Framåt för rödlistade bin – naturvårdsåtgärder med snabb effekt

Guldsandbi och silvergökbi är två rödlistade vildbin som Östergötland har ett särskilt ansvar för. Tack vare särskilda naturvårdsåtgärder har de nu konstaterats öka i antal.

Under 2014-2015 skapade Länsstyrelsen och Finspångs kommun en ny livsmiljö för guldsandbi och silvergökbi i en kraftledningsgata strax utanför Finspångs tätort.  Marken bereddes och planterades med den växt som bina samlar pollen från, ängsvädd. Dessutom anlades bäddar med sand för bina att bygga bon i. Vid en uppföljande inventering i år kunde vi konstatera att arterna redan hittat till sitt nya hem! De pollensamlade på den utplanterade ängsvädden och byggde bon i den blottade jord som uppstått vid markberedningen.

Guldsandbi och silvergökbi gynnas också av den särskilda hänsyn som Trafikverket tar vid sin slåtter av vägkanter. Sedan några år tillbaka slås vägkanterna extra sent inom ett särskilt viktigt område för dessa bin i Finspång och Motala. Detta gör att ängsvädden hinner blomma färdigt och ger bina möjlighet att samla in tillräckligt med pollen till sin avkomma. Den sena slåttern har på bara några år gett mycket god effekt med flera nya förekomster av arterna utmed de aktuella vägsträckorna. Silvergökbi som tidigare endast var känd från sex platser i Östergötland har i år påträffats på åtta nya platser!

​Guldsandbi och silvergökbi har minskat kraftigt och är rödlistade som "Sårbar" respektive "Starkt hotad". De ingår tillsammans med åtta andra arter av vildbin i ett särskilt nationellt åtgärdsprogram som Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket, "Vildbin på ängsmark". Silvergökbi är endast känt från några platser i Finspångs och norra Motala kommuner, samt en plats i Boråstrakten. Norra Östergötland utgör därför ett nationellt viktigt område för denna art.

Guldsandbi samlar endast pollen från väddar, framförallt ängsvädd, och är beroende av att det finns stora bestånd av denna växt som får stå kvar och blomma. Boet anläggs i solbelyst och blottad sandjord. Silvergökbi samlar inte själv något pollen, utan snyltar pollen från guldsandbiet. Det är helt specialiserat på snyltning av just guldsandbi. Det är inte bara guldsandbi och silvergökbi som gynnas av ängsvädd. En stor mångfald av blombesökande insekter såsom bin, fjärilar och blomflugor gillar ängsvädd. Åtgärder för guldsandbi och silvergökbi är därför till nytta för många andra arter som ofta fungerar som viktiga pollinatörer.