpningsmedel i Skånska vattendrag (2 MB)

 • Inventering av strandängsfåglar

  Sammanställning av resultat för västra Skåne och Vombsänkan 2012 Denna rapport sammanfattar inventeringar av strandängsfåglar på havsstrandängar och inlandstrandängar i västra Skånes 2012. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av strandängsfåglar (1 MB)

 • Epifytiska lavar och mossor i bokskog

  26 indikatorarter av lavar och mossor har inventerats i bokskogar i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. Genom att följa artsammansättningen över tid kan tillstånd och förändringar av skogarna och deras värden studeras.

  Under åren 2011-2014 inventerades 20 arter av lavar och 6 arter av mossor i bokskog i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Dessutom tittade inventerarna närmare på träds ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Epifytiska lavar och mossor i bokskog (7 MB)

 • MILSA - stödplattform för migration och hälsa

  I denna bok beskrivs hur vi tillsammans inom MILSA – stödplattform för migration och hälsa – i ett gemensamt arbete
  lagt en grund för ett gemensamt arbete mot en hälsofrämjande
  etablering som bidrag till en socialt hållbar samhällsutveckling.
  Hälsa är en mänsklig rättighet som berör alla politikområden.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  MILSA - antologi (7 MB)

 • Invasiva arter i Skåne i urval

  Ett växande hot mot ekosystem världen över är främmande, invasiva arter. En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har oftast förflyttats med människans medvetna eller omedvetna hjälp. De flesta av dessa arter behöver vår hjälp för att överleva och ställer inte till några problem. Tvärtom odlas exempelvis potatis, majs, vete och många andra grödor långt ifrån de platser där d ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Invasiva arter i Skåne i urval (2 MB)

  id1078233228?i=361294218&mt=2

 • Alla ska med - En guide för att kommunicera inkluderande

  Den här guiden vänder sig till dig som vill ha hjälp att se och utmana fördomar och nå nya höjder med din kommunikation.

  Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur vi ser och framställer människor. Alla människor har rätt att beskrivas och porträtteras utan att producera och förstärka fördomar och normer.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Alla ska med - En guide till inkluderande kommunikation (804 kB)

 • Bostadsförsörjningen i Skåne - Erfarenheter från 33 kommundialoger

  Under våren 2015 gjorde Länsstyrelsen kommunbesök i Skånes
  samtliga kommuner för att diskutera bostadsfrågor. Samtalens
  upplägg var lika men fokus varierade utifrån respektive
  kommunens behov och intresse. Politiker och tjänstemän
  medverkade i varierande omfattning. Antalet deltagande från
  kommunerna spände mellan tre till drygt 20 personer. Från
  Länsstyrelsen medverkade länsarkitekt och en ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostadsförsörjningen i Skåne (6 MB)

 • Bostad åt alla

  Slutrapport från länsstyrelsernas uppdrag att
  stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostad åt alla (13 MB)

  Ägardirektiv till allmän nytta (7 MB)

 • Aggregera kommunala riskanalyser till regional riskbild med GIS

  Länsstyrelsen Skåne önskar förbättra möjligheterna att på regional nivå sammanställa en riskbild för länet. Ett sätt att göra detta kan vara att i samverkan med kommunerna använda sig av geografiska informationssystem vid insamling och aggregering av kommunala riskanalyser.

  Denna vägledning riktar sig till länsstyrelserna och är tänkt att användas för att underlätta arbetet med att sammanställ ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Aggregera kommunala riskanalyser till regional riskbild med GIS (547 kB)

 • Applicera GIS i den regionala RSA-processen

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Applicera GIS i den regionala RSA-processen (3 MB)

 • Miljömålsnytt vintern 2015

  För att informera om vad som händer inom miljömålsarbetet i Skåne skickar Länsstyrelsen fyra gånger om året ut nyhetsbrevet "Miljömålsnytt". Det är ett webbaserat nyhetsbrev som distribueras via e-post till kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor som alla är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Planfrågor

  Miljömålsnytt vintern 2015

 • Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner

  Länsstyrelsen Skåne fick i årets regleringsbrev uppdraget att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. För de kommuner där Länsstyrelsen bedömer att det behöver byggas nya bostäder ska Länsstyrelsen granska respektive kommuns planeringsmässiga
  förutsättningar att förverkliga angivet antal nya bostäder. Behovsbedömningen ska göras utifrån ett regionalt perspektiv o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner (28 MB)

  Underlag - Befolkningsprognos Skåne (33 MB)

 • Diversity management i kommersiell service - En möjlig tillväxtmotor för Skåne

  Mångfald och tillväxt är två begrepp som är starkt sammankopplade. Ett samhälle
  som är öppet och välkomnande för alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung,
  sexuell läggning, religiös tillhörighet och fysiska och psykiska förutsättningar är ett samhälle som skapar goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.
  Denna mångfald av människor utgör en potential för affärsutveckling i olika forme ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

  diversity_management (2 MB)

 • Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne - Beräknade utsläpp och haltbidrag för tunga fordon

  I Skåne trafikeras europavägarna i genomsnitt av mellan 1000 och 5000 lastbilar per dygn. Transporter leder till utsläpp av luftföroreningar.
  I Skåne körs cirka 10 procent av alla fordonskilometer med tunga fordon. Men de tunga fordonen svarar för mer än hälften av all kväveoxid som släpps ut från trafiken.
  Inne i städerna är andelen tunga fordon lägre men står ändå för en betydande del av föro ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan

  Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne (2 MB)

 • Övervakning av kärlväxter i Skåne

  Genom den regionala Floraväktarverksamheten har 122 kärlväxtarter övervakats i Skåne under åren 2009 – 2014. Resultaten från all övervakning finns inrapporterade på Artportalen. I denna rapport sammanfattas resultaten för alla arter som bedömts som Akut hotade (CR) enligt den nationella rödlistan 2010, samt för ett urval av arter i de övriga rödlistekategorierna. Av de hotade arter som förekommer ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Övervakning av kärlvaxter i Skåne 2009-2014 (3 MB)

 • Miljömålsnytt hösten 2015

  För att informera om vad som händer inom miljömålsarbetet i Skåne skickar Länsstyrelsen fyra gånger om året ut nyhetsbrevet "Miljömålsnytt". Det är ett webbaserat nyhetsbrev som distribueras via e-post till kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor som alla är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Miljömålsnytt hösten 2015

 • Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne

  Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark och markhushållningsfrågor i Skåne handlar ofta om jordbruksmark.

  Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett planeringsunderlag som ska ge vägledning och underlag vid kommunens markanvändningsbeslut. Detta är en del av Länsstyrelsens uppdrag kring uppföljning, stöd och underlag till kommunerna i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen har tidigare uppmärksamm ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken i Skåne (2 MB)

  Till Jordbruksverkets vägledningar