Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Göta kanal [E9] (delen i Kimstads, Skärkinds och Tåby snr)

Motivering:

Kommunikationsmiljö med landets främsta kanalmiljö (utförd 1810-32), av stor teknikhistorisk betydelse och med dominerande läge i omgivande landskap.

Uttryck för riksintresset:

Kanalmiljön genom Norrköpings kommun med omgivande landskap och bebyggelse.  Slussvakarboställen. De planterade alléerna ger kanalen en parkliknande karaktär. Hamn och lastageplats vid Mem där kanalen mynnar i Slätbaken. Lotsstation, lotsbostad och tullpackhus. (Miljön berör också Motala, Söderköping och Linköpings kommuner samt Skaraborgs län.)

I området ingår även:

Mems säteri, förvaltarbostad.

Halleby [E46] (Skärkinds sn)

Motivering:

Fornlämningsmiljö med välbevarat fossilt odlingslandskap där en kontinuerlig utveckling från äldre järnålder väl kan följas.

Uttryck för riksintresset:

Områdets bebyggelsehistoria kan följas från äldre järnålderns gravfält, stensträngssystem och fossila åkermark via yngre järnåldern och medeltidens bytomt (avhyst på 1700-talet) med tillhörande gravfält fram till 1800-talet då den nuvarande herrgården på Halleby f. d.  säteri uppfördes.

Grensholm [E47] (Vånga sn)

Motivering:

Herrgårdsmiljö av medeltida ursprung med enhetligt utformad och väl sammanhållen bebyggelse i skogsbygd vid Roxens norra strand. (Borgmiljö, Torpmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Grensholms herrgård med huvudbyggnad ursprungligen från 1600-talet men idag av karolinsk karaktär med omgivande fransk park med spegeldamm. Stort antal torp, många uppförda i sten av dalkarlar under 1700-talets mitt. Senmedeltida huvudbyggnad i sten, under 1500-talet ombyggd till gårdskapell. Välbevarad ekonomibebyggelse från 1700- och 1800-talen, gårdsmejeri och fattighus. Ruinen efter den medeltida borganläggningen Ål på Slottsudden.

Norsholm - Tångestad [E48] (Kimstads sn)

Motivering:

Herrgårdslandskap med medeltida borgruiner och strategiskt belägen fornborg. (Borgmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Norsholms herrgård med en äldre (ursprungligen från 1670-talet) och yngre (1800-tal) mangårdsbyggnad. Det fd kronosäteriet Tångestads gård samt till herrgårdarna hörande torpbebyggelse. De medeltida biskopsborgsruinerna på Munkeboda holme i Motala ström.  Strategiskt belägen fornborg vid Roxen. Omfattande ängs- och hagmarker.

I området ingår även:

Tidiga betongbroar från 1900-talets början av teknikhistoriskt intresse. Slussar, slussportar och slussvaktarbostad.

Lövstad [E49] (Kimstads sn)

Motivering:

Odlingslandskap med monumentalt utformad slottsanläggning och omgivande engelsk park. (Slottsmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Lövstads slott uppfört vid 1600-talets mitt och med en ovanligt väl bevarad 1600- och 1700-talskaraktär. Engelsk park från omkring år 1800. Kringbyggd ekonomibyggnad samt grindstuga.

I området ingår även:

Järnåldersgravfält och en fornborg.

Leonardsberg - Himmelstalund - Skälv [E50, 51] (Borgs och Östra Eneby snr)

Motivering:

Fornlämningsmiljö bl a med ett av landets märkligaste och mest omfattande hällristningsområden från bronsåldern. (Borgmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Området ligger i en central kulturbygd med lång bebyggelsekontinuitet. Cirka 300 hällristningslokaler med över 6000 figurer samt boplatser från bronsåldern. Gravfält och boplatser från järnåldern anknyter till medeltida bytomter. Ringstaholms medeltida borgruin ligger i strategiskt läge på en ö i Motala ström.

I området ingår även:

Himmelstalunds herrgård och brunnssalong från 1700-talet, brunnshotell, ”sexstyverskrogen”, ”femöresbron” m.m.

Norrköping [E52]

Motivering:

Stadsmiljö och industrimiljö kring kraftkällan Motala ström, som tydligare än någon annan plats i landet speglar den industriella utvecklingen, dess förutsättningar och den miljö detta skapat under särskilt 1600-talet och 1800-talets senare del.


Uttryck för riksintresset:


Industrianläggningar
från skilda tider, även utanför det centrala industrilandskapet, med högt markutnyttjande, storslagna fabrikskomplex, dammar, broar och det forsande vattnet.  Stadskärnan med enstaka bevarade medeltida drag, landets första rätvinkliga rutnätsplan på Saltängen från 1613 och det därmed sammanhängande Johannisborgs slott, samt den dominerande rutnätsplanen från mitten av 1600-talet. Den äldre stadens mer småskaliga bebyggelse, kyrkor och offentliga byggnader och den storstadsmässiga stenstadsbebyggel-sen från 1800-talets slut.

Gaturummens och torgens karaktär och stadens siluett. De allékantade promenaderna, och offentliga byggnader, parker och planteringar i anslutningar till dessa. Järnvägs-miljön och Inre hamnen, med magasinsbyggnader, kajer, tullhus m.m. Uttryck för de speciella ekonomiska och sociala förhållanden som storindustrin skapade, såsom Folkparken och andra donationer, bostäder för olika sociala skikt och folkrörelse-byggnader.  Kneippens kurortsmiljö och Borgs villastad med tidstypisk plan och stora, individuellt utformade villor på stora tomter. Röda stadens egnahemsområde, m. fl.  bebyggelsemiljöer som speglar utvecklingen vid 1900-talets början. Rester av gamla infartsvägar och andra spår av det landskap som tidigare omgav stadskärnan.

Ringstad - Grimstad [E53] (Östra Eneby sn)

Motivering:

Fornlämningsmiljö av särskilt vetenskapligt värde med lämningar från både äldre och yngre järnålder.

Uttryck för riksintresset:

Fornlämningarna ligger på den s.k. Norrköpingsåsen som höjer sig över omgivande lermarker. De omfattar ett stort äldre järnåldersgravfält med en ovanligt rikt varierat gravbestånd, intilliggande förhistoriska husgrunder samt flera mindre gravfält.

Krokek [E54] (Krokeks sn)

Motivering:

Betydelsefull kommunikationsmiljö intill äldre vägsträckning med förhistorisk kontinuitet.

Klostermiljö och kyrkomiljö från medeltiden kring Krokeks kyrkoruin. (Forn- och medeltida vägmiljö).


Uttryck för riksintresset:

Platsen var en anhalt för Eriksgatan vid landskapsgränsen. Franciskankloster omnämnt i början av 1400-talet, kyrkoruin och kyrkogård, gästgiveribebyggelse, gränsmarkering.

Fagervik - Marmorbruket [E55] (Krokeks sn)

Motivering:

A.  Fornlämningsmiljö från yngre stenåldern av stort vetenskapligt och forskningshistoriskt intresse.

B.  Tidig industrimiljö med marmorbruk av medeltida ursprung med bebyggelse från perioden 1700- till 1900-talen.


Uttryck för riksintresset:

A.  Delundersökt gropkeramisk boplats. Resultaten från den första undersökningen lade grunden för fasindelningen av den gropkeramiska kulturen.

     B.   Industrilämningar i form av stenbrott, varphögar, magasin och bostadsbebyggelse.


I området ingår även:

Delar av fd järnvägen ”Nunnebanan” från 1800-talets slut.

Abborreberg [E56] (Styrstads sn)

Motivering:

Tidig sommarnöjesmiljö vid Bråvikens strand brukat av Norrköpings förmögnare borgerskap.

Uttryck för riksintresset:

Miljön omfattar: ”Sjöpaviljongen”, ”Stora Villan”, ”Kavaljersflygeln”, lusthuset ”Fåfängan”, anlagd trädgård samt uthus och bodar tillkomna under perioden 1820-1880. 

Ållonö [E57] (Östra Stenby sn)

Motivering:

Herrgårdsmiljö med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som åskådliggör godsbildningsprocessen genom avhysningen av två byar. (Fornlämningsmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Huvudbyggnad av senmedeltida ursprung, som brändes av ryssarna 1719. Under tidigt 1900-tal återställd efter avbildning ur Dahlberghs Suecia-verk, omgivande trädgård och park. Olöbys stora, avhysta bytomt, Eneby avhysta bytomt samt två yngre järnåldersgrav-fält.

Dagsberg [E59] (Dagsbergs sn)

Motivering:

Sockencentrum i dominerande läge med av skiftena relativt opåverkad, tät bybebyggelse. Kringliggande byar och omfattande fornlämningsmiljöer från järnåldern. (Bymiljö).

Uttryck för riksintresset:

Gårdarna ligger grupperade runt kyrkan vars äldsta delar härrör från medeltiden. Enstaka fornlämningar går tillbaka till bronsålder, vid byn finns stora gravfält från äldre och yngre järnåldern och vid anslutande byar ett flertal större och mindre gravfält samt stensträngar, totalt finns ca 850 gravar. Kyrkby med skola, ålderdomshem och manbyggnader. 

Tingstad [E60] (Furingstads, Tingstads och Tåby snr)

Motivering:

Centralbygd och herrgårdslandskap med rikt sammansatta fornlämningsmiljöer. (Bymiljö).

Uttryck för riksintresset:

De närmare 1000 fornlämningarna består av storhögar, gravfält, boplatser, stensträngs-system och flera runstenar framför allt från bronsålder och äldre järnålder. Almstad herrgård från tidigt 1700-tal med avhyst bytomt. Nyckelby herrgård från 1700-talet.  Restads, Kummelby och Gullbergs byar med intilliggande stora järnåldersgravfält. Stora Grönhögs by med bevarad bykärna och 1800-talsbebyggelse. Grönhögs ursprungliga tingsplats där senare Tingstads sockencentrum växte fram. Medeltida kyrka, sockenstuga och skola.

Jämjöborg - Onsten [E61] (Östra Husby och Östra Stenby snr)

Motivering:

Rikt sammansatt fornlämningsmiljö i huvudsak från äldre järnålder med två av landskapets märkligaste fornborgar.

Uttryck för riksintresset:

Fornborgen Jämjöborg (även kallad Ormsten) med mycket kraftiga vallar har karaktären av tillflyktsplats. Onstens fornborg kan betecknas som befäst gård med kraftiga kulturlager, utanför vallen finns lämningar efter ett vallgravsinhägnat boplatsområde. Gravfält, boplatser med skärvstenshögar och stensträngssystem.

Skamby - Linneberga - Bjärstad [E62] (Kuddby och Å snr)

Motivering:

Rikt sammansatt fornlämningsmiljö med ett ovanligt gravfält.

Uttryck för riksintresset:

Spridda gravar och skärvstenshögar, stensträngssystem, tre stora och flera mindre gravfält belägger kontinuerlig bebyggelse från yngre bronsålder. Vid Skamby finns ett gravfält med tio båtformiga eller runda insänkningar (ev kammar- eller båtgravar).

Korpetorp - Lönshuvud [E63] (Rönö sn)

Motivering:

Kustrelaterad fornlämningsmiljö med rösen i dominerande krönläge.

Uttryck för riksintresset:

30 rösen utmed en förkastningsbrant.

I området ingår även:

Lönshuvuds vårdkase från 1700-talet.

Skällvik - Stegeborg [E68] (delen i Östra Ny sn)

Motivering:

Kustbundet slottslandskap och herrgårdslandskap med lämningar efter två strategiskt belägna medeltida borganläggningar av stor politisk och militärhistorisk betydelse. (Borgmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Borgarna är strategiskt anlagda för att kontrollera inloppet från havet till Östergötland. Kungamaktens imponerande Stegeborg slottsruin och Linköpingsbiskoparnas Skällvik.  Skällviks medeltida kyrka, under 1500-talets slut omgestaltad av Johan III. Stegeborgs herrgård med huvudbyggnad från början av 1800-talet. (Området berör också Söderköpings kommun).

Viggeby - Kvästad - Augustenhill [E93] (Skärkinds sn)

Motivering:

Fornlämningsmiljö med gravfält och omfattande stensträngssystem.

Uttryck för riksintresset:

Stensträngssystem omgärdar fägator och odlingsytor, gravfält och en husgrundsterrass.

I området ingår även:

Viggeby och Kvästad gårdar med äldre och yngre manbyggnader. Augustenhill, utskiftat

1850, med bebyggelse från andra hälften av 1800-talet.

Östra Husby - Häradshammar [E94] (Östra Husby och Häradshammars snr)

Motivering:

Centralbygd i sprickdalsterräng med rikt fornlämningsbestånd. (Fornlämningsmiljö, Boställsmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Skärvstenshögar, stensträngssystem och gravfält frånbronsålder och framåt. Östra Husby nyklassicistiska 1800-talskyrka, kyrkbyn med prästgård och tillhörande ekonomibyggnader samt skola och tiondebod från 1700-1800-tal. Östra Husby tingsplats. Bossgård fd länsmansboställe. Häradshammar nyklassicistiska 1800-tals kyrka, kyrkby med prästgård och skola. Talrika bymiljöer i ursprungligt läge.