Strategi för formellt skydd av skog i Östergötland

Rapportens framsida.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1100-0295
Publicerad:
2006
Sidantal:
157
I denna länsstrategi beskrivs hur urvalet av de skogar som ska skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal fram till år 2010 ska gå till. Strategins anda är att bjuda in till samverkan så att den svenska modellen med frivilliga avsättningar, formellt skydd och generell hänsyn, i sin helhet ska fungera så bra som möjligt. Grunden för det arbetssätt som beskrivs är den nationella strategi för formellt skydd som beslutades i juni 2005.


I länsstrategin redovisas hur stor areal av olika skogstyper som kommer att bli skyddade med olika skyddsformer. Här presenteras också ny kunskap om vilka trakter i länet som är extra rika på biologisk mångfald och fakta om skogsbrukets frivilliga avsättningar.
Kommentar: