Handlingsplan för det gröna landskapet

En handlingsplan för grön infrastruktur i Östergötland är nu ute på remiss. Syftet med planen är att säkerställa att vi har kvar en fungerande naturmiljö för människor, djur och växter. Handlingsplanen har nu skickats ut på remiss så att berörda parter ska kunna tycka till och påverka innehållet.

På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som berör allt från planfrågor till markanvändning och naturvård. 

Länsstyrelsen har kartlagt infrastrukturen för Östergötlands olika naturtyper, både i tätorter och på landsbygden. I planen ingår bland annat kartor som ska fungera som hjälpmedel för planering av åtgärder i landskapet. Planen beskriver läget i naturen och vilka utmaningar och åtgärder som är mest prioriterade.

-Genom att använda kunskapen om grön infrastruktur är det lättare att planera för ett mer hållbart och långsiktigt samhälle, säger Linda Vålberg som leder projektet på Länsstyrelsen i Östergötland.

För att ta fram handlingsplanen har Länsstyrelsen bland annat samarbetat med markägarföreningar, skogssektorn, universitet, ideella föreningar och kommuner. Förslaget till handlingsplan är nu ute på remiss till berörda aktörer och synpunkter ska lämnas till Länsstyrelsen senast 15 maj. 


 Grön infrastruktur i korthet

​Innebörden av "grön infrastruktur" är att livsmiljöer behöver vara tillräckligt stora och hänga samman. Då kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. I ett fungerade ekosystem kan vi ta del av naturens nyttor, till exempel pollinering som är viktigt för matproduktion.