Publikationer 

Din sökning gav 891 träffar
 • Jämställdhetsstrategi för Skåne

  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Den här strategin regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att säkerställa framgångar i ett jämställdhetsarbete. Strategin utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsint ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

 • Kemikalier i vardagen - problem och lösningar

  Mobiltelefoner, möbler, leksaker, barnkläder och barnvagnar. Många saker i vår närhet innehåller ämnen som kan vara mer eller mindre skadliga för våra barn, oss själva, samt djur och natur i vår omgivande miljö. Men du har också rätt att få veta. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Miljömål, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Kemikalier i vardagen - problem och lösningar (386 kB)

 • Dagfjärilar i Skåne - en fälthandbok

  Visste du att det finns cirka 70 dagfjärilar i Skåne? Med hjälp av denna bok, som du lätt kan ta med dig ut på promenaden, på resan eller ute i markerna, kan du sätta namn på de fjärilar du ser. Här finner du Skånes alla dagfjärilsarter. Boken kan också inspirera till att slå vakt om de miljöer som är förutsättningen för att vi ska ha ett rikt fjärilsliv även i fortsättningen. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014

  Länsstyrelserna har ett årligt uppdrag att ta fram en skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. Rapporten Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. Innehåll, fakta och analyser baseras huvudsakligen på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2013/201 ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  BMA_2014_WEB (9 MB)

 • Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne?

  Regeringen gav i oktober 2013 länsstyrelserna i fem län, däribland Länsstyrelsen Skåne, uppdraget att undersöka varför detaljplanelagd mark för bostäder inte blivit bebyggd. Gemensamt för länen är ett starkt tryck på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen har undersökt 35 detaljplaner i
  åtta skånska kommuner och intervjuat representanter för byggherrar och kommunala tjänstemän, sammanlagt 85 personer. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  rapport_detaljplanelagdmark_2014 (8 MB)

 • Miljömålsnytt sommaren 2014

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  default.aspx?cid=4476&mid=235770

 • Länsstyrelsens prioriteringar 2014 - "Det bästa för Skånes människor, djur och natur"

  I detta informatiosnmaterial beättar vi om Länsstyrelsens prioriteringar för 2014. Det är en sammanfattning av vår verksamhetsplan. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Organisation, Vårt uppdrag

  Länsstyrelsens prioriteringar 2014 (2 MB)

 • Miljömålsnytt våren 2014

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Planfrågor

  default.aspx?cid=4476&mid=219364

 • Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015

  Länsstyrelsen Skåne värnar om ett inkluderande och icke diskriminerande förhållningssätt. Vår verksamhet ska präglas av att den främjar lika rättigheter och möjligheter.

  För vår myndighet ska det vara en självklarhet att alla medarbetare har samma villkor och möjligheter till kompetensutveckling, befordran och löneutveckling. Lika självklart ska det vara att den verksamhet som bedrivs inom Län ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Organisation, Vårt uppdrag

  Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015 (364 kB)

 • Häckande kustfågel på Hallands Väderö 1937-2013

  Denna rapport redogör för de förändringar som skett bland häckande kustfågel på Hallands Väderö mellan åren 1937 och 2013. Antalet häckande arter har under perioden ökat från 11 till 19. Inga arter har försvunnit. Tordmule, sillgrissla (båda nyinvandrade) och tobisgrissla har ökat under perioden. De antalsmässigt dominerande arterna ejder, gråtrut och havstrut ökade först men har på senare år min ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Hackande_kustfagel (2 MB)

 • Skånes miljömål – bryr du dig? Miljötillståndet i Skåne 2014

  Bara ett av femton miljökvalitetsmål kommer att nås i Skåne med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Det är bedömningen av Länsstyrelsens miljöexperter. Vad det beror på kan du läsa mer om i den här rapporten

  Det betyder att miljöarbetet i Skåne behöver intensifieras. I årets rapport om miljötillståndet i Skåne passar vi därför på att beskriva några av alla de åtgärder som ge ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Boende, Planfrågor

  Miljötillståndet i Skåne 2014 (14 MB)

  Intervjufilm: Miljödirektör Annelie Johansson introducerar rapporten (ca 2 min)

 • Miljömål i Skåne - Så kan du och jag hjälpa till

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljömål i Skåne - Så kan du hjälpa till (3 MB)

 • Skånes miljömål

  Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska vara vägledande för miljöarbetet i Skåne och det miljötillstånd som ska uppnås i länet. Här hittar du de miljömål som gäller i Skåne sedan juni 2013. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljömål Skåne (2 MB)

 • Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 2013

  Genom standardiserad fångst och ringmärkning av småfåglar vid Falsterbo Fågelstation har beståndsväxlingar kunnat följas sedan 1980. Dennarapport redovisar ringmärkningssiffror för 2013. Rapporten fokuserar påsmåfåglar som övervintrar i tropikerna då det har visat sig att många avdem har minskat kraftigt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Tropikflyttande småfåglar (2 MB)

 • Fladdermöss i Skåne

  Skåne har Sveriges rikaste fladdermusfauna. Här kan man hitta alla de 19 fladdermusarter som förekommer i Sverige.
  Länsstyrelsen arbetar aktivt med att bevara och utveckla miljöer för fladdermöss på såväl sommarens föryngringsplaster som övervintringslokalerna. För att vi ska behålla en rik fladdermusfauna i Skåne även i framtiden behövs
  engagemang och insatser från många håll.
  Länsstyrelsen h ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Fladdermöss i Skåne (1 MB)

 • Grodor ur ett skånskt perspektiv

  Grodor, paddor och salamandrar har i alla tider fascinerat människan, både i saga, dikt och verklighet. Deras ofta vackra utseenden
  och spektakulära läten gör detta lätt att förstå.
  Groddjur är en av de mest hotade artgrupperna i världen, mycket beroende på att de lever både på land och i vattnet. Groddjur
  kallas även amfibier. Amfibie betyder ” på båda sidor” vilket i ett ord beskriver groddj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Grodor ur ett skånskt perspektiv (4 MB)

 • Pilotinventering av den saproxyliska insektsfaunan i Dalby Söderskog 2008

  För att få en större kännedom om insekterna i Dalby Söderskog Nationalpark och då framförallt de arter som är knutna till död och döende ved så lät Länsstyrelsen Skåne genomföra en inventering år 2007. Målet var en inventering av insekter, särskilt de till ved knutna arterna, för att skapa överblick över faunan samt identifiera tänkbara målgrupper för framtida fördjupade inventeringar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Insekter i Dalby Söderskog 2008_web (5 MB)

 • Riskhantering av bekämpningsmedel i skånska ytvatten

  Läckage av bekämpningsmedel från jordbruksmark till bäckar och åar är ett känt problem som det är särskilt angeläget att få bättre kännedom om i Skåne, med vårt intensiva jordbruk. Miljömålet Giftfri miljö säger bland annat att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara försumbar. För att följa upp detta miljömål och arbeta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Riskkartering_bekampningsmede_skanska_ytvatten (3 MB)

 • Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust

  Fisk har en mycket stor betydelse för det marina ekosystemet, och fortplantningen och den tidiga överlevnaden (rekryteringen) av fisk är en av de viktigaste processerna i havet ur såväl ekologisk som socioekonomisk synpunkt. I Blekinges skärgård är rekryteringen av många fiskarter hårt knuten till grunda vikar. Denna livsmiljö är samtidigt relativt känslig och utsatt för mänsklig påverkan.
  Kuns ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust (9 MB)

 • Slamkvalité i Skåne län - Nutida och framtida utmaningar

  För att uppnå ett giftfritt och resurseffektivitet kretslopp av fosfor krävs ett aktivt arbete, dels med att minska utsläppen av naturfrämmande ämnen till våra avloppsreningsverk, dels bättre sortering av matavfall och rötrester, dels en ökad återföring av fosfor i slam och kompost till åkermarken. Som ett led i detta arbete har Naturvårdsverket föreslagit nya gränsvärden för metaller i avloppssl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Slamkvalité i Skåne län rapport 2014 (7 MB)