Publikationer 

Urval: Människa & samhälle, Mänskliga rättigheterRensa urval
Din sökning gav 30 träffar
 • Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer

  Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans ge stöd till utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet. Uppdraget löper ut 2014.
  Länsstyrelserna har tillsammans fördelat sammanlagt drygt 41 miljoner kr till olika aktörer till stöd för utveckling av skyddat boende. Utöver det har länsstyrel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  rapport-2014-18.pdf

 • Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015

  Länsstyrelsen Skåne värnar om ett inkluderande och icke diskriminerande förhållningssätt. Vår verksamhet ska präglas av att den främjar lika rättigheter och möjligheter.

  För vår myndighet ska det vara en självklarhet att alla medarbetare har samma villkor och möjligheter till kompetensutveckling, befordran och löneutveckling. Lika självklart ska det vara att den verksamhet som bedrivs inom Län ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Organisation, Vårt uppdrag

  Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015 (364 kB)

 • Personligt ombud - En uppföljning av verksamheten i Skåne

  Denna uppföljning är ett led i Länsstyrelsens uppföljningsansvar för verksamheten kring personligt ansvar. Uppföljningen har fokus på de personliga ombuden och de personer på kommunerna som har ansvaret för verksamheten (huvudmännen), samt utgår ifrån deras beskrivningar av verksamheten, hur den fungerar och vilken nytta den har.
  I rapporten ges en övergripande beskrivning av ombudens arbete ur ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Personligt ombud 2011 (332 kB)

 • Utvärdering av anhörigstöd i Skåne län

  Länsstyrelsen har sedan år 2005 haft i uppdrag att fördela utvecklingsmedel till anhörigstöd. En viktig fråga för Länsstyrelsen har varit hur kommunernas utbud av anhörigstöd uppfattas av dem som behöver det. Denna rapport är en utvärdering med fokus på kvalitativa faktorer utifrån de anhörigas situation. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Utvardering_anhorigstod_2009 (257 kB)

  Beställ publikation

 • Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorgen

  I syfte att få lägesbild av hur kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen utvecklats har Länsstyrelsen i Skåne län genomfört en kartläggning av hur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystemet för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS påverkat kvalitetsarbetet i länets kommuner.
  Kartläggningen har skett genom:
  - granskning av styr- och måldokument som avser kommuner ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  Leningssystem_kvalitet_AMA (200 kB)

  Beställ publikation

 • Jag har fått ett nytt liv - En sammanställning av Länsstyrelsens tillsyn av öppenvårdsverksamheter för personer med missbruksproblem

  Under våren och sommaren år 2009 genomförde Länsstyrelsen en tillsyn av ett urval öppenvårdsverksamheter som riktar sig mot vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Denna rapport är en sammanfattning av Länsstyrelsens tillsyn. Tillsynens fokus låg på att granska om öppenvården erbjuder god kvalitet, om den enskilde är delaktig, hur barns och närståendes situation uppmärksammas samt om det fi ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  rapportoppenvard (347 kB)

  Beställ publikation

 • Lex Sarah i Skåne län 2008

  Den som är verksam inom omsorger om äldre eller personer med funktionsnedsättning och upptäcker eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör någon enskild ska genast anmäla detta till socialnämnden eller till den som är ansvarig för en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. I denna rapport redovisas anmälningar som gjorts under 2008, samt hanteringen av dessa och gäller såväl o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Lex_Sarah_2008_slutversion (91 kB)

  Beställ publikation

 • Socialtjänsten och de äldre

  På Regeringens uppdrag har länsstyrelserna gjort en sammanställning
  av gjorda iakttagelser i tillsynen av äldreomsorgen
  under 2008. Sammanställningen bygger på cirka tusen
  tillsyner. Samtal har skett med äldre, personal och ledning.
  Akter och genomförandeplaner har granskats.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  aldreomsorg_lstgem3 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Familjehemsplacerade barn 2008

  I denna rapport presenteras en sammanställning av 2008 års familjehemsstatistik för Skåne län. Det redovisas för i vilken utsträckning kommunerna i Skåne län placerat barn i släktingshem, nätverkshem och i för barnet okända hem.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Familjehem2008 (104 kB)

 • Vem bestämmer?
  Om rättssäkerhet, inflytande och självbestämmande på äldreboenden

  Under 2008 beslutade länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötlands län, att genomföra en gemensam tillsyn av rättssäkerhet, inflytande och självbestämmande för äldre personer som bor på äldreboenden. I föreliggande rapport beskrivs de förbättringsområden som länsstyrelserna vill uppmärksamma kommunerna på. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Vembestammer (273 kB)

 • Har institutionsvården för barn och unga i Skåne län god kvalitet? Rapport från tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga samt för barn och familj 2006-2008


  Denna rapport sammanfattar den tillsyn av HVB för barn och unga samt för barn och familj som har gjorts i Skåne i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2007. Tillsynen genomfördes under 2006-2008 och resultatet för landet presenteras i två nationella rapporter, Hem för vård eller boende för barn och unga samt Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer. Det finns också en kortar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Har_institutionsvarden_for_barn_och_unga_i_Skane_l (66 kB)

 • De skånska kommunernas efterlevnad av barnkonventionen

  Länsstyrelsen har som en del i sitt utvecklingsarbete följt och till viss del stött de skånska kommunerna i deras arbete att införliva barnkonventionen. En del av kunskapsinhämtningen om kommunernas utvecklingsarbete har skett genom att göra en regional sammanställning av de kommunenkäter som Barnombudsmannen skickar ut vartannat år till samtliga kommuner i landet. Denna rapport innehåller en öve ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  kommunernasefterlevnadavbarnkonventionen1 (325 kB)

  Beställ publikation

 • Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar -En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

  Inför 2006 och 2007 har regeringen gett länsstyrelserna ett omfattande tillsynsuppdrag inom barnavården, det s.k. barnuppdraget (Regeringsuppdrag 16:3). Det är ett uppdrag som i princip omfattar hela kedjan från ansökan/anmälan till genomförande av beslutade insatser, inkl. hur kommunerna planerar för att tillgodose behov.

  En del av tillsynsuppdraget består i att granska dokumentation och han ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  BarnutredningarBarnuppdraget (143 kB)

 • Ett barnvänligt Skåne? En tillståndsbeskrivning av skånska barns livssituation

  Rapporten identifierar framgångs- och problemområden i länet gällande barnens livssituation. I Skåne finns det ca en kvartsmiljon barn, något fler flickor än pojkar och en stor grupp med utländsk bakgrund. Det finns omfattande skillnader beträffande barnens hälsa, ekonomiska status, skolprestationer och bruk av droger, tobak och alkohol. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  2008Tillstandsbeskrivningslutlig (759 kB)

 • Lex Sarah i Skåne län 2006

  ?Den som är verksam inom omsorger om äldre människor  
  eller människor med funktionshinder och uppmärksammar  
  eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i om- 
  sorgerna om någon enskild, skall genast anmäla detta till  
  socialnämnden. Denna skyldighet återfinns i 14 kap. 2 §  
  socialtjänstlagen och kallas Lex Sarah.  

   
  Länsstyrelsen i Skåne sammanställer årligen en rappo ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  RapportLexSarah2006 (178 kB)

 • Meningsfullhet livet ut

  Tillsyn av särskilda boenden för personer med demens Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  Infobladdemensboende0709 (728 kB)

 • Familjehemsplacerade barn 2006

  I denna rapport presenteras en sammanställning för i vilken utsträckning kommunerna i Skåne län placerat barn i släktinghem, nätverkshem och i för barnet okända hem. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  familjehem2006 (91 kB)

 • Kommunal planering för äldre och för personer med funktionshinder

  Delrapport 3 om hur de 10 stadsdelarna i Malmö planerar för att tillgodose framtida behov.

  Denna rapport bygger på information som har hämtats in vid besök i de tio stadsdelarna i Malmö och vid besök på stadshuset under 2006. Genom att besöka stadsdelarna har Länsstyrelsens sociala sektion velat få till stånd en dialog om hur socialtjänsten medverkar i den kommunala planeringen och bidrar med ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Kommunnal_planering_for_aldre_och_personer_med_funktionshindrade (149 kB)

  Beställ publikation

 • Riktlinjer - till hjälp eller stjälp?

  Länsstyrelserna har för år 2006 fått i uppdrag av regeringen att följa upp kommunernas riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Uppdraget innebär också att se till att riktlinjerna utformas så att de inte begränsar enskilda personers rättigheter. Länsstyrelserna har genomfört uppdraget tillsammans. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  LSS_rapport_07_talsyntesanpassad (174 kB)

  Beställ publikation

 • Slutredovisning våld mot kvinnor 1998-2002

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, ett allvarligt uttryck för bristande jämställdhet och den obalans som råder imaktförhållandet mellan kvinnor och män.
  Regeringen beslutade i december 1997 om ett myndighetsgemensamt uppdrag om våld mot kvinnor och riksdagen antog år 1998 en Kvinnofridsproposition 1997/98:55. Därmed fick alla myndigheter som kommer i kontakt med våldutsatta ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Slutredovisning_vald_mot_kvinnor_19982003 (212 kB)

  Beställ publikation