Publikationer 

Din sökning gav 922 träffar
 • Skånes energiläge 2015 - Energistatistik och energipotentialer i siffror och diagram

  I Skånes energiläge 2015 redovisas färskast möjlig officiell statistik över Skånes energiflöden. Rapporten visar vilka energislag som är inblandade, hur energin används, samt hur Skånes energiläge ser ut i förhållande till sina klimat- och energimål. Därefter demonstrerar rapporten hur Skånes energiflöden ser ut i en framtid där klimat- och energimålen är uppfyllda och där de potentialer som iden ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Skanes_energilage_2015 (1 MB)

 • Miljömålsnytt våren 2015

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Prenumerera? Skicka ett mejl till miljomal.skane@lansstyrelsen.se.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  default.aspx?cid=4476&mid=287909

  Beställ publikation

 • Biotopkartering av Almaån 2009

  Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett
  biflöde till Helge å
  Almaån, belägen i Hässleholms och Östra Göinge kommuner, biotopkarterades sommaren 2009. Biotopkartering används för att beskriva biotoperna i och kring ett vattendrag. Almaån är en del av Helge å:s vattensystem och karterades från sammanflödet med Helge å vid Hanaskog upp till Finjasjöns utlopp, en sträcka på totalt 44,2 ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Biotopkartering av Almaån 2009 (3 MB)

  Almmaån bilagor 2014 (35 MB)

 • Var redo för social kris

  I projektet ”Sociala risker i Skåne län” har Länsstyrelsen
  Skåne undersökt hur kommuner och andra aktörer uppfattar
  sociala risker och hur man arbetar förebyggande med dessa.
  I slutrapporten ”Beredskap för social kris” sprider vi lärdomar
  och kunskaper som projektet har resulterat i.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Krisberedskap

  Var redo för social kris (14 kB)

 • Miljöhjältar i Skåne. Miljötillståndet i Skåne 2015.

  Vem har inte någon gång velat vara en superhjälte? Men dagens miljöutmaningar är mer komplexa än de situationer som superhjältarna klarar av. Naturens långsamma återhämtning är en av anledningarna till att vi inte når de flesta miljökvalitetsmålen till målåret 2020, en annan är att åtgärderna som vi satt in inte är tillräckliga och en tredje att samhällsutvecklingen i vissa fall motverkar målen. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Miljotillstandet_i_Skane_2015_ISBN9789187423994_webb (6 MB)

 • Återanvändning av produkter i Skåne

  I denna rapport lyfts återanvändningen av produkter i Skåne fram.
  Återanvändning är bättre för miljön ur ett livscykelperspektiv och Länsstyrelsen Skåne vill uppmuntra aktörer i länet att köpa mer begagnade produkter så att återbruksmarknadens andel och omsättning i Skåne gynnas.
  Rapportens målgrupp är framförallt de skånska kommunerna men rapporten kan vara en hjälp i alla aktörers avfallsföre ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Återanvänding av produkter i Skåne (9 MB)

 • Energieffektivisering av lantbruk inom prövning och tillsyn

  EU har fastställt ett antal mål för medlemsländerna att uppnå till år 2020 bland annat 20% lägre energianvändning. Energieffektivisering är en viktig åtgärd för att nå målet och samtidigt bidra till ett framgångsrikt klimatarbete.

  Energihushållning är ett krav enligt Miljöbalken och innefattar att effektivisera användningen, spara på energi, avveckla användningen av fossila bränslen och övergå ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Klimat och energi, Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk

  Energieffektivisering av lantbruk inom prövning och tillsyn (3 MB)

 • Risk och sårbarhetsanalys Skåne län 2014

  Länsstyrelsen ska årligen inom sitt ansvarsområde identifiera tänkbara hot och risker, samt analysera konsekvenserna av dessa. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar. För Länsstyrelsen tillkommer även rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet för Skåne län. De ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 (7 MB)

 • 2001:35 Skånes kustområde - ett nationallandskap

  Skånes kustområden innehåller betydande natur- kultur- och rekreationsvärden sett i ett sävl regionalt som nationellt perspektiv. Kustzonen är också av största betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Rapporten har utarbetats av Länsstyrelsen och Region Skåne. Dialogen med Skånes kustkommuner har varit en viktig del i processen. Vår förhoppning är att detta dokument kan vara ett stöd ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Landskapsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  sammanfattningkustzonen (2 MB)

  Beställ publikation

 • Biotopkartering av Björkerödsbäcken 2009

  Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Vramsån i Helge å
  Björkerödsbäcken, belägen i Kristianstad kommun och Hörby kommun, biotopkarterades sommaren 2009. Biotopkartering används för att beskriva biotoperna i och kring ett vattendrag. Björkerödsbäcken är en del av Helge å:s vattensystem och karterades från strax uppströms sammanflödet med Vramsån, vid Sätesholm upp til ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Biotopkartering av Björkerödsbäcken 2009 (2 MB)

  bjorkerodsbacken-kartor-2009 (8 MB)

 • Finsk förvaltningsområde kartläggning av konsekvenserna för verksamheten vid Länsstyrelsen Skåne

  Denna rapport sammanställer resultaten från den kartläggning
  som genomförts på Länsstyrelsen Skåne hösten 2014. Bakgrunden är att två skånska kommuner, Trelleborg och Malmö, till regeringen ansökt om att få ansluta till finskt förvaltningsområde.
  Syftet med kartläggningen är, för det första, att utreda vad det
  innebär för Länsstyrelsen Skåne att dessa två kommuner blir
  förvaltningsområde för ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Nationella minoriteter, Vårt uppdrag

  Finskt förvaltningsområde - Kartläggning av konsekvenserna för verksamheten vid Länsstyrelsen Skåne (5 MB)

 • Energieffektivisering i företag genom tillsyn och rådgivning

  Energieffektivisering är ett viktigt bidrag till ett framgångsrikt
  klimatarbete, av den anledningen är det av stor vikt att
  industrisektorn som står för ca 1/3 av Sveriges slutgiltiga
  energianvändning börjar arbeta aktivt med att göra sina
  verksamheter mer energieffektiva, minska el och
  bränsleanvändningen och på så vis minska sina klimatutsläpp.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Energieffektivisering i företag genom tillsyn och rådgivning (2 MB)

 • Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Att främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa är ett viktigt och prioriterat arbete i Sverige.
  Föräldrar har stor betydelse för sina barns utveckling och hälsa. Villkor och förhållanden under uppväxten har också betydelse för hälsan genom hela livet. Enligt FN:s Barnkonvention och den svenska strategin för att stärka barnets rättigheter ska samhället erbjuda föräldrar stöd och hjälp ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet (1 MB)

 • Dagvatten i Helsingborgs stad

  Dagvatten som en källa till förorenande ämnen är ett relativt nytt och outforskat område. Det har huvudsakligen behandlats som ett flödesproblem där målet har varit att få undan vatten för att undvika översvämningar. Föroreningar i dagvatten kan vara stora och kan påverka den mottagande recipienten negativt. Det är viktigt att öka kunskapen om dagvattnets innehåll för att bättre kunna avvärja ell ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Rapport - Dagvatten i Helsingborg (1 MB)

 • Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn

  Regeringen beslutade den 20 februari 2014 att ge länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län i uppdrag att genom en försöksverksamhet anpassad till de lokala förhållandena stötta kommunerna i deras arbete med att ta fram handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn.
  Med hänsyn tagen till länens olika förutsättningar utifrån geografi, demografi, kommunstorlekar m.m. har de båda länsstyrel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn (14 MB)

  Metodstöd till kommuner för att ta fram, utveckla och följa upp lokala planer (4 MB)

 • Hemlöshet - en fråga om bostäder

  Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; för vila, sömn, matlagning och personlig hygien men också för att sköta studier och arbete och för att ha ett socialt umgänge. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet.
  Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen med målet att skapa fö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Hemlöshet - en fråga om bostäder (2 MB)

  Motverka hemlöshet (1 MB)

 • Musselinventering Pinkabäcken 2014 - Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

  Rapporten redovisar resultaten från en översiktlig musselinventering som utfördes under en dag i maj 2014 i Lursjöbäcken/Pinkabäcken.
  Pinkabäcken är ett biflöde till Almaån tillhörande Helge å:s vattensystem. Inventeringen fokuserade främst på flodpärmusslan (Margaritifera margaritifera) som är en av de sju inhemska stormusselarterna samt en Natura 2000-art. Även musselbeståndet längre nedströms ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Musselinventering Pinkabäcken 2014 - Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) (1 MB)

 • Inventering av insekter i Benestads backar och Hagestad naturreservat

  Denna rapport redovisar resultaten av inventering av två naturreservat i sydöstra Skåne, Benestads backar och Hagestad. Att det är två mycket artrika områden får man klart för sig på ett tydligt sätt i den här rapporten. Här finns hundratals olika insektsarter varav många är så pass sällsynta att de är hotade i Sverige och finns med på Artdatabankens rödlista.
  Så ta med er en fikakorg, åk ut til ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport Benestad hagestad WEBB (10 MB)

 • Biologisk mångfald i de skånska kommunernas planeringsunderlag och verksamheter

  Kommunerna är centrala i arbetet med att bevara Skånes biologiska mångfald men det finns skillnader i vad de har för underlag och verktyg inom kommunalt planerings- och naturvårdsarbete. Den här rapportens syfte är att ge en överblick av vilka huvudsakliga underlag och viktiga begrepp som förekommer i de kommunala verksamheterna och som
  specifikt berör biologisk mångfald. Bra exempel på arbetssä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Biologisk mångfald i de skånska kommunernas planeringsunderlag och verksamheter (4 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2014

  Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2014 i Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd. Fyleån återmeandrades 2013 och i Klingavälsån påbörjades restaureringen i maj 2014. Grävningsarbetet för att återmeandra Klingavälsån pågick
  fortfa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Kiselalger UC4Life 2014 (7 MB)