Svenska ekmiljöer får EU-pengar

EU:s Life-fond har beviljat Life-projektet Bridging the Gap. Huvudsyftet med projektet är att restaurera 30 värdefulla ekområden i södra Sverige. Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur.

​Projektet som ska pågå i sex år har en total budget på 80 miljoner kronor och genomföras av länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun.

Sverige har ett internationellt ansvar för ekmiljöer med mycket höga naturvärden eftersom en stor andel av Europas ekområden finns här. Huvuddelen av de europeiska förekomsterna av läderbagge finns till exempel i Östergötlands eklandskap.

- Det är verkligen roligt att vi får ansvar för ett så stort och så värdefullt projekt. Våra hagmarker är oerhört rika på olika arter av växter, fåglar och insekter.  Den stora mängden ekar är unikt i förhållande till många andra naturområden. Värdena är kopplade till att dessa marker sköts genom att djuren betar och att röjningar sker. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med markägare, med lantbrukare, med andra länsstyrelser och med forskare, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

I Life-projektet ska 30 ekområden restaureras genom röjning, igenläggning av diken och  återupptagen såväl som intensifierad betesdrift Totalarealen som ingår i projektet är 1405 hektar. Åtgärder ska också genomföras för att gynna Natura 2000-arterna läderbagge, större ekbock, ekoxe och hålträdklokrypare som är helt beroende av gamla ekar.

- Det är mycket bra att naturvården får resurser för att gynna den biologiska mångfalden i ekmiljöer. En intressant åtgärd som ska genomföras och som vi redan testat med framgång i naturen är att gräva ner stående ekstockar där ekoxens larver kan leva under sina första fem år innan den blir en riktig ekoxe, berättar Maria Taberman, funktionschef på naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland.

För läderbaggens och hålträdklokryparens skull ska man också sätta upp holkar fyllda med murken ved. En del träd ska skadas för att skynda på åldrandet vilket gynnar större ekbock. Man kommer också genomföra uppfödning och utsättning av större ekbock, som idag bara finns på Halltorps hage på Öland. Samtliga skötselmetoder för de utvalda arterna har tidigare testats och använts med framgång till exempel i Östergötland och på Öland.

En viktig åtgärd i Life-projektet är också att öka kunskapen om ekmiljöer och sprida informationen vidare till markägare, djurhållare och forskare. Ekmiljöer tillhör de mest artrika miljöerna i svensk natur. Fler än 1000 arter är mer eller mindre beroende av trädslaget ek för sin överlevnad.