Publikationer 

Din sökning gav 947 träffar
 • Bostadsförsörjningen i Skåne - Erfarenheter från 33 kommundialoger

  Under våren 2015 gjorde Länsstyrelsen kommunbesök i Skånes
  samtliga kommuner för att diskutera bostadsfrågor. Samtalens
  upplägg var lika men fokus varierade utifrån respektive
  kommunens behov och intresse. Politiker och tjänstemän
  medverkade i varierande omfattning. Antalet deltagande från
  kommunerna spände mellan tre till drygt 20 personer. Från
  Länsstyrelsen medverkade länsarkitekt och en ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostadsförsörjningen i Skåne (6 MB)

 • Bostad åt alla

  Slutrapport från länsstyrelsernas uppdrag att
  stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostad åt alla (13 MB)

  Ägardirektiv till allmän nytta (7 MB)

 • Aggregera kommunala riskanalyser till regional riskbild med GIS

  Länsstyrelsen Skåne önskar förbättra möjligheterna att på regional nivå sammanställa en riskbild för länet. Ett sätt att göra detta kan vara att i samverkan med kommunerna använda sig av geografiska informationssystem vid insamling och aggregering av kommunala riskanalyser.

  Denna vägledning riktar sig till länsstyrelserna och är tänkt att användas för att underlätta arbetet med att sammanställ ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Aggregera kommunala riskanalyser till regional riskbild med GIS (547 kB)

 • Applicera GIS i den regionala RSA-processen

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Applicera GIS i den regionala RSA-processen (3 MB)

 • Miljömålsnytt vintern 2015

  För att informera om vad som händer inom miljömålsarbetet i Skåne skickar Länsstyrelsen fyra gånger om året ut nyhetsbrevet "Miljömålsnytt". Det är ett webbaserat nyhetsbrev som distribueras via e-post till kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor som alla är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Planfrågor

  default.aspx?cid=4476&mid=327017

 • Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner

  Länsstyrelsen Skåne fick i årets regleringsbrev uppdraget att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. För de kommuner där Länsstyrelsen bedömer att det behöver byggas nya bostäder ska Länsstyrelsen granska respektive kommuns planeringsmässiga
  förutsättningar att förverkliga angivet antal nya bostäder. Behovsbedömningen ska göras utifrån ett regionalt perspektiv o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner (23 MB)

  Underlag - Befolkningsprognos Skåne (33 MB)

 • Diversity management i kommersiell service - En möjlig tillväxtmotor för Skåne

  Mångfald och tillväxt är två begrepp som är starkt sammankopplade. Ett samhälle
  som är öppet och välkomnande för alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung,
  sexuell läggning, religiös tillhörighet och fysiska och psykiska förutsättningar är ett samhälle som skapar goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.
  Denna mångfald av människor utgör en potential för affärsutveckling i olika forme ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

  diversity_management (2 MB)

 • Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne - Beräknade utsläpp och haltbidrag för tunga fordon

  I Skåne trafikeras europavägarna i genomsnitt av mellan 1000 och 5000 lastbilar per dygn. Transporter leder till utsläpp av luftföroreningar.
  I Skåne körs cirka 10 procent av alla fordonskilometer med tunga fordon. Men de tunga fordonen svarar för mer än hälften av all kväveoxid som släpps ut från trafiken.
  Inne i städerna är andelen tunga fordon lägre men står ändå för en betydande del av föro ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan

  Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne (2 MB)

 • Övervakning av kärlväxter i Skåne

  Genom den regionala Floraväktarverksamheten har 122 kärlväxtarter övervaktats i Skåne under åren 2009 – 2014. Resultaten från all övervakning finns inrapporterade på Artportalen. I denna rapport sammanfattas resultaten för alla arter som bedömts som Akut hotade (CR) enligt den nationella rödlistan 2010, samt för ett urval av arter i de övriga rödlistekategorierna. Av de hotade arter som förekomme ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Övervakning av kärlvaxter i Skåne 2009-2014 (3 MB)

 • Miljömålsnytt hösten 2015

  För att informera om vad som händer inom miljömålsarbetet i Skåne skickar Länsstyrelsen fyra gånger om året ut nyhetsbrevet "Miljömålsnytt". Det är ett webbaserat nyhetsbrev som distribueras via e-post till kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor som alla är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  default.aspx?cid=4476&mid=311235

 • Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne

  Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark och markhushållningsfrågor i Skåne handlar ofta om jordbruksmark.

  Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett planeringsunderlag som ska ge vägledning och underlag vid kommunens markanvändningsbeslut. Detta är en del av Länsstyrelsens uppdrag kring uppföljning, stöd och underlag till kommunerna i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen har tidigare uppmärksamm ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken i Skåne (2 MB)

  Till Jordbruksverkets vägledningar

 • Planberedskap i Skåne uppdaterad version 2015

  Det finns en sammanlagd planberedskap på minst 26 000 bostäder i Skåne visar en ögonblicksbild från försommaren 2014. Cirka 14 500 av dessa finns i byggrätter för flerbostadshus. Länsstyrelsen Skåne har tagit fram kartor som visar icke anspråkstagen mark som detaljplanelagts för bostäder. Materialet kan innehålla fel och därför har Länsstyrelsen Skåne vänt sig till kommunerna för att kvalitetssäk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Planberedskap i Skåne - uppdaterad version 2015 (47 MB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2014

  Länsstyrelsen Skånes regionala uppföljning
  Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att följa upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-skane-2014 (547 kB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2014

  Länsstyrelsens uppföljning
  Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå1. På detta sätt kan Länsstyrelsen förse regeringen med information från samtliga delar av landet. I fokus för uppdraget ligger reformen för etablering av nyanlända.

  En länsstyrelsegemensam enkät till landets kommuner
  Under 2 ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2014 (1 MB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2012

  Länsstyrelsens uppföljning
  Länsstyrelsen har i uppdrag att följa den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå, för att kunna förse regeringen med information om tillståndet runt om i landet. I fokus för uppdraget ligger reformen för etablering av nyanlända.

  En länsstyrelsegemensam enkät till landets kommuner
  Under 2012 samlade sig länsst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2012 (1 MB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2013

  Länsstyrelsens uppföljning Länsstyrelsen har i uppdrag att följa
  upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå1. På detta sätt
  kan Länsstyrelsen förse regeringen med information från samtliga delar av landet. I fokus för uppdraget ligger
  reformen för etablering av nyanlända.

  En länsstyrelsegemensamenkät till landets kommuner
  Under ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-2013 (1 MB)

 • Mottagning och etablering av nyanlända i Skåne 2013

  Landets 21 länsstyrelser har gemensamt genomfört en enkätundersökning av hur arbetet med mottagande och etablering av nyanlända samt mottagandet av ensamkommande barn ser ut i Sveriges kommuner. Enkäten berör många olika områden i mottagandet av nyanlända och av ensamkommande barn. En motsvarande enkät genomfördes 2012 och tanken är att med en årlig enkätundersökning kunna följa utvecklingen inom ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda-skane-2013 (3 MB)

 • Sol och idrott i Skåne

  Projektredovisning
  Projektet tog sin utgångspunkt i två faktum som kan tyckas sakna samband med varandra.
  Dels det faktum att solen lyser mycket i Skåne och dels att Skåne är en region fylld av sport och idrott.
  Med projektet ville Länsstyrelsen Skåne, i samverkan med ett stort antal andra aktörer, undersöka möjligheten för att idrotten skulle kunna fungera som en katalysator för utvecklingen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Klimat och energi, Spel och sport

  Sol och idrott i Skåne (833 kB)

 • Vi skapar samhällsnytta i Skåne

  En folder om Länsstyrelsen Skåne Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  omlansstyrelsenskane (713 kB)

 • Miljömålsnytt sommaren 2015

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Prenumerera? Skicka ett mejl till miljomal.skane@lansstyrelsen.se.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan

  default.aspx?cid=4476&mid=296989