Publikationer 

Din sökning gav 881 träffar
 • Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015

  Länsstyrelsen Skåne värnar om ett inkluderande och icke diskriminerande förhållningssätt. Vår verksamhet ska präglas av att den främjar lika rättigheter och möjligheter.

  För vår myndighet ska det vara en självklarhet att alla medarbetare har samma villkor och möjligheter till kompetensutveckling, befordran och löneutveckling. Lika självklart ska det vara att den verksamhet som bedrivs inom Län ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Organisation, Vårt uppdrag

  Ladda hem (364 kB)

 • Häckande kustfågel på Hallands Väderö 1937-2013

  Denna rapport redogör för de förändringar som skett bland häckande kustfågel på Hallands Väderö mellan åren 1937 och 2013. Antalet häckande arter har under perioden ökat från 11 till 19. Inga arter har försvunnit. Tordmule, sillgrissla (båda nyinvandrade) och tobisgrissla har ökat under perioden. De antalsmässigt dominerande arterna ejder, gråtrut och havstrut ökade först men har på senare år min ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Skånes miljömål – bryr du dig? Miljötillståndet i Skåne 2014

  Bara ett av femton miljökvalitetsmål kommer att nås i Skåne med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Det är bedömningen av Länsstyrelsens miljöexperter. Vad det beror på kan du läsa mer om i den här rapporten

  Det betyder att miljöarbetet i Skåne behöver intensifieras. I årets rapport om miljötillståndet i Skåne passar vi därför på att beskriva några av alla de åtgärder som ge ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Boende, Planfrågor

  Ladda hem (14 MB)

  Intervjufilm: Miljödirektör Annelie Johansson introducerar rapporten (ca 2 min)

 • Miljömål i Skåne - Så kan du och jag hjälpa till

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (3 MB)

 • Skånes miljömål

  Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska vara vägledande för miljöarbetet i Skåne och det miljötillstånd som ska uppnås i länet. Här hittar du de miljömål som gäller i Skåne sedan juni 2013. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (2 MB)

 • Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 2013

  Genom standardiserad fångst och ringmärkning av småfåglar vid Falsterbo Fågelstation har beståndsväxlingar kunnat följas sedan 1980. Dennarapport redovisar ringmärkningssiffror för 2013. Rapporten fokuserar påsmåfåglar som övervintrar i tropikerna då det har visat sig att många avdem har minskat kraftigt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Fladdermöss i Skåne

  Skåne har Sveriges rikaste fladdermusfauna. Här kan man hitta alla de 19 fladdermusarter som förekommer i Sverige.
  Länsstyrelsen arbetar aktivt med att bevara och utveckla miljöer för fladdermöss på såväl sommarens föryngringsplaster som övervintringslokalerna. För att vi ska behålla en rik fladdermusfauna i Skåne även i framtiden behövs
  engagemang och insatser från många håll.
  Länsstyrelsen h ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Grodor ur ett skånskt perspektiv

  Grodor, paddor och salamandrar har i alla tider fascinerat människan, både i saga, dikt och verklighet. Deras ofta vackra utseenden
  och spektakulära läten gör detta lätt att förstå.
  Groddjur är en av de mest hotade artgrupperna i världen, mycket beroende på att de lever både på land och i vattnet. Groddjur
  kallas även amfibier. Amfibie betyder ” på båda sidor” vilket i ett ord beskriver groddj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (4 MB)

 • Pilotinventering av den saproxyliska insektsfaunan i Dalby Söderskog 2008

  För att få en större kännedom om insekterna i Dalby Söderskog Nationalpark och då framförallt de arter som är knutna till död och döende ved så lät Länsstyrelsen Skåne genomföra en inventering år 2007. Målet var en inventering av insekter, särskilt de till ved knutna arterna, för att skapa överblick över faunan samt identifiera tänkbara målgrupper för framtida fördjupade inventeringar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (5 MB)

 • Riskhantering av bekämpningsmedel i skånska ytvatten

  Läckage av bekämpningsmedel från jordbruksmark till bäckar och åar är ett känt problem som det är särskilt angeläget att få bättre kännedom om i Skåne, med vårt intensiva jordbruk. Miljömålet Giftfri miljö säger bland annat att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara försumbar. För att följa upp detta miljömål och arbeta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (3 MB)

 • Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust

  Fisk har en mycket stor betydelse för det marina ekosystemet, och fortplantningen och den tidiga överlevnaden (rekryteringen) av fisk är en av de viktigaste processerna i havet ur såväl ekologisk som socioekonomisk synpunkt. I Blekinges skärgård är rekryteringen av många fiskarter hårt knuten till grunda vikar. Denna livsmiljö är samtidigt relativt känslig och utsatt för mänsklig påverkan.
  Kuns ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (9 MB)

 • Slamkvalité i Skåne län - Nutida och framtida utmaningar

  För att uppnå ett giftfritt och resurseffektivitet kretslopp av fosfor krävs ett aktivt arbete, dels med att minska utsläppen av naturfrämmande ämnen till våra avloppsreningsverk, dels bättre sortering av matavfall och rötrester, dels en ökad återföring av fosfor i slam och kompost till åkermarken. Som ett led i detta arbete har Naturvårdsverket föreslagit nya gränsvärden för metaller i avloppssl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (7 MB)

 • ORSA - områdesbaserad risk och sårbarhetsanalys

  Syftet med denna rapport och vägledning är att beskriva ett arbetssätt, Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys (ORSA), för kommuner och andra aktörer som vill använda geografisk information och analys som stöd och utveckling av sitt RSA-arbete. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (5 MB)

 • Förekomst av Nissöga Cobitis taenia i Opmmannasjön och Ivösjön

  Resultat av inventeringen sommaren 2008 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Ladda hem (741 kB)

 • De skånska ängs och betesmarkerna i miljöersättningssystemet

  De skånska ängs- och betesmarkerna i miljöersättningssystemet: Uppföljning av stödanslutning bland markerna i ängs- och betesmarksinventeringen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Klimat och energistrategi för Skåne

  Länsstyrelsen i Skåne län har på regeringens uppdrag tagit fram en regional Klimat- och energistrategi för Skåne. Arbetet med att ta fram strategin har skett i samverkan med Energikontoret i Skåne samt i dialog med representanter för Region Skåne och många andra aktörer i länet. Under 2013 har Länsstyrelsen Skåne uppdaterat klimat- och energistrategin för att visa Skånes utveckling i förhållande ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (1 MB)

 • Risk och sårbarhetsanalys Skåne 2013

  Länsstyrelsen Skåne har upprättat en regional risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Skåne län, i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 9 § och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 54 §.
  Länsstyrelsen ska årligen inom sitt ansvarsområde identifiera tänkbara hot och risker, samt analysera konsekvenserna av dessa. Länsstyrelsen har ett ansvar att se ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (2 MB)

 • Fältpiplärkan i Skåne 2013

  Inom ramen för det EU-finansierade Life+ Nature-projektet Sand Life och den statliga uppföljningen av skyddade områden har fältpiplärkan inventerats 2013. Resultaten visar på en minskning från de 42 revirhävdande fåglar som noterades 2008 till 33 revir under 2013 (en minskning med 21 % på fem år). Även antalet lokaler med fältpiplärka har halverats från 19 lokaler 2008 till 8 lokaler 2013. Några ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Uppföljning av gräsmarker inom statligt - Inventering av typiska arter kärlväxter i betesmarker och slåtterängar 2013

  Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden 2013
  Rapporten redovisar resultaten från uppföljning av gräsmarker inom statligt skyddade områden 2013. Gräsmarksnaturtyper i sex naturreservat och Natura2000-områden på Romeleåsen har
  inventerats under säsongen. Resultatet kommer att kunna användas i förvaltning av områdena samt som ett underlag för bevarandemål i områdenas skötselplaner.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport Uppföljning gräsmarker 20131003_1 (6 MB)

 • Skånes dricksvattensförsörjning - Kan riksintresseinstrumentet skydda anläggningar och vatten?

  Tillgången och distributionen av dricksvatten är av avgörande betydelse för samhällsplaneringen. Det finns stora vattenresurser i Skåne som är betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen ur ett långsiktigt, nationellt perspektiv. För dessa resurser finns inget riksintresse. Däremot är det möjligt att peka ut områden med anläggningar för dricksvattenförsörjning som riksintressen. Denna rapport re ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Ladda hem (1 MB)